Kuva -

TAKAISIN

Opiskelijan työkyvyn heikentymän määrittäminen

Yleistä


Tämä yleisohje sisältää ohjeet päätoimisen opiskelijan työkyvyn heikentymisen määrittämisestä ja ansionmenetyksen korvaamisesta sekä tapaturmapäivää seuraavan neljän viikon aikana että sen jälkeen. Ohjetta sovelletaan 1.3.2018 jälkeen TyTAL:n soveltamisalan piiriin kuuluviin tapaturmiin ja ammattitauteihin.


Lyhyen ajan päivärahan korvausten työkyvyn heikentymän perusteet määräytyvät eri tavalla tapauksissa, joissa vahinkotapahtuma on sattunut opiskelijatapaturmalain mukaisessa opiskeluun liittyvän työharjoittelun mukaisessa toiminnassa ja tapauksissa, joissa vahinkotapahtuma on sattunut TyTAL:n perusteella vakuutetussa opiskelun ohessa tehtävässä työssä. Neljän viikon jälkeinen työkyvyn heikentymä ja sen perusteella myönnettävät, vuosityöansioon perustuvat ansionmenetyskorvaukset määritetään samalla tavalla riippumatta siitä, kumman lain mukaan vahingoittunut on vakuutettu.

Arvioitaessa päätoimisten opiskelijoiden oikeutta ansionmenetyskorvauksiin on merkitsevää useimmiten se, aiheutuuko korvattavasta vammasta estettä tai rajoituksia opiskelulle. Arvioitaessa sitä, estääkö tai rajoittaako vamma merkittävästi opiskelua, on otettava huomioon opiskeluun liittyvät yksilölliset olosuhteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opetuksen painottuminen joko teoreettiseen tai käytännölliseen opetukseen, opetukseen liittyvä läsnäolovelvollisuus, mahdollisuudet osittaiseen opiskeluun ja opintojen suorittamisjärjestyksen muuttamiseen sekä vammasta johtuvat esteet liikkumiseen opiskelumatkoilla ja itse opiskelussa. Mitä enemmän edellä mainituissa tekijöissä on mahdollisuus joustavaan menettelyyn, sitä vähemmän vamman voidaan katsoa estävän tai rajoittavan opiskelua.

1. Opiskelijatapaturmalain mukainen vahinkotapahtuma ja ansionmenetyskorvaus vahinkotapahtumaa seuraavan neljän viikon aikana

1.1 Vahinko aiheuttaa rajoitteita ainoastaan opiskeluun eikä vahingoittunut tee opintojen ohella töitä

Lyhyen ajan työkyvyn heikentymää arvioitaessa sovelletaan TyTAL:n 70 §:ää.

Jos vahinko estää pääasiallisen opiskelun, päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaan. Jos vahinko rajoittaa merkittävästi opiskelua, päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta. Lyhytaikaisen poissaolon ei voida yleensä katsoa estävän tai rajoittavan opiskelua merkittävästi. Siten alle viikon kestävissä työkyvyttömyystapauksissa päivärahaa ei makseta lainkaan.

TyTAL:ssa ei ole suoraa säännöstä siitä, mitkä ansiot ovat opiskelijatapaturmalain mukaisen opiskelijan lyhyen ajan päivärahan perustana TyTAL:n 70 §:ää sovellettaessa. Takon linjauksen mukaan on katsottu, että opiskelijatapaturmalain mukaisen opiskelijan lyhyen ajan päivärahan perustana on TyTAL:n 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio. Tämä perustuu lain esitöissä esiintyvään kantaan, että säännöksellä on ollut tarkoitus säilyttää lainuudistusta edeltävä tila uuden opiskelijatapaturmalain nojalla korvattavien vahinkotapahtumien perusteella maksettavan ansionmenetyskorvauksen osalta. Minimivuosityöansion käyttämisestä päivärahan perusteena näissä tapauksissa on aiemman oikeustilan osalta ohjeistettu Takon kiertokirjeessä 3/2006.

 • Esimerkki 1
  Insinööriopiskelija loukkaantuu tapaturmassa opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa helmikuussa v. 2016. Hän ei pysty osallistumaan opetukseen tapaturmaa seuraavana kolmena viikkona. Hänelle maksetaan päivärahaa täyden työkyvyttömyyden mukaan vähimmäisvuosityöansion 13.910 euron perusteella, josta päiväraha on 1/360 osa eli 38,64 e/pv. Hänelle myönnetään päivärahaa kolmelta viikolta 21 x 38,64 e = 811,44 e.
 • Esimerkki 2
  Autonasentajaksi opiskeleva vahingoittunut loukkaantuu tapaturmassa opiskeluun liittyvässä työharjoittelussa huhtikuussa 2016. Hän ei pysty vamman vuoksi osallistumaan käytännön työharjoitteluun kahteen viikkoon. Hän pystyy kuitenkin osallistumaan teoriaopetukseen normaalisti. Hänelle maksetaan päivärahaa 50 %:n työ-kyvyn alentuman mukaan. Päiväraha maksetaan vähimmäisvuosityöansion 13.910 e perusteella, josta päiväraha on 1/360 osa eli 38,64 e/pv ja siitä 50 % on 19,32 e/pv. Hänelle myönnetään päivärahaa kahdelta viikolta 14 x 19,32 e = 270,48 e.

1.2. Vahinko rajoittaa sekä opiskelua että opintojen ohessa tehtävää työtä


Jos opiskelun rajoittumisen nojalla maksetaan päivärahaa, opiskelun aikaisen työn ansioi-den menetystä ei erikseen korvata. TyTAL:n 70 §:ää sovelletaan samoin kuin kohdassa 1.1., eli ansionmenetyskorvaus maksetaan vastaavalla tavalla kuin silloin, kun arviossa huomioidaan vain opiskelukyvylle aiheutuneet rajoitteet.

Jos vahingoittunut työskentelee opintojen ohessa ja työnantaja on maksanut hänelle sairausajan palkkaa, päiväraha maksetaan työnantajalle TyTAL:n 139 §:n mukaisesti enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Päivärahan määrä määräytyy kuitenkin tässäkin tapauksessa TyTAL:n 70 §:n mukaisesti ja sen perustana on TyTAL:n 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut suorittaa rakennusalan perustutkintoa. Hän on ollut työssä oppimassa 12.1.2017 työmaalla, jossa on saanut kuumaa öljyä kasvoilleen ja pahat palovammat. Hän ei pysty opiskelemaan eikä tekemään opiskelun ohessa työtään iltaisin hampurilaisravintolassa.

  Koska vahingoittunut ei pysty opiskelemaan, hänen työkyvyn heikentymäänsä arvioidaan TyTAL:n 70 §:n mukaisesti. Opiskelun aikaisen työn ansioiden menetystä ei korvata erikseen. Työsuhdetta ei siis huomioida korvauksen määrää laskettaessa ollenkaan. Hänelle maksetaan päivärahaa 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaisesti, koska hän ei pysty opiskelemaan ollenkaan. Päivärahan laskennan perusteena on TyTAL:n 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio. Vuonna 2017 vähimmäisvuosi-työansio on 14.080 euroa, josta päiväraha on 1/360 osa, eli 39,11 e/päivä.

  Jos työnantaja on maksanut sairausajan palkkaa, korvaus maksetaan työnantajalle enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä.

1.3. Vahinko ei estä eikä rajoita merkittävästi opiskelua, mutta rajoittaa opiskelun ohessa tehtävää työtä

Jos vahinko ei estä eikä rajoita merkittävästi opiskelua, mutta rajoittaa opiskelun ohessa tehtävää työtä, päivärahan määrä lasketaan TyTAL 58 §:n perusteella samoin kuin työntekijöillä.

Jos työnantaja on maksanut vahingoittuneelle sairausajan palkkaa, on lyhyen ajan päiväraha sairausajan palkan suuruinen. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, lyhyen ajan päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltävän neljän viikon aikana olleiden työansioiden mukaan.

Jos työnantajan maksama sairausajan palkka tai edeltävän neljän viikon ansiot jäävät alle minimin, niin päiväraha maksetaan sairausajan palkan tai edeltävän neljän viikon ansioiden suuruisena. Päivärahassa ei siis ole minimisuojaa.

Jos opiskelijan työsuhde päättyy ennen kuin neljä viikkoa tapaturman sattumisesta on kulunut, mutta työkyvyttömyys jatkuu, maksetaan lyhyen ajan päivärahaa sovittuun työsuhteen päättymiseen saakka.

Jos vahingoittuneella on todistettavasti ollut jo ennen vahinkotapahtumaa sovittuna työjaksoja, jotka osuvat työkyvyttömyysajalle, myös näiden jaksojen ajalta maksetaan päivärahaa.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut suorittaa rakennusalan perustutkintoa. Hän on ollut työssä oppimassa työmaalla, jossa on murtanut nilkkansa. Hän ei pysty opiskelun ohessa tekemäänsä työhön iltaisin hampurilaisravintolassa. Sen sijaan opinnoissa on alkanut juuri teoriajakso ja opiskeluun hän pystyy osallistumaan 100 %:sti.

  Päivärahan määrä lasketaan TyTAL 58 §:n mukaan.

  Työnantaja ei ole maksanut sairausloman ajalta palkkaa ja edeltävän neljän viikon ansiot ovat olleet 1500 euroa, josta päiväraha on 1/28 osa = 53,57 euroa.

2. Opiskelijatapaturmalain mukainen vahinkotapahtuma ja vuosityöansion perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus

 

2.1 Vahinko aiheuttaa rajoitteita ainoastaan opiskeluun

Arvioitaessa työkyvyn heikentymää sovelletaan TyTAL 70 §:ää. Jos vahinko estää pääasiallisen opiskelun, päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaan. Jos vahinko rajoittaa merkittävästi opiskelua, päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta.

Ansionmenetyskorvauksen perusteena on vahingoittuneen vuosityöansio. Päätoimisesti ammattiin opiskelevan vuosityöansio on TyTAL 76 §:n perusteella työansio, jonka hän valmistuttuaan olisi ammattia vastaavassa työssä vahinkotapahtuman sattuessa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen todennäköisesti ansainnut. Koululaisen vuosityöansio on TyTAL 77 §:n perusteella vähimmäisvuosityöansio x 2 vahingon sattuessa.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut opiskelee sairaanhoitajaksi ja käy iltaisin töissä. Matkalla työharjoitteluun hän liukastuu ja kaatuu. Tapaturmavammat estävät opiskelun kokonaan kymmenen viikon ajalta.

  Sairaanhoitajaksi opiskelevan vuosityöansio on 33.462,50 euroa, josta 100 %:n päivärahan osuus on 1/360 osa, eli 92,95 euroa.

  Vahingoittuneelle myönnetään neljän viikon päivärahakauden jälkeen päivärahaa 42 x 92,95 e = 3.903,90 euroa. Jos edellä olevassa tapauksessa vahinko ei estäisi opiskelua kokonaan, mutta rajoittaisi sitä merkittävästi, päivärahan osuus olisi 50 % täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta. Eli päiväraha olisi 50 % 92,95 eurosta = 46,48 euroa.

2.2 Vahinko rajoittaa sekä opiskelua että opintojen ohessa tehtävää työtä

Jos vahingoittunut ei vahingon vuoksi pysty opiskelemaan eikä työskentelemään siinä työssä, jota hän on opiskelun ohella tehnyt, ei työkyvyttömyyttä arvioida näiden osalta erikseen. Jos opiskelun rajoittumisen nojalla maksetaan päivärahaa, opiskelun aikaisen työn ansioiden menetystä ei erikseen korvata.

TyTAL:n 70 §:ää sovelletaan samoin kuin edellä kohdassa 2.1, eli ansionmenetyskorvaus maksetaan vastaavalla tavalla kuin silloin, kun arviossa huomioidaan vain opiskelukyvylle aiheutuneet rajoitteet.

Jos vahingoittunut työskentelee opintojen ohessa ja työnantaja on maksanut hänelle sairausajan palkkaa, päiväraha maksetaan työnantajalle TyTAL:n 139 §:n mukaisesti enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Päivärahan määrä määräytyy kuitenkin tässäkin tapauksessa TyTAL:n 70 §:n mukaisesti.

 • Esimerkki:
  Sairaanhoitajaksi opiskeleva vahingoittunut kykenee neljän viikon päivärahakauden jälkeen osallistumaan osittain teoriatunneille, mutta käytännön opetus jää väliin kuuden viikon ajan. Tapaturmavammat rajoittavat siis merkittävästi opiskelua. Myöskään iltatöihin vahingoittunut ei kykene. Tätä ei kuitenkaan erikseen huomioida, koska päivärahaa tulee maksettavaksi opiskelun rajoittumisen johdosta. Työnantaja maksaa vahingoittuneelle sairausajan palkkaa kuudelta viikolta 825 euroa.

  Päiväraha on puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauk-sesta. Sairaanhoitajaksi opiskelevan vuosityöansio on 33.462,50 euroa, josta 50 %:n päiväraha on 46,48 e/pv.

  Vahingoittuneelle myönnetään kuudelta viikolta päivärahaa 42 x 46,48 e = 2138,08 euroa. Työnantajalle maksetaan siitä sairausajan palkkaa vastaava osuus eli 825 euroa ja vahingoittuneelle maksetaan 1313,08 euroa.

2.3 Vahinko ei estä eikä rajoita merkittävästi opiskelua, mutta rajoittaa opiskelun ohessa tehtävää työtä

Tapauksissa, joissa vamma tai sairaus ei estä tai merkittävästi rajoita päätoimista opiskelua, mutta estää työnteon, työkyvyn heikentymä määritetään työansioiden alentuman perusteella. Tällöin tehdään ansiovertailu vuosityöansion ja työansioiden väIillä. Ansiovertailuun otetaan kyseisen työn todelliset ansiot vuositasolla.

Jos opiskelun aikaisen työn ansiot ovat vuositasolle muutettuina samat tai korkeammat kuin valmistumispalkka, on työkyvyn heikentymä 100 %. Muussa tapauksessa työkyvyn heikentymä on osaprosentin mukainen. Jos opiskelijalla on tapaturman sattuessa opiskelun aikana ollut useita rinnakkaisia töitä, kaikkien töiden ansiot otetaan laskennassa huomioon.

 • Esimerkki:
  Päätoiminen opiskelija on vahingoittunut 5.11.16 opiskeluun liittyvän työharjoittelun viimeisenä päivänä. Opiskelun rinnalla tehtävässä työssä työajaksi on sovittu 30 tuntia kalenterikuukauden aikana ja tuntipalkaksi 12 euroa. Työsopimus oli tehty vuoden 2016 loppuun saakka kestäväksi. Vamma ei estä tai haittaa opiskelua, mutta vahingoittuneelle on kirjoitettu sairauslomaa opiskelun rinnalla tehdystä työstä ajalle 6.11.16 -31.1.17. Neljän viikon päiväraha (6.11. - 4.12.) määräytyy työnantajan maksaman sairausajan palkan perusteella. Neljän viikon jälkeen työkyvyn heikentymä määrätään opiskelun aikaista ansionmenetystä vastaavaksi.

  Työsuhteen palkka muutetaan vuositasolle seuraavasti: 12,5 x (30 tuntia x tuntipalkka 12). Vuositasolle muutettu opiskelun aikainen työansio on siten 12,5 x 360 euroa 4500euroa. Tämä ansio on 25 prosenttia 18 000 euron suuruisesta valmistumispalkasta. Työkyvyn heikentymä on siten 25 %.

  Ajalta 4.12.2016 - 31.12.2016 maksetaan 25 % työkyvyn heikentymän mukainen päi-väraha 18 000 euron valmistumispalkasta laskettuna. Se on 25 % x 18.000 e = 4500 e/ 360 = 12,50 euroa päivältä.

  Päivärahaa ei sen sijaan makseta ajalta I. I.—31.1.17, koska vahingoittunut pystyy jatkamaan teoriaopiskeluaan normaalisti eikä vahingoittunut ollut myöskään selvitysten mukaan sopinut jatkavansa tai aikonut jatkaa opiskelun aikaista työntekoa tässä tai muussa työssä 31.12.16 jälkeen.

3. TyTAL:n mukaan vakuutetussa opiskelun ohessa tehtävässä työssä sattunut vahinkotapahtuma ja ansionmenetyskorvaus vahinkotapahtumaa seuraavan neljän viikon aikana

3.1. Vahinko aiheuttaa rajoitteita ainoastaan opiskeluun, ei rajoitteita opiskelun ohessa tehtävään työhön

Vaikutusta opiskeluun ei oteta huomioon ollenkaan. Vahingoittuneella ei ole oikeutta lainkaan lyhyen ajan päivärahakorvaukseen.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut suorittaa rakennusalan perustutkintoa. Hän työskentelee opintojen ohessa tilitoimistossa. Hän on kaatunut matkalla iltatyöhönsä tilitoimistoon ja nilkka on murtunut. Hän ei pysty opiskelemaan, koska opinnoissa on työssäoppimisjakso. Iltatyötään tilitoimistossa hän pystyy tekemään.

  Koska vahingoittunut pystyy edelleen opintojen ohessa tekemäänsä työhön, hänelle ei aiheudu ansionmenetystä työstä. Koska vaikutusta opiskeluun ei oteta huomioon, hänellä ei ole oikeutta lyhyen ajan päivärahakorvaukseen.


3.2. Vahinko rajoittaa opiskelun ohessa tehtyä työtä

Päiväraha määräytyy TyTAL 58 §:n perusteella samoin kuin työntekijöillä. Vahingoittunutta käsitellään työntekijänä ja työkyvyn heikentymää arvioitaessa otetaan huomioon vain rajoitteet vahinkotapahtuman aikaiseen työhön.

Jos työnantaja on maksanut vahingoittuneelle sairausajan palkkaa, on lyhyen ajan päiväraha sairausajan palkan suuruinen. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, lyhyen ajan päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltävän neljän viikon aikana olleiden työansioiden mukaan.

Jos vahingoittuneen työsuhde päättyy ennen kuin neljä viikkoa tapaturman sattumisesta on kulunut, mutta työkyvyttömyys jatkuu, maksetaan lyhyen ajan päivärahaa työkyvyttömyysajan loppuun saakka. Vahingoittuneen korvaukset ovat siis tältäkin osin samat kuin työntekijällä.

Jos työnantajan maksama sairausajan palkka tai edeltävät neljän viikon ansiot jäävät alle minimin, niin päiväraha maksetaan TyTAL:n 79 §:n mukaisen vähimmäisvuosityöansion suuruisena.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut suorittaa rakennusalan perustutkintoa. Hän työskentelee opintojen ohessa hampurilaisravintolassa. Hän on saanut käsiinsä pahat palovammat iltatyössään eikä pysty opiskelemaan eikä tekemään opiskelun ohessa työtään iltaisin hampurilaisravintolassa.

  Päiväraha määräytyy samoin kuin työntekijöillä ja vaikutusta opiskeluun ei huomioida millään lailla.

  Työnantaja ei ole maksanut sairausloman ajalta palkkaa, ja edeltävän neljän viikon ansiot ovat olleet 1500 euroa, josta päiväraha on 1/28 osa, eli 53,57 euroa.

  Mikäli ansiot jäisivät alle minimin, ne korotettaisiin minimivuosityöansion tasolle.

4. TyTAL:n mukaan vakuutetussa opiskelun ohessa tehtävässä työssä sattunut vahinkotapahtuma ja vuosityöansion perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus

4.1 Vahinko aiheuttaa rajoitteita ainoastaan opiskeluun

Arvioitaessa työkyvyn heikentymää sovelletaan TyTAL 70 §:ää. Jos vahinko estää pääasiallisen opiskelun, päiväraha maksetaan täyden työkyvyttömyyden mukaan. Jos vahinko rajoittaa merkittävästi opiskelua, päivärahaa maksetaan puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta.

Ansionmenetyskorvauksen perusteena on vahingoittuneen vuosityöansio. Päätoimisesti ammattiin opiskelevan vuosityöansio on TyTAL 76 §:n perusteella työansio, jonka hän valmistuttuaan olisi ammattia vastaavassa työssä vahinkotapahtuman sattuessa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen todennäköisesti ansainnut. Koululaisen vuosityöansio on Ty-TAL 77 §:n perusteella vähimmäisvuosityöansio x 2 vahingon sattuessa.

 • Esimerkki:
  Vahingoittunut opiskelee sairaanhoitajaksi ja käy iltaisin töissä. Matkalla työhön hän liukastuu ja kaatuu. Tapaturmavammat estävät opiskelun kokonaan kymmenen viikon ajalta.

  Sairaanhoitajaksi opiskelevan vuosityöansio on 33.462,50 euroa, josta 100 %:n päivärahan osuus on 1/360 osa, eli 92,95 euroa.

  Vahingoittuneelle myönnetään neljän viikon päivärahakauden jälkeen päivärahaa 42 x 92,95 e = 3.903,90 euroa. Jos edellä olevassa tapauksessa vahinko ei estäisi opis-kelua kokonaan, mutta rajoittaisi sitä merkittävästi, päivärahan osuus olisi 50 % täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta. Eli päiväraha olisi 50 % 92,95 eurosta = 46,48 euroa.

4.2 Vahinko rajoittaa sekä opiskelua että opintojen ohessa tehtävää työtä

Jos vahingoittunut ei vahingon vuoksi pysty opiskelemaan eikä työskentelemään siinä työssä, jota hän on opiskelun ohella tehnyt, ei työkyvyttömyyttä arvioida näiden osalta erikseen. Jos opiskelun rajoittumisen nojalla maksetaan päivärahaa, opiskelun aikaisen työn ansioiden menetystä ei erikseen korvata.

TyTAL:n 70 §:ää sovelletaan samoin kuin kohdassa 4.1., eli ansionmenetyskorvaus maksetaan vastaavalla tavalla kuin silloin, kun arviossa huomioidaan vain opiskelukyvylle aiheutuneet rajoitteet.

Jos vahingoittunut työskentelee opintojen ohessa ja työnantaja on maksanut hänelle sairausajan palkkaa, päiväraha maksetaan työnantajalle TyTAL:n 139 §:n mukaisesti enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Päivärahan määrä määräytyy kuitenkin tässäkin tapauksessa TyTAL:n 70 §:n mukaisesti.

 • Esimerkki:
  Sairaanhoitajaksi opiskeleva vahingoittunut kykenee neljän viikon päivärahakauden jälkeen osallistumaan osittain teoriatunneille, mutta käytännön opetus jää väliin kuuden viikon ajan. Tapaturmavammat rajoittavat siis merkittävästi opiskelua. Myöskään iltatöihin vahingoittunut ei kykene. Tätä ei kuitenkaan erikseen huomioida, koska päivärahaa tulee maksettavaksi opiskelun rajoittumisen johdosta. Työnantaja maksaa vahingoittuneelle sairausajan palkkaa kuudelta viikolta 825 euroa.

  Päiväraha on puolet täyden työkyvyttömyyden mukaisesta ansionmenetyskorvauksesta. Sairaanhoitajaksi opiskelevan vuosityöansio on 33.462,50 euroa, josta 50 %:n päiväraha on 46,48 e/pv.

  Vahingoittuneelle myönnetään kuudelta viikolta päivärahaa 42 x 46,48 e = 2138,08 euroa. Työnantajalle maksetaan siitä sairausajan palkkaa vastaava osuus eli 825 euroa ja vahingoittuneelle maksetaan 1313,08 euroa.

4.3 Vahinko ei estä eikä rajoita merkittävästi opiskelua, mutta rajoittaa opiskelun ohessa tehtävää työtä

Tapauksissa, joissa vamma tai sairaus ei estä tai merkittävästi rajoita päätoimista opiskelua, mutta estää työnteon, työkyvyn heikentymä määritetään työansioiden alentuman perusteella. Tällöin tehdään ansiovertailu vuosityöansion ja työansioiden väIillä. Ansiovertailuun otetaan kyseisen työn todelliset ansiot vuositasolla.

Jos opiskelun aikaisen työn ansiot ovat vuositasolle muutettuina samat tai korkeammat kuin valmistumispalkka, on työkyvyn heikentymä 100 %. Muussa tapauksessa työkyvyn heikentymä on osaprosentin mukainen. Jos opiskelijalla on tapaturman sattuessa opiskelun aikana ollut useita rinnakkaisia töitä, kaikkien töiden ansiot otetaan laskennassa huomioon.

 • Esimerkki:
  Päätoimisesti opiskeleva vahingoittunut on 5.11.16 vahingoittunut opiskelun ohella työskennellessään. Työajaksi on sovittu 30 tuntia kalenterikuukauden aikana ja tuntipalkaksi 12 euroa. Työsopimus oli tehty vuoden 2016 loppuun saakka kestäväksi. Vamma ei estä tai haittaa opiskelua, mutta vahingoittuneelle on kirjoitettu sairauslomaa opiskelun rinnalla tehdystä työstä ajalle 6.11.16 -31.1.17. Neljän viikon päiväraha (6.11. - 4.12.) määräytyy työnantajan maksaman sairausajan palkan perusteella. Neljän viikon jälkeen työkyvyn heikentymä määrätään opiskelun aikaista ansi-onmenetystä vastaavaksi.

  Työsuhteen palkka muutetaan vuositasolle seuraavasti: 12,5 x (30 tuntia x tuntipalkka 12 euroa). Vuositasolle muutettu opiskelun aikainen työansio on siten 12,5 x 360 euroa 4500euroa. Tämä ansio on 25 prosenttia 18 000 euron suuruisesta valmistumispalkasta. Työkyvyn alentuma on siten 25 %.

  Ajalta 4.12.2016 - 31.12.2016 maksetaan 25 % työkyvyn alentuman mukainen päivä-raha 18 000 euron valmistumispalkasta laskettuna. Se on 25 % x 18.000 e = 4500 e/ 360 = 12,50 euroa päivältä.

  Päivärahaa ei sen sijaan makseta ajalta I. I.—31.1.17, koska vahingoittunut pystyy jatkamaan opiskeluaan normaalisti eikä vahingoittunut ollut myöskään selvitysten mukaan sopinut jatkavansa tai aikonut jatkaa opiskelun aikaista työntekoa tässä tai muussa työssä 31.12.16 jälkeen.

5. Opiskelijan työkyvyn heikentymän määrittäminen loman ajalta

Koska päätoimiset opinnot ovat lukukausien välillä keskeytyksissä, tapaturmavamma ei yleensä vaikuta loman aikana opiskeluun. Jos opiskelija vahingoittuu loman aikana, työkyvyn heikentymä arvioidaan tapaturmavammasta aiheutuvan opiskelun aikaisten ansioiden menetyksen perusteella.

 • Esimerkki:
  Opiskelija vahingoittuu 10.6.2016 tapaturmaisesti ajalle 1.6.—31.7.2016 sopimas-saan kokopäiväisessä kesätyössä. Sen jälkeiselle loman ajalle hänellä ei ollut sovittu enää työtä. Lukukausi jatkui 1.9.2016 alkaen. Sairaslomaa on kirjoitettu ajalle 10.6.2016 — 30.9.2016. Selvitysten mukaan opiskelija voidaan katsoa kykenemättömäksi sekä kesätyöhönsä että opiskeluun sairasloman ajan. Työn kuukausipalkaksi on sovittu 1450 euroa.

  Jos työnantaja on maksanut opiskelijalle sairausajan palkkaa, on lyhyen ajan päiväraha sairausajan palkan suuruinen. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu, lyhyen ajan päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltävän neljän viikon aikana olleiden työansioiden mukaan.

  Neljän viikon jälkeen vuosityöansioperustaisen työkyvyn heikentymän mukai-sen ansionmenetyskorvauksen perustaksi opiskelun aikainen ansio muutetaan vuositasolle kertomalla kuukausipalkka luvulla 12,5, jolloin saadaan kesätyön ansioksi 18.125 eroa. Opiskelijan vuosityöansiona käytettävä valmistumispalkka on 21.000 euroa. Kun 18.125 euron ansiota verrataan valmistumispalkkaan, saadaan työkyvyn heikentymäksi 86,30 %. Se vastaa pyöristettynä 85 %:n työkyvyn heikentymää. Tätä työkyvyn heikentymää vastaava päiväraha on vuosityöansiona käytettävästä 21.000 euron valmistumispalkasta laskettuna 49,58 euroa päivää kohden.

  Päiväraha maksetaan 85 % työkyvyn heikentymän mukaan neljän viikon päivä-raha kauden jälkeen 31.7.2016 saakka. Ajalta I.8. - 31.8.2016 päivärahaa ei makseta, koska opiskelut ovat muutoinkin keskeytyksissä loman vuoksi. Opiskelija ei ollut sopinut mitään muutakaan työtä elokuun ajalle, joten hänelle ei aiheudu kyseisenä aikana ansionmenetystä. Ajalta 1.9.—30.9.2016 päivärahaa maksetaan 100 %:n työkyvyn heikentymän mukaan, koska vamma estää sekä teoria- että käytännölliset opinnot.

Opiskelijan työnteko on lukukausien välisen loman aikana usein täysiaikaista. Sen sijaan lukukausien aikana opiskelun rinnalla tapahtuva työ on useimmiten osa-aikaista ja satunnaista. Koska opiskelijan työkyvyn heikentymän määrittämistä koskevilla TyTAL:n säännöksillä on tarkoitettu korvata vain todellinen opiskelun aikaisen työnansion menetys, on aina arvioitava, onko työansion menetys määriteltävä erikseen loma-ajan ja lukukausien osalta. Jos opiskelija on lukukauden aikana säännöllisesti hyvin pitkiä ajanjaksoja täysiaikaisessa työssä, on arvioitava myös, voiko opiskelua pitää työnteosta johtuen enää päätoimisena.

Jos päätoiminen opiskelu poikkeuksellisesti jatkuu myös lukukausien välisenä loma-aikana, arvioidaan ensin tapaturmavamman vaikutus tällaiseen opiskeluun. Jotta loma-aikana tapahtuva opiskelu voidaan ottaa työkyvyn heikentymän arvioinnin pohjaksi, on osoitettava, että kysymyksessä on päätoiminen tutkintoon kuuluva opiskelu, joka on tarpeen opintojen loppuun saattamiseksi.

Työkyvyn heikentymä voidaan myös määrätä kesätyön päättymisen jälkeen ennen varsinaisen lukukauden alkua opiskelukyvyttömyyden perusteella. Tämä edellyttää dokumentoitua näyttöä siitä, että opiskelijalla oli jo ennen tapaturman sattumista tarkoituksena jatkaa päätoimista opiskeluaan loma-aikanaan ennen lukukauden jatkumista.

Jos lukukauden alkaessa työskentely jatkuu opiskelun ohessa, on tehtävä uusi työkyvyn heikentymän arvio, mikäli työ jatkuu uusilla ansioilla.

Vaikka opiskelijat tekevät usein loma-aikoina työtä, edellyttää työkyvyttömyyteen perustuvien ansionmenetyskorvausten maksaminen näyttöä loma-ajalle sovitusta työstä. Mikäli vahingoittuneella on esittää uskottavaa näyttöä sovitusta työstä, voidaan katsoa, että loma-ajalta aiheutuu todellista ansionmenetystä, ja päivärahaa tai tapaturmaeläkettä voidaan maksaa sovitun työsuhteen ajalta. Lähtökohtaisesti pitäisi olla näyttöä tehdystä sopimuksesta, oli se sitten tehty kirjallisesti tai suullisesti. Arviointi tehdään tapauskohtaisesti ja selvitystä tarvitaan sekä työnantajalta että vahingoittuneelta. Tietoa tarvitaan mm. sovitun työn luonteesta, sovitusta työsuhteen pituudesta sekä sovitusta korvauksesta.

Lähtökohtaisesti tulee siis olla näyttöä siitä, että loman ajalla tehtävästä työstä on sovittu. Muutoin ei voida katsoa vahingoittuneelle aiheutuvan tilanteessa todellista ansionmenetystä.

Vakuutuslaitoksella on velvollisuus selvittää oma-aloitteisesti olisiko vahingoittuneella mahdollisesti oikeus ansionmenetyskorvauksiin myös loma-ajoilta.

Koska opiskelijoiden työkyvyn heikentymän arviointi loma-ajoilla tehdään käytännössä pääasiassa tapauskohtaisesti ja arviointia ei voida yksityiskohtaisesti ohjeistaa, tulisi arviointitapauksissa pyytää Takon lausuntoa, jotta lain yhdenmukainen tulkinta voidaan varmistaa.

Ohje liitteineen tulostettavana PDF:nä

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

LIITE: TyTAL:n mukaan vakuutetun opiskelun ohessa tehdyssä työssä sattunut vahinkotapahtuma ja opiskelijan työkyvyn heikentymä

Vuosityöansion määrittäminen opiskelijoilla:

 • TyTAL 76 §: Päätoimisesti ammattiin opiskelevan VTA on työansio, jonka hän valmistuttuaan olisi ammattia vastaavassa työssä vahinkotapahtuman sattuessa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen todennäköisesti ansainnut.
 • TyTAL 77 §: Koululaisen vuosityöansio vähimmäisvuosityöansio x 2 vahingon sattuessa.

LIITE: Opiskelijatapaturmalain mukainen vahinkotapahtuma ja opiskelijan työkyvyn heikentymä

Tako 302/2016 ja 332/2016: Opiskelijatapaturmalain mukaisen opiskelijan lyhyen ajan päivärahan perustana on TyTAL:n 79 §:n mukainen vähimmäisvuosityöansio.

Vuosityöansion määrittäminen opiskelijoilla:

 • TyTAL 76 §: Päätoimisesti ammattiin opiskelevan VTA on työansio, jonka hän valmistuttuaan olisi ammattia vastaavassa työssä vahinkotapahtuman sattuessa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen todennäköisesti ansainnut.
 • TyTAL 77 §: Koululaisen vuosityöansio vähimmäisvuosityöansio x 2 vahingon sattuessa.
;