Tapaturmaraportit työpaikkakuolemat.fi-sivustolla

Työpaikkakuolemat.fi-sivustolla kerrotaan Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tietoon tulleista työpaikkatapaturmista, jotka ovat johtaneet vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan. Sivuilla julkaistaan tapaturmaraportteja lähinnä onnettomuustapauksista, joista ei aloiteta TOT-tutkintaa.

Tapaturmaraporteissa esitetään TVK:n työturvallisuusasiantuntijoiden näkemys onnettomuustapauksista. Raportissa käsitellään tapahtumien kulku ja tapaturmaan johtaneet tekijät, sekä annetaan torjuntatoimenpiteitä vastaavanlaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Raporteissa havainnollistetaan tapahtumat ja ehkäisykeinot erilaisilla menetelmillä, kuten 3D-malleilla, havainnekuvilla ja animaatiolla.

Onnettomuustapausten tiedot perustuvat pääosin tutkivien viranomaisten asiakirjoihin ja näkemyksiin. Raportoinnissa hyödynnetään tapauskohtaisesti myös muuta käytettävissä olevaa aineistoa.

Työpaikkakuolemat.fi-sivustolle

TVK julkaisee myös onnettomuustutkinnan kautta kerätyn materiaalin pohjalta analyysejä ja tutkimuksia TVK:n julkaisusarjoissa