Kuva -


Takaisin

Lausunnon pyytäminen pysyvästä muutoksesta

Takon lausuntoa pyydettävä tulkinnallisesta pysyvästä muutoksesta

(23.2.2017)

Vakuutuslaitosten tulee pyytää Takon lausuntoa, kun arvioitavana on se, johtuuko vahinkopäivän työansion ja vertailuajan työansioiden keskiarvon 20 prosenttia ylittävä poikkeama pysyvästä muutoksesta. Näihin tapauksiin liittyy usein paljon harkintaa, minkä vuoksi yhtenäisen korvauskäytännön varmistaminen on tärkeää.

Pysyvän muutoksen arviointiin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa liity sellaisia tulkinnallisia epäselvyyksiä, että Takon lausunto olisi välttämätön asian ratkaisemiseksi. Takon lausuntoa ei tarvitse pyytää vuosityöansion määräämisestä, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. vahinkohetken työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva;
  2. työsuhde on vahinkohetkeen mennessä kestänyt vähintään kuusi kuukautta;
  3. palkkaperusteena työsuhteessa on joko tunti- tai kuukausipalkka;
  4. vuositasolle nostettu palkkaperuste poikkeaa enintään 20 prosenttia TyTAL 71 §:n 1 momentin mukaan lasketusta vahinkopäivän työansiosta; ja
  5. vuosityöansion määräämiseen ei liity muitakaan periaatteellisia tulkintakysymyksiä.

Takon lausunto vuosityöansiosta ei ole välttämätön, jos kaikki a–e-kohdissa mainitut ehdot täyttyvät. Takon lausuntoa pitää kuitenkin aina pyytää, jos vuosityöansion määräämiseen liittyy jokin periaatteellinen tulkintakysymys tai asiassa muutoin korvauskäytännön yhtenäisyyden vuoksi edellytetään Takon periaatteellista kannanottoa. Takon kannanotto tarvitaan mm. aina silloin, jos vahinkopäivän tai vertailuajan työansioiden laskentaan liittyy epäselvyyksiä tai tulkinnallisuuksia, joista ei ole Takon lausuntokäytäntöä tai ohjeistusta.

Palkkaperusteen nostaminen vuositasolle ja vahinkopäivän työansioiden ja vuositasolle nostetun palkkaperusteen vertailu

Aloilla, joilla lomaraha ei sisällä vuosilomapalkkaa, tuntipalkkaperuste nostetaan vuositasolle kertoimella 2028 ja kuukausipalkkaperuste kertoimella 12. Vuositasolle nostetun palkkaperusteen määrään lisätään laskennallinen lomaraha, joka on vuositasolle muunnetun työansion 24. osa.

Rakennus- ja eräillä muilla aloilla, joilla lomaraha on 18,5 % palkasta ja sisältää vuosilomapalkan, palkkaperuste nostetaan vuositasolle huomioiden lomarahaan sisältyvä vuosilomapalkka seuraavasti:

tuntipalkka × 2028 × 330/360 + 18,5 %
kuukausipalkka × 11 + 18,5 %

Jos lomarahasta ei ole sovittu työehto- tai työsopimuksessa, eikä sitä ole myöskään aiemmin vakiintuneesti maksettu, laskennallista lomarahaa ei huomioida. Palkkaperuste nostetaan vuositasolle tuntipalkkatyössä kertoimella 2028 ja kuukausipalkkatyössä kertoimella 12.
Vuositasolle nostetun palkkaperusteen ja vahinkopäivän työansion välinen poikkeama lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ohje tulostettavana pdf:nä

Takaisin

24.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;