Kuva -

TOT 1/16: Työntekijä jäi maansortuman alle paritalon viemäritöissä

Työpaikkaonnettomuuksien tutkinnan raportti TOT 1/16 on julkaistu TOTTI-järjestelmässä. Raportti käsittelee vuonna 2016 sattunutta työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Tapaturma sattui, kun työntekijä oli poistamassa täyttöhiekkaa rivitalon korjaustyömaalla rivitalon maanvaraisen alapohjan alta suurtehoimurilla. Työtä teki työpari, joista toinen oli kaivannossa ja toinen suurtehoimuriautolla.

Työntekijä ohjasi suurtehoimurin päätä ahtaassa kaivannossa poikittaissuuntaisen sokkelinpalkin alla. Työntekijä oli poistanut täyttöhiekkaa suurtehoimurilla rakennuksen puoliväliin asti, noin 10,5 metrin pituudelta, 50 cm korkuiselta ja 100 cm leveältä alueelta, kun maa-aines lähti liikkeelle. Rakennuksen porrastettu maanvarainen alapohja oli sokkelipalkin toisella puolella noin 90 cm ylempänä, minkä seurauksena palkin toisella puolella oli hiekkaa enemmän ja sen paine oli myös suurempi.

Hiekan poistaminen on oletettavasti aiheuttanut kaivannon ympärillä olleen pakkaantuneen hiekan liikkeelle lähdön ja kaivantoon sortumisen. Suurtehoimuri on ollut päällä koko tapahtuman ajan, eikä työntekijä ole oletettavasti pystynyt liikuttamaan imuputken päätä sortuman tapahduttua. Imuri on poistanut hiekkaa edelleen ja aiheuttanut entistä suuremman sortuman. Tämän seurauksena työntekijä jäi sortuneen ja osittain märän hiekan alle puristuksiin. Hänen hapensaantinsa estyi ja työntekijä kuoli tapahtumapaikalla.

Suurtehoimurilla työskennellyt työpari ei ole suurtehoimurin melusta johtuen kuullut sortuman alle jääneen työntekijän mahdollisia avunhuutoja. Työpari on mennyt kaivannolle tarkistamaan tilannetta vasta, kun on havainnut, ettei imuri enää ime maa-ainesta.

Puutteita työmenetelmien suunnittelussa ja ohjeistuksessa

Tapaturmassa menehtynyt, kokenut työtekijä, sovelsi tilanteessa hänelle ohjeistettua työmenetelmää. Tapaturman jälkeen suoritetussa TOT-tutkinnassa todettiin, että työpaikan riskienhallinnan toteutuksessa oli puutteita suurtehoimurin työmenetelmien suunnittelussa ja ohjeistamisessa. Työmenetelmään liittyviä riskejä ei ollut arvioitu riittävän kattavasti, eikä seinämien sortumisesta aiheutuvaa vaaraa ollut huomioitu riittävästi. Riskienarvioinnissa olisi pitänyt huomioida myös se mahdollisuus, että työntekijä jää maa-aineksen sortuman alle. Toimintaohjeet tällaisessa tilanteessa toimimiseen ja vahingon rajoittamiseen olisi pitänyt antaa.

Työmaalla ei ollut rakennuksen rakennepiirustuksia käytettävissä, eikä imutyötä tehnyt työpari ollut ilmeisesti näitä piirustuksia nähnyt. Tämä on voinut mahdollisesti johtaa siihen, että työpari ei ole huomioinut alapohjan aiemmista työkohteista poikkeavaa rakennetta, alapohjan porrastusta ja siitä aiheutuvia riskejä.

Suositukset työturvallisuuden edistämiseksi ja vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi

Rakennepiirustuksien avulla tulee arvioida työkohteen riskit ja suunnitella työvaiheet turvallisesti tehtäväksi. Imutyötä tekevien työntekijöiden kanssa tulee käydä läpi työkohteeseen liittyvät vaarat, määrittää tehtävän kaivannon koko ja seinämien tuenta.

Jos sortumavaaraa ei voida täysin poistaa, on suunniteltava menettelytavat mahdollisen sortuman ja sen alle jäämisen varalle.

Suurtehoimurin käyttöön liittyy aina riski imuletkuun takertumisesta. Imurin imuvoima voi ääritilanteessa olla hengenvaarallinen. Laitteen turvavarusteiden tulee olla kunnossa ja laitteen turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Laitteen käyttäjällä tulee olla hätä-seis-painikkeella varustettu kaukosäädin, jolla imu saadaan katkaistua nopeasti, jos esimerkiksi raaja joutuu imuputkeen. Imupäähän asennettavilla kahvaratkaisuilla voidaan myös helpottaa työntekoa ja vähentää raajojen imuputkeen joutumisen vaaraa. Kahvaratkaisuilla sekä tekniikan ja robotiikan soveltamisella suurtehoimurointiin voidaan tulevaisuudessa parantaa työmenetelmän turvallisuutta ja ergonomiaa.

Työparilla tulee olla näköyhteys toisiinsa. Tapaturmaa tutkinut TOT-ryhmä suosittaa myös työparin kommunikoinnin helpottamista esimerkiksi kuulosuojaimiin yhdistetyllä radiopuhelimella.

Alapohjarakenteessa olevien taloteknisten ratkaisujen huolto- ja korjaustoimenpiteiden toteuttaminen tulisi huomioida jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Tapaturmaa tutkineen TOT-ryhmän mukaan on todennäköistä, että tulevaisuudessa tämän tyyppisten korjaustöiden määrä tulee lisääntymään.

Lue tapaturman tutkinnasta tarkemmin TOT 1/16 -raportista

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;