Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia 1.1.2021 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 17.12.2020 lait, joilla muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilakia. Lait tulevat voimaan 1.1.2021.

Työansio

Lailla työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta (1153/2020) täsmennettiin työansiota koskevaa säännöstä, jotta työansiokäsitteen yhteneväisyys työeläkejärjestelmän kanssa säilyy.

Työpanokseen perustuva osinko katsotaan jatkossa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi työansioksi.

Myös työsuhdeoption käyttämisestä syntyvä etu on tietyin edellytyksin vakuutusmaksun ja ansionmenetyskorvauksen perusteena olevaa työansiota. Työsuhdeoptiosta saatava etu katsotaan työansioksi, jos työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta on olennaisesti alempi kuin osakkeen käypä arvo option antamishetkellä ja tällaista alihintaista työsuhdeoptiota käytetään ennen kuin edun saamisesta on kulunut vuosi. Etu otetaan huomioon työansiona vasta optioedun käyttöajankohtana. Työtapaturma- ja ammattitautilain alaisena edun määränä pidetään osakkeen sovitun merkintähinnan ja option luovutusajankohdan mukaisen osakkeen käyvän arvon erotusta. Työnantajan tulee ilmoittaa työsuhdeoption käyttöajankohtana lain alaisen edun osuus tulorekisteriin.

Lisäksi osakepalkkiota koskevaa säännöstä täsmennettiin. Osakepalkkiona saatavan edun arvon tulee palkkion lupaamisen ja antamisen välisenä aikana määräytyä osakkeiden arvon kehityksen perusteella vähintään vuoden mittaisena aikana (vuoden odotusaika), jotta sitä ei katsottaisi työansioksi. Vuoden odotusajan tarkastelujakso alkaa palkkion lupaamisesta ja päättyy palkkion antamiseen. Palkkio katsotaan annetuksi, kun henkilö saa omistusoikeuden palkkioon. Osakkeisiin liittyvä luovutusrajoitus ei vaikuta palkkion antamisen ajankohtaan. Jos osakepalkkiota rasittaa omistusoikeuden siirtymisen jälkeen, esimerkiksi työsuhteen jatkumiseen tai työnantajayhtiön tulostavoitteen täyttymiseen liittyvä, ehdollinen palautusvelvollisuus ja lisäksi osakkeen luovutusrajoitus, osakepalkkio katsotaan annetuksi vasta, kun ehdollinen palautusvelvollisuus ja luovutusrajoitus päättyvät ja osakepalkkio jää henkilön omistukseen ja vallintaan.

HE 162/2020 vp (Finlexin sivuille)

Korvauksen maksamisen viivästyminen

Lailla työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (1161/2020) muutettiin korvausasian siirtämistä Tapaturmavakuutuskeskukselle (TVK:lle) koskevaa säännöstä (153 §). Muutoksen myötä korvausasia voi siirtyä hakemuksesta TVK:lle myös tilanteissa, joissa korvauspäätös on annettu ajallaan, mutta päätökseen perustuva korvauksen maksaminen viivästyy. Tällaisessa tilanteessa TVK huolehtii vakuutuslaitoksen sijaan korvauksen maksamisesta.

HE 181/2020 vp (Finlexin sivuilla)

Takautuvan korvauksen maksaminen Melalle ja korvausten maksamisen etusijajärjestys

Lailla työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta (1161/2020) lakiin lisättiin uusi säännös (142 a §) sekä muutettiin etusijajärjestystä koskevaa säännöstä (145 §).

Uusi säännös (142 a §) koskee tilannetta, jossa vahingoittuneelle on jo ehditty myöntää sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjälle annetun lain (118/1991) mukainen korvaus saman työkyvyttömyyden perusteella ja samalta ajalta kuin hänelle tulisi myönnettäväksi takautuvasti työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukainen ansionmenetyskorvaus työtapaturman tai ammattitaudin perusteella ja korvauksessa huomioidaan myös ansionmenetyskorvaus maatalousyrittäjätoiminnasta tai apurahansaajan työstä. Tällöin vakuutuslaitoksen on maksettava TyTALin mukainen ansionmenetyskorvaus Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) sen vaatimuksesta siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta maksettua korvauksen määrää.

Etusijajärjestystä koskevan säännökseen lisättiin maininta Melan oikeudesta yllä mainittuun korvaukseen.

HE 181/2020 vp (Finlexin sivuilla)

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, p. 0409 225 541