Kuva -

Kemikaalialtisteisia ammattitauteja vuosittain tuhatkunta

Vuonna 2015 kemiallisten altistustekijöiden aiheuttamia ammattitauteja palkansaajille rekisteröitiin 827 tapausta ja kemiallisten altistustekijöiden aiheuttamia ammattitautiepäilyjä 1 293 tapausta. Osa näistä ammattitautiepäilyistä muuttuu myöhemmin tutkimusten edetessä ammattitaudeiksi.

Mineraalipölyt, kuten asbesti, aiheuttavat suurimman osan kemikaalialtisteisista ammattitaudeista. Vuonna 2015 rekisteröitiin 503 ammattitautia mineraalipölyjen aiheuttamina. Mineraalipölyjen aiheuttamien ammattitautien määrä on jonkin verran laskenut viimeisien vuosien aikana. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994, mutta asbestia on vielä muun muassa vanhoissa rakenteissa.

Toiseksi suurin altisteryhmä vuonna 2015 olivat luokittelemattomat kemikaalit kuten seosvalmisteet, lakat, maalit, maalien kovettimet, hiilihydraatit sekä tioureat, joiden aiheuttamia ammattitauteja rekisteröitiin 197 kappaletta. Näiden altisteiden aiheuttamien ammattitautien määrä on pysynyt jokseenkin samana viime vuosina.

Kemikaalialtisteiset ammattitautikuolemat 2007-2016

Vuosina 2007- 2016 mineraalipölyt, pääosin asbestialtistukset, aiheuttivat 975 palkansaajan ammattitautikuolemaa. Orgaaniset pölyt ja altisteet aiheuttivat 26 ammattitautikuolemaa samalla aikavälillä sekä edellä mainitut luokittelemattomat muut kemialliset altistustekijät yhteensä 6 ammattitautikuolemaa.

Mineraalipölyt aiheuttavat edelleen noin sadan palkansaajan kuoleman vuosittain. Määrä vaihtelee jonkin verran vuosittain, mutta kuolemantapausten määrän trendi näyttäisi viimeisten vuosien perusteella kääntyneen laskuun.

Ammattitautien erityspiirteitä tilastonäkökulmasta

Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen lukumäärään vaikuttaa myös lainsäädännön ja korvauskäytäntöjen muutokset pitkällä aikavälillä.

Aikajänne työntekijän altistumisen alkamisesta ammattitaudin ilmenemiseen ja toteamiseen saattaa olla vuosikymmeniä.

Työelämässä ja työturvallisuuden kehittymisessä tapahtuvat muutokset näkyvät tyypillisesti tilastossa lukumäärän hitaana muutoksena vuosien ja vuosikymmenten kuluessa.

Vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävistä tekijöistä näkökulmia ammattitautien torjuntaan

Tapaturmavakuutuskeskukselle tehdyssä diplomityössä havaittiin vakavimpia kemiallisia ja biologisia ammattitautialtisteita yhdistäviä tekijöitä, joista voidaan etsiä viitteitä ammattitautien torjuntaan. Diplomityö julkaistiin TVK:n julkaisusarjassa numerolla 1/2017

"Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen"

4.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kemikaalialtisteiset ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt

Ammattitautiepäilyt kirjataan ilmoituksen tekovuodelle eli rekisteröintivuodelle, mutta tapaus voi myöhemmin muuttua ammattitautiepäilystä todetuksi ammattitaudiksi, kun tutkimukset ja korvausprosessi etenevät. Tästä syystä ammattitautien lukumäärä on tilastoissa viimeisimpien vuosien osalta aina hieman laskevana. 

Kemialliset altisteet

;