Kuva -

Kuntoutuskorvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan kuntoutusta vahingoittuneelle, jonka työ- tai toimintakyky tai ansiomahdollisuudet ovat vahingon vuoksi heikentyneet tai jos on todennäköistä, että hänen työ- tai toimintakykynsä tai ansiomahdollisuutensa voivat vahingon vuoksi myöhemmin olennaisesti heikentyä.

 

Korvaukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan ammatillisena kuntoutuksena kohtuulliset kustannukset toimenpiteistä, joiden avulla vahingoittunut kykenee jatkamaan entisessä työssään tai ammatissaan tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteitä ovat:

  1. kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävät tutkimukset
  2. työ- ja koulutuskokeilut
  3. työhönvalmennus
  4. koulutus soveltuvaan työhön tai ammattiin
  5. elinkeinon tai ammatin harjoittamisen tukemiseksi avustus tai koroton laina työvälineiden ja työkoneiden hankkimista ja oman yrityksen perustamista tai muuttamista varten
  6. vahingoittuneen käyttöön tarkoitetut apuvälineet ja laitteet sekä niihin rinnastettavat rakenteet, jotka ovat tarpeellisia työtehtävistä suoriutumisessa
  7. avustus tai koroton laina kulkuneuvon hankkimiseksi asunnon ja työpaikan välisiä matkoja varten, jos kulkuneuvon tarve johtuu vamman aiheuttamista rajoituksista käyttää yleisiä kulkuneuvoja.

Uuteen työhön tai ammattiin opiskelevalle vahingoittuneelle korvataan opiskelusta ja opintovälineistä aiheutuvia kustannuksia. Niistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa (1467/2015).

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Takon ohje)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan palveluasumisen lisäkuluina laissa säädetty normikorvaus. Jos palveluasumisesta aiheutuu tämän ylittäviä kustannuksia, niitä ei korvata.

Palveluasumisen lisäkustannuksien korvaus maksetaan palveluasumisen järjestäneelle kunnalle edellyttäen, että kunta on tehnyt palveluasumista koskevan päätöksen. Vahingoittuneelle maksetaan vamman suuruuden mukaan määräytyvää hoitotukea korvaukseksi kuluista, jotka aiheutuvat ulkopuolisen avun tarpeesta.

Palveluasumisen euromäärä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta voidaan korvata apuvälineitä, joita vaikeasti vahingoittunut välttämättä tarvitsee liikkumisessa, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa suoriutuakseen tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista. Tällaisia voivat olla esim. autoon tarvittavat muutostyöt ja lisälaitteet sekä harrastusvälineiden lajikohtaiset apuvälineet.

Työtapaturmassa vaikeasti vahingoittuneen itsenäisen asumisen turvaaminen voi edellyttää, että hänen asuntoonsa tehdään muutostöitä. Tällaisia muutostöitä ovat esimerkiksi oviaukkojen leventäminen sekä keittiön ja peseytymistilojen muutostyöt.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan vaikeasti vahingoittuneelle vamman ja siitä aiheutuneiden toiminnanrajoitteiden vuoksi välttämättömät asunnonmuutostyöt. Normaaleja asumistasoon liittyviä perusparannustoimenpiteitä ei korvata, vaan muutostarpeen tulee johtua korvattavasta vahinkotapahtumasta ja vamman aiheuttamista toimintakyvyn rajoituksista.

Ne henkilöt, joilla on vaikea näkö-, kuulo- tai puhevamma, tarvitsevat tulkkia avustajakseen. Tulkkauspalveluita järjestää muun muassa Kansaneläkelaitos vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetussa laissa (133/2010) säädetyllä tavalla.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tulkkauspalveluja korvataan enintään määrä, jonka Kansaneläkelaitos järjestää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain nojalla.

Sopeutumisvalmennus on vahingoittuneen ja hänen lähiomaistensa ohjausta ja valmennusta vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Kursseja järjestävät vammaisjärjestöt sekä kuntoutuslaitokset.

Sopeutumisvalmennuskursseja voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta tapauskohtaisesti.

Vahingoittuneen omaiselle, jonka osallistuminen sopeutumisvalmennukseen on tarkoituksenmukaista, korvataan lisäksi mukanaolosta aiheutuneet välttämättömät matka- ja asumiskustannukset sekä mahdollinen ansionmenetys. Vahingoittuneen sopeutumisvalmennus korvataan sairaanhoitona.


Kuntoutuksen matka- ja majoituskulut

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan kuntoutuksesta aiheutuvat välttämättömät matka- ja majoituskulut.

Pääsääntöisesti matkakulut korvataan julkisen kulkuneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten mukaan.

Jos matka on tehty yksityisellä autolla, matkakuluina korvataan vahingoittuneelle puolet Verohallinnon vuosittain vahvistamasta verovapaasta kilometrikorvauksesta.

Korvattavia majoituskustannuksia voi aiheutua esimerkiksi silloin, kun pitkän matkan vuoksi kuntoutuspaikkakunnalle joudutaan saapumaan jo edellisenä iltana.

Jos saattaja on vahingoittuneen terveydentilan johdosta välttämätön, korvataan myös saattajan välttämättömät matka- ja majoituskulut. Välttämättömät matkakulut korvataan myös sopeutumisvalmennukseen osallistuvalle omaiselle.

Ammatillisena kuntoutuksena korvattavaan opiskeluun liittyvien matkakustannusten korvaamisesta on annettu tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksessa (1467/2015).

Myös sairaanhoidon korvauksiin sisältyy korvauksia matka- ja majoituskuluista.

Korvausta matka- ja majoituskuluista on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys aiheutuneista kustannuksista. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

24.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;