Kuva -

Etuuksien ilmoittaminen tulorekisteriin vuoden 2020 alusta

Hallitus on antanut 22.11.2018 eduskunnalle esityksen laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (HE 244/2018 vp).

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulotietojärjestelmästä annettua lakia, perintö- ja lahjaverolakia sekä tuloverolakia.

Tulotietojärjestelmästä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset, jotka ovat tarpeellisia tulotietojärjestelmän laajentamiseksi koskemaan eläke- ja etuustuloja.

Tulorekisterin aiheuttamista muutoksista työtapaturma- ja ammattitautilakiin on kerrottu TVK:n tiedotteessa 15.6.2018.

Keskeiset muutokset ja säännökset ovat seuraavat:

Määritelmät (3§)

 • Suorituksen maksajalla tarkoitetaan myös etuudenmaksajaa, joka maksaa eläkkeitä, muita etuuksia tai niihin rinnastettavia suorituksia lakiin, yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen tai tekemäänsä päätökseen perustuen.
 • Tulonsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, kuolinpesää ja oikeushenkilöä silloinkin, kun hän on oikeutettu kyseiseen suoritukseen, vaikka se maksetaan muulle saajalle.
 • Sijaissaajalla tarkoitetaan tahoa, jolle suoritus on lakiin perustuvan oikeuden nojalla maksettu suoritukseen oikeutetun tulonsaajan asemesta.

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot (6 §)

 • Etuudenmaksajan maksamista etuuksista ilmoitetaan tiedot eläkkeistä ja muista etuuksista sekä näihin liittyvistä viivästyskorotuksista ja näistä toimitetuista ennakonpidätyksistä sekä perityistä lähdeveroista ja sairausvakuutusmaksuista.
 • Lisäksi etuudenmaksajan maksamista etuuksista ilmoitetaan tiedot toimeentulotukeen vaikuttavista etuuksista ja niihin rinnastettavista korvauksista sekä näihin liittyvistä viivästyskorotuksista.
 • Lisäksi ilmoitetaan tiedot yllä mainittuihin etuuksiin liittyvistä perusteettomista eduista sekä etuuksista tulonsaajalta takaisin perityistä määristä.
 • Yksityiskohtainen tietosisältö ilmenee Tulorekisteriyksikön myöhemmin julkaisemasta selosteesta.

Etuuden maksaminen sijaissaajalle (6 §)

 • Korvauksia koskevat tiedot ilmoitetaan, vaikka suoritus on maksettu osittain tai kokonaan sijaissaajalle.
 • Tulonsaaja ei ole asianosainen työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa takautumismenettelyssä (271 §), joten työtapaturma- ja ammattitautilain sekä liikennevakuutuslain välisiä takautumissuorituksia eli ns. regressisuorituksia ei ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Lisäksi ilmoitetaan tieto siitä, mikä ilmoitettu korvaus on myöhemmin kokonaan tai osittain katettu toiselta etuudenmaksajalta saadulla suorituksella.

Tietojen antaminen (11 §) ja määräaika (12 §)

 • Tiedot on annettava sähköisesti.
 • Tiedot on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.
 • Tiedot perusteettomista eduista on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteetonta etua koskeva päätös on tehty tai maksamisessa tapahtunut virhe muutoin havaittu.
 • Tiedot tulonsaajalta takaisin perityistä määristä on annettava viimeistään viidentenä kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin suoritukseen maksu liittyy, on saatu.
 • Tiedot etuudenmaksajan vastaanottamasta suorituksesta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen päivän jälkeen, jona tieto suorituksen maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin eläkkeeseen tai muuhun etuuteen maksu liittyy, on saatu.

Myöhästymismaksu (22 §)

 • Verohallinto määrää suorituksen maksajan maksettavaksi myöhästymismaksun, jos tiedot ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.
 • Myöhästymismaksun osalta on vuoden siirtymäaika ja maksu määrätään ennen 1 päivää tammikuuta 2021 maksettujen korvausten osalta vain, jos laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta velvollisuudesta ilmoittaa tietoja tulorekisteriin.

Perintö- ja lahjaverolain säännöksiä eräiden sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle muutettaisiin siten, että tiedot on annettava Tulorekisteriyksikölle.

 • Hautausapu (TyTAL 109 §) ilmoitetaan tulorekisteriin eikä se ole enää perintö- ja lahjaverolain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.
 • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta (TRHV) maksettava kuolemantapauskorvaus ilmoitetaan tulorekisteriin eikä se ole enää perintö- ja lahjaverolain mukaisen tiedonantovelvollisuuden piirissä.

Voimaantulo

 • Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.
 • Lakeja sovellettaisiin 1 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen maksettuja eläke- ja etuustuloja koskeviin tietoihin.
 • Perusteettomia etuja koskevien tietojen sekä etuudenmaksajan toiselta etuudenmaksajalta vastaanottamaa suoritusta koskevien tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on vapaaehtoista, jos suoritus on maksettu ennen 1 päivää tammikuuta 2021.
 • Tietoihin, jotka koskevat ennen 1 päivää tammikuuta 2020 maksettuja korvauksia tai suoritettuja takaisinmaksuja, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Lisätietoa Tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi

Lisätietoja: Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225541

3.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;