Kuva -


Takaisin

Haittarahan kertakorvauksen määrä

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Haittarahan kertakorvaus

Haittarahaa koskevat voimassa olevat tapaturmavakuutuslain säännökset tulivat voimaan 1.1.2010.

Lain 18 e § 1 momentin mukaan haittaluokkiin 1–10 kuuluvista vammoista tai sairauksista suoritetaan haittarahakorvaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 11–20 kuuluvista vammoista ja sairauksista suoritetaan haittarahakorvaus työntekijän valinnan mukaan joko jatkuvana tai kertakaikkisena.

Tapaturmavakuutuslain 18 e § 3 momentin mukaan haittarahan kertakorvaus lasketaan haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi huomioon ottaen työntekijän tilastollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä tapaturman sattuessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tarkemmat säännökset kertakorvauksen pääoma-arvon määräämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.12.2013 antanut asetuksen 1285/2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista.

Haittarahan kertakorvaustaulukot

TVL julkaisee vuosittain taulukon haittarahan kertakorvauksen määrästä. Seuraavista taulukoista on luettavissa kunkin vahingon sattumisvuoden mukainen kertakorvauksen määrä.

Kutakin taulukkoa sovelletaan ko. vuonna sattuneista tapaturmista tai ilmenneistä ammattitaudeista maksettaviin haittarahoihin. Taulukossa miehet ja naiset on jaoteltu erikseen iän (0-100) ja haittaluokan (1-20) mukaan. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta sen mukaan, mikä on vahingoittuneen ikä ollut tapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä.

 

Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}

 

Jatkuvana maksettavan haittarahan vaihtaminen kertakorvaukseksi

Jos työntekijä haluaa vaihtaa jatkuvana maksettavan haittarahakorvauksensa kertakorvaukseksi, haittarahakorvaus vaihdetaan tapaturmavakuutuslain 18 e § 5 momentin mukaan sen pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi huomioon ottaen työntekijän tilastollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä ajankohtana, jolloin jatkuvana maksettu haittaraha vaihdetaan kertakorvaukseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tarkemmat säännökset pääoma-arvon määräämisestä.

Sosiaali- Ja terveysministeriö on 30.12.2013 antanut asetuksen 1286/2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista.

Haittarahan kertakorvauksen lisäkorvaus

Kaikki 3.9.2014 jälkeen vakuutuslaitoksissa maksuun tulevat miesten haittarahan kertakorvaukset maksetaan samansuuruisena kuin naisille maksettavat kertakorvaukset. Tämä toteutetaan maksamalla miehille lisäkorvauksena miehen ja naisen haittarahan kertakorvausten välinen erotus (tapaturmavakuutuslain 18 f §).

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset haittarahataulukot löytyvät täältä.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;