Kuva -


Takaisin

Työtapaturma

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Tapaturman määritelmä

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus.

  • Ennalta arvaamaton tarkoittaa, että kyseessä on työntekijän tahdosta riippumaton tapahtuma, eli se on henkilön kannalta odottamaton ja yllättävä. Jos työntekijä aiheuttaa itselleen vamman tahallisesti, kyseessä ei ole tapaturma.
  • Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta (esim. kaatuminen, putoaminen, törmäys).
  • Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahingon, esimerkiksi kadun liukkaus, kuoppa tiessä, päälle kaatuva esine, käteen osuva terävä esine.

Työtapaturma sattuu työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa

Työtapaturman tulee sattua joko työssä - eli työtä tehdessä - tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työstä johtuvilla olosuhteilla tarkoitetaan erilaisia tilanteita varsinaisen työnteon ulkopuolella. Tällöin tapaturma korvataan vain joko työpaikalla, työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla kotoa työhön ja päinvastoin tai työntekijän ollessa työnantajan asialla sattuneena.

Pahoinpitely

Tapaturmana korvataan niin ikään työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa sattuneesta pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta aiheutunut vamma tai sairaus. Samoin sodassa tai aseellisessa selkkauksessa sattunut työtapaturma on korvattava.

Eräät työtapaturmiin rinnastettavat vammat ja sairaudet

Varsinaisen tapaturman lisäksi työtapaturmana korvataan myös vamma tai sairaus, joka on syntynyt lyhyenä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Näitä ovat:

  • hiertymä tai hankauma,
  • syövyttävän aineen aiheuttama vamma,
  • terveydelle vaarallisten kaasujen hengittämisestä aiheutunut vamma,
  • ilmanpaineen huomattavan vaihtelun aiheuttama vamma,
  • tavallisuudesta poikkeavan lämpötilan aiheuttama paleltuminen, auringonpistos tai muu sellainen vamma,
  • jatkuvasta tai tavan takaa toistuvasta taikka työntekijälle poikkeuksellisesta puristuksesta aiheutunut kyynärpään tai polvilumpion tulehdus ja
  • työliikkeen aiheuttama muusta viasta, vammasta tai sairaudesta johtumaton lihaksen tai jänteen kipeytyminen.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;