Kuva -

Asevelvollisten tapaturmakorvauksiin parannuksia - muutokset voimaan 1. tammikuuta 2019

Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain muuttamisesta (1242/2018) ja laki asevelvollisen kuoltua suoritettavasta taloudellisesta tuesta annetun lain muuttamisesta (1243/2018) tulivat voimaan 1.1.2019. Lakeja sovelletaan niihin vahinkoihin, jotka sattuvat lakien tultua voimaan.

Asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittavalla on vammautuessaan oikeus uuteen lisäkorvaukseen.

Uusi lisäkorvaus maksetaan sotilastapaturmana tai palvelussairautena korvattavan vamman tai sairauden aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Lisäkorvauksen edellytyksenä on, että vahinkotapahtuma on sattunut palvelusta suoritettaessa tai sen edellyttämillä tai siihen välittömästi liittyvillä matkoilla tai että vahinkotapahtuman syynä ovat palveluspaikan olosuhteet. Lisäkorvauksen suuruus on enimmillään 210 000 euroa.

Sotilastapaturman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla on oikeus henkivakuutusluontoiseen uuteen lisäkorvaukseen.

Lisäkorvaus maksetaan asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista palvelusta suorittavan kuoltua hänen edunsaajalleen silloin, kun kuolema on johtunut sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain perusteella korvatusta vammasta tai sairaudesta.

Korvauksen suuruus on menehtyneen puolisolle 200 000 euroa ja jokaiselle edunjättäjän alle 18-vuotiaalle lapselle 40 000 euroa. Jos edunjättäjällä ei ole puolisoa tai lapsia, niin edunjättäjän kummallekin vanhemmalle maksetaan korvauksena 20 000 euroa.

HE 122/2018 vp

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

7.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;