Kuva -


Takaisin

Sairaanhoitokulut

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoitona:

  • lääkärin antama tai määräämä hoito
  • lääkärin määräämät lääkkeet tai hoitotarvikkeet
  • proteesin ja muiden apuvälineiden hankkiminen vahingoittuneen omaksi tai hänen käytettäväkseen sekä niiden välttämätön huolto ja uusiminen
  • vahingoittuneen käyttöön annettava opaskoira
  • laitoshoito
  • välttämättömät matkakustannukset

Korvattavuuden edellytyksenä on, että sairaanhoito on vamman tai sairauden vuoksi tarpeellista ja sitä on annettu tarpeettomia kustannuksia välttäen.

Ensimmäinen lääkärissäkäynti ja muut yksittäiset lääkärissäkäynnit ja niihin liittyvät vähäiset hoitotoimenpiteet (röntgentutkimus, kipsaus) korvataan vahingoittuneelle ilman maksusitoumusta ja vahingoittunut voi mennä hoitoon julkiseen tai yksityiseen hoitopaikkaan.

Jatkotutkimuksia (esim. magneetti- tai vastaavia tutkimuksia) ja leikkaushoitoa varten vahingoittuneella tulee olla maksusitoumus, jos toimenpide tehdään yksityisessä hoitopaikassa. Jos tällainen toimenpide tehdään julkisessa hoitolaitoksessa, huolehtii hoitolaitos ilmoituksen tekemisestä vakuutuslaitokselle ja vahingoittuneelle korvataan häneltä peritty asiakasmaksu, jos hoito on tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavaa sairaanhoitoa.

Edellä kerrotuissa jatkohoidoissa ja leikkaustoimenpiteissä vakuutuslaitoksella on oikeus ohjata vahingoittunut hoitoon toiseen hoitolaitokseen, esim. sopimuskumppanilleen. Tällöin hoito korvataan vahingoittuneelle vakuutuslaitoksen antaman maksusitoumuksen mukaisesti ja myös matkakulut korvataan tähän hoitolaitokseen ja takaisin tapaturmavakuutuksesta. Vakuutulaitoksen ohjausoikeudesta huolimatta vahingoittuneella on aina oikeus saada hoitoa julkisessa hoitolaitoksessa ja vahingoittuneelle korvataan tällöin häneltä peritty asiakasmaksu.

Julkisen sektorin hoitolaitokselle suoritetaan 1.1.2005 tai sen jälkeen sattuneissa vahingoissa tietyin edellytyksin täyskustannusmaksu, joka kattaa sairaanhoidon tuottamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Matkakulut

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvataan sairaanhoidosta aiheutuvat välttämättömät matkakulut. Sairaanhoidon matkakustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi matkat lääkärin vastaanotolle, hoitotoimenpiteisiin tai tutkimuksiin, fysikaaliseen hoitoon tai terapiaan.

Matkakulut korvataan lähimpään tarpeellista hoitoa antavaan hoitolaitokseen. Kun vakuutuslaitos antaa maksusitoumuksen esim. leikkauksen tekemiseksi tietyssä hoitolaitoksessa, korvataan matkakulut tähän hoitolaitokseen ja takaisin tapaturmavakuutuksesta.

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan. Taksin tai oman auton käytöstä aiheutuneet kustannukset korvataan, jos vamman tai sairauden tila edellyttää taksin tai oman auton käyttöä tai jos taksin tai oman auton käyttö on välttämätöntä muista syistä kuten esim. julkisen liikenteen huonon saatavuuden tai vahingoittuneen muusta sairaudesta johtuvien liikuntarajoitteiden takia.

Myös kuntoutuskorvauksiin sisältyy korvauksia matkakuluista.

Lisätietoja kuntoutuskorvauksista

Täyskustannusvastuu eli TÄKY

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa siirryttiin vuonna 2005 sairaanhoidon korvaamisessa täyskustannusvastuujärjestelmään.

Täyskustannusvastuun myötä työtapaturman tai ammattitaudin vuoksi kunnallisessa terveydenhuollossa annetusta sairaanhoidosta vakuutuslaitokset maksavat suoraan hoitopalvelun tuottamisesta vastaavalle kunnalle tai kuntayhtymälle kuntalaskutuksen mukaisen hoitokustannuksen (täyskustannusmaksu eli täkymaksu). Lisäksi korvataan vahingoittuneelta itseltään peritty asiakasmaksu.

Täyskustannusjärjestelmään siirtyminen aiheutti menettelytapamuutoksia erityisesti julkisen sektorin hoitolaitoksille. Uudesta järjestelmästä ja menettelytavoista on annettu muistio ja ohjeita:

Lisäksi Tapaturma-asiain korvauslautakunta on antanut seuraavat ohjeet, joissa on täkyyn ja maksusitoumusmenettelyyn liittyviä asioita:

Täyskustannusvastuujärjestelmää ei sovelleta seuraavissa tilanteissa:

  • työtapaturma on sattunut ennen 1.1.2005
  • ammattitauti on ilmennyt ennen 1.1.2005
  • sairaanhoito liittyy tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisten vapaaehtoisten vapaa-ajan vakuutusten perusteella korvattavaan vahinkotapahtumaan

Liikennevahingoissa siirryttiin täyskustannusjärjestelmään samanaikaisesti kuin lakisääteisessä tapaturma-vakuutuksessa.

Usein kysyttyä Täkystä

Kirje täyskustannusmaksua koskevista laskuista | 3.3.2014
Täkyasioiden selvittelyn yhteyshenkilöt vakuutuslaitoksissa | päivitetty 18.10.2013.

Takaisin

16.11.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;