Kuva -


Takaisin

Haittaraha

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan haittarahaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista eli toiminnanvajausta.

Haittarahaa ei tule sekoittaa haittalisään, jota maksetaan vahingoittuneelle, joka on vamman tai sairauden vuoksi joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua.

Lisätietoja haittalisästä

Pysyvä haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Jos haittaluokkaa ei voida lopullisesti vahvistaa, kun vuosi on kulunut tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä, maksetaan haittarahan ennakkoa, kun tiedetään, minkä suuruinen pysyvä haitta vähintään tulee olemaan.

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja vakiomääräisen vähimmäisvuosityöansion perusteella laissa olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi vahingoittuneen ikä ja sukupuoli vaikuttaa korvauksen määrään. Sen sijaan vahingoittuneen ansiotuloilla tai muilla yksilöllisillä olosuhteilla ei ole merkitystä korvausta määritettäessä.

Haittaluokkia on yhdestä kahteenkymmeneen ja ne on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haittaluokituksesta. Ennen vuotta 2010 sattuneisiin tapauksiin sovelletaan haittaluokituspäätöstä vuodelta 1986 ja vuonna 2010 tai myöhemmin sattuneisiin tapaturmiin ja ammattitauteihin sovelletaan haittaluokituspäätöstä vuodelta 2010.

Haittaluokka on määritelty haittaluokituksessa joko tarkasti tai väljemmin kuvaamalla vamman tai sairauden aiheuttaman toiminnanvajavuuden eri asteita.

Esimerkkejä haittaluokituksesta vuodelta 2010:

  • Kahden sormen menetys, peukalo ja etusormi, haittaluokka 6
  • Nilkan amputaatio, haittaluokka 5
  • Alaraajat kokonaisuutena, keskivaikea toiminnanvajavuus, ontumista, merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely vaikeaa tai hidasta, apuneuvo tarpeen lyhyilläkin markoilla, haittaluokka 6–10

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ei erikseen makseta korvausta kivusta ja särystä tai kosmeettisesta haitasta. Näitä on kuitenkin otettu huomioon haittaluokituksessa eli ne sisältyvät haittarahakorvaukseen.

Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1- 10. Suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan vahingoittuneen valinnan mukaan kertakorvauksena tai jatkuvana.

Jos haitta myöhemmin pahenee, siitä maksetaan lisäkorvausta. Vuonna 2010 ja sen jälkeen sattuneissa tapaturmissa ja ammattitaudeissa paheneminen korvataan, jos haittaluokka nousee vähintään yhdellä. Ennen vuotta 2010 sattuneissa tapaturmissa ja ammattitaudeissa pahenemisen korvaaminen edellyttää kahden haittaluokan nousua.

Haittarahan kertakorvauksen määrä

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;