Kuva -

Hallituksen esitys potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallitus antoi 5.12.2018 eduskunnalle esityksen potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 298/2018 vp).

Laki on eduskunnassa sosiaali-ja terveysvaliokunnan käsiteltävänä. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.1.2021. Uutta potilasvakuutuslakia sovellettaisiin vakuutukseen, jota koskeva sopimus on tehty lain voimaantulon jälkeen. Ennen lain voimaantuloa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneeseen vahinkotapahtumaan sovellettaisiin vahinkohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

Ehdotettavalla potilasvakuutuslailla korvattaisiin nykyinen potilasvahinkolaki.

Lailla uudistettaisiin lain rakenne kokonaisuudessaan. Ehdotetut muutokset selkeyttäisivät ja osin parantaisivat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa kärsineiden asemaa ja oikeuksia. Esitys ei sisällä potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten soveltamisalaan, vakuuttamisvelvollisuuteen tai toimenpanoon, liittyviä merkittäviä muutoksia.

Potilasvakuutuslaki koskisi edelleen Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. Lain alueellista soveltamisalaa laajennettaisiin kuitenkin koskemaan eräissä erityistilanteissa myös Suomen rajojen ulkopuolella annettavaa hoitoa.

Ehdotuksessa vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennettaisiin siten, että myös kehoon asennettavista laitteista aiheutuva henkilövahinko korvattaisiin edellyttäen, että laite ei ole ollut niin turvallinen, kun on ollut aihetta olettaa.

Potilasvakuutuksen perusteella maksettavat korvausetuudet säilyisivät ennallaan lukuun ottamatta uusia säännöksiä ansionmenetyskorvauksen suorittamisesta kertakaikkisena korvauksena ja ammatillisen kuntoutuksen kustannusten korvaamisesta.

Potilasvakuutuskeskuksen, joka korvaa ammatillisen kuntoutuksen kustannuksia, on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukainen vakuutus vahinkoa kärsineelle kuntoutukseen sisältyvässä työ- ja koulutuskokeilussa, työhön valmennuksessa ja työharjoittelussa sattuvan vahinkotapahtuman varalta.

TyTA-vakuutuslaitoksen takautumisoikeudesta säädettäisiin lain 4 luvussa. Vakuutuslaitoksella, joka on maksanut korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, on oikeus saada Potilasvakuutuskeskukselta takaisin se osuus korvauksista, johon vahinkoa kärsineellä olisi tämän lain nojalla ollut oikeus.

Lisätietoja: Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225541

22.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;