Kuva -

Vakuutuksen ottaminen

Koskee vakuuttamista ennen vuotta 2016

Työnantajan on tehtävä vakuutushakemus valitsemaansa vahinkovakuutusyhtiöön. Vakuutuksen on oltava voimassa työnteon alkaessa. Vakuutus tulee voimaan aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin hakemus on todistettavasti jätetty vakuutusyhtiölle tai sen edustajalle. Hakemus on siten tehtävä ennen työnteon alkamista. Vakuutusta ei voida tehdä taannehtivasti.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteydessä peritään myös ryhmähenkivakuutusmaksu sekä vielä vuoden 2012 loppuun saakka työttömyysvakuutusmaksut.

Jatkuva vakuutus

Tapaturmavakuutus tehdään jatkuvana, kun kysymyksessä on jatkuvan luonteinen työ. Vakuutus on tällöin voimassa vakuutuskauden kerrallaan. Vakuutuskautena on kalenterivuosi, paitsi milloin kysymyksessä on kesken vuotta voimaan tuleva vakuutus, jolloin ensimmäinen vakuutuskausi käsittää ajan vakuutuksen alkamisesta seuraavan kalenterivuoden loppuun. Sen jälkeen vakuutus jatkuu eli se uudistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jatkuva vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy, jos työantajayritys lopettaa toimintansa tai työn teettäminen muutoin lakkaa. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava päättymisestä kirjallisesti vakuutusyhtiölle vähintään kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä.

Vakuutuksen irtisanominen ja siirtäminen

Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutuksen, mutta tällöin vakuutus on siirrettävä toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen on pätevä vain, jos samalla osoitetaan, että uusi vakuutus on tehty toiseen vakuutusyhtiöön. Irtisanominen suoritetaan käytännössä erityisellä siirtohakemuksella, jonka vakuutuksenottaja allekirjoittaa ja antaa uudelle vakuutusyhtiölle. Uusi yhtiö toimittaa siirtohakemuksen nykyiseen vakuutuksenottajan yhtiöön.

Vakuutuksen irtisanominen ja siirtäminen uuteen vakuutusyhtiöön on nykyisin mahdollista neljänä ajankohtana vuodessa. Vakuutuksenottaja voi irtisanoa vakuutussopimuksen päättymään maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Irtisanomisen on tapahduttava viimeistään kolme kalenterikuukautta ennen mainittuja päättymispäiviä. Jos vakuutus on tullut voimaan kesken vuotta, se voidaan ensimmäisen kerran irtisanoa ja siirtää toiseen vakuutusyhtiöön vasta ensimmäisen vakuutuskauden päätyttyä.

Määräaikainen vakuutus

Vakuutussopimus voidaan tehdä määräaikaisena tiettyä, kestoltaan ajallisesti rajoitettua työtä tai työkohdetta varten. Määräaikainen vakuutus päättyy ilman irtisanomista vakuutuskirjaan merkittynä päättymispäivänä.

Vakuutuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika. Jos työ kuitenkin kestää yli vakuutuskirjaan merkityn ajankohdan, on vakuutus voimassa työn todelliseen päättymispäivään saakka. Työnantajan tulee kuitenkin ilmoittaa vakuutusyhtiölle työn jatkumisesta ennen vakuutuskirjaan merkittyä päättymispäivää.

Vakuutuksen päättyminen maksukyvyttömyyden vuoksi

Vakuutus raukeaa, jos työnantaja todetaan ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen olinpaikkansa on tuntematon tai työnantaja asetetaan konkurssiin.

Ryhmähenkivakuutus

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä työntekijöille. Työnantajan on otettava vakuutus, kun alalla on tätä edellyttävä valtakunnallinen työehtosopimus. Lähes kaikki tapaturmavakuutuslain mukaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen piiriin. Vakuutus on otettava siitä vakuutusyhtiöstä, jossa työnantajalla on tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus työntekijöilleen.

Vakuutusmaksu on keskimäärin runsaat 0,07 % palkkasummasta.

Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana ja sen perusteella maksetaan työntekijän kuoleman johdosta korvausta edunsaajille. Korvausasian käsittelee Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaustoiminto.

Lisätietoja: www.trhv.fi

Työttömyysvakuutus

Vuoteen 2012 saakka vakuutusyhtiöt laskuttavat työttömyysvakuutusmaksut työnantajalta ja tilittävät ne edelleen Työttömyysvakuutusrahastolle (TVR).
Tämä menettely päättyy 1.1.2013 alkaen ja työttömyysvakutuusmaksujen perintä on siirtynyt TVR:lle vuotta 2013 koskevien maksujen osalta.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksujen suuruudesta ja perinnästä: www.tvr.fi

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;