Kuva -

Muutoksia liikennevakuutuslakiin ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuun lakiin sekä uusi potilasvakuutuslaki ja uusi laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta 

Liikennevakuutuslaki

Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta (960/2019)tulee voimaan 1.1.2020.

TyTA-toimeenpanon kannalta lain keskeiset muutokset ovat seuraavat: 

Eräiden työsuoritusten aikana sattuneet vahingot (42 §)

Säännökseen lisättiin maininta ajoneuvon haltijasta. Ennen 1.1.2017 voimassa olleessa laissa haltija rinnastettiin omistajaan. Nykyisessä liikennevakuutuslaissa ajoneuvon haltija mainitaan erikseen silloin, kun kyseisen säännöksen on tarkoitus koskea omistajan lisäksi myös haltijaa. Voimassaolevaa oikeustilaa ei ollut kuitenkaan tarkoitus muuttaa. 

Vakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus (82 §)

Säännöstä muutettiin vastaamaan sen tarkoitusta. Vakuutusyhtiöllä on oikeus saada lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutuslaitokselta tieto myös muista korvausvastuun ratkaisemista varten välttämättömistä seikoista kuten esimerkiksi poliisin esitutkintapöytäkirjasta tai etuuspäätöksen perusteena käytetystä lääketieteellisestä selvityksestä. 

Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta

Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta (965/2019) tulee voimaan 1.1.2020. 

Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan työtapaturma- ja ammattitautiturva

Lakiin lisättiin uusi 8 a §, jonka mukaan vakuutusyhtiön, Liikennevakuutuskeskuksen ja Valtiokonttorin, joka korvaa ammatillisen kuntoutuksen kustannuksia, on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukainen vakuutus kuntoutujalle kuntoutukseen sisältyvässä työ- ja koulutuskokeilussa, työhön valmennuksessa ja työharjoittelussa sattuvan vahinkotapahtuman varalta. Kuntoutujan vuosityöansioon ja hänelle maksettavaan päivärahaan sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain 278 §:n 2 ja 3 momenttia. 

Säännöstä sovelletaan lain voimaantulosta alkaen myös ennen lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin. 

Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta

Laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta (959/2019) tulee voimaan 1.1.2021. 

Uudella lailla yhdistetään liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta uudeksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnaksi. 

Lautakunnan tehtävänä on mm. antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain ja potilasvakuutuslain mukaisissa korvausasioissa. 

Lautakunnan tehtävät ja toimivalta vastaavat muutoin nykyisiä lautakuntia, mutta liikennevakuutusasioissa lautakunnan toimivalta laajenee liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella korvattavaan kuntoutukseen. 

Vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla ja muulla korvaukseen oikeutetulla on liikennevakuutuslain mukaisessa korvausasiassa oikeus pyytää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta ratkaisusuositusta vuoden kuluessa vakuutusyhtiön päätöksen antamisesta. (Liikennevakuutuslaki 65 §) 

Vakuutusyhtiö voi pyytää ratkaisusuosituksen liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalta korvauksen takautumisoikeutta sekä vastuunjakoa vakuutusten välillä koskevassa asiassa. (Potilasvakuutuslaki 38 §) 

HE 299/2018 vp 

Potilasvakuutuslaki

Uusi potilasvakuutuslaki (948/2019) tulee voimaan 1.1.2021. 

Lakia sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleeseen vakuutussopimukseen lain voimaantuloa lähinnä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien. Ennen lain voimaantuloa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä sattuneeseen vahinkotapahtumaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 38/2018) teki eduskuntakäsittelyn aikana lakiehdotukseen lähinnä teknisiä muutoksia. Valiokunta poisti lakiehdotuksesta automaattisia päätöksiä koskevan säännöksen, koska säännöksen tarkentaminen vaatii huolellista valmistelua. 

Potilasvakuutuskeskuksen, joka korvaa ammatillisen kuntoutuksen kustannuksia, on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 3 §:n 1 momentin mukainen vakuutus vahinkoa kärsineelle kuntoutukseen sisältyvässä työ- ja koulutuskokeilussa, työhön valmennuksessa ja työharjoittelussa sattuvan vahinkotapahtuman varalta. (27 §). Vakuuttamisvelvollisuus koskee vahinkoja, jotka ovat sattuneet 1.1.2021 ja sen jälkeen. 

HE 298/2018 vp 

TVK:n tiedote hallituksen esityksestä annettiin 22.1.2019 (tiedote)

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

30.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;