Kuva -

Tulorekisteriin liittyviä säädösmuutoksia vahvistettu

Etuustietojen ilmoittamista tulorekisteriin 1.1.2020 alkaen koskeva lakimuutos vahvistettu

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, jolla laajennetaan tulorekisteri koskemaan etuus- ja eläketietojen ilmoittamista tulorekisteriin. Lait tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (176/2019), perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta (177/2019) sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta (178/2019) tulivat voimaan 15.2.2019.

Etuuksien ilmoittamista koskevia säännöksiä sovelletaan niihin suorituksiin, joiden maksupäivä on 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Eduskunta hyväksyi lait pienin teknisin muutoksin. Valtiovarainvaliokunta kiinnitti mietinnössään huomiota työnantajien ja tilitoimistojen valmiuteen ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin ja piti edelleen tärkeänä, että tulorekisterin käyttöönoton vaatimaan ohjaukseen ja tiedotukseen kiinnitetään erityistä huomiota.

(HE 244/2018 vp)

Tulorekisteristä johtuva muutos vuosityöansiota koskevaan valtioneuvoston asetukseen vahvistettu

Valtioneuvoston asetus (158/2019), jolla muutettiin vuosityöansion määrittämisestä annettua valtioneuvoston asetusta (1466/2015), annettiin 31.1.2019.

Asetuksella muutetiin 1 § vastaamaan tulorekisteristä johtuvia muutoksia. Muutetun 1 §:n mukaan laskelmassa otetaan huomioon täysien palkanmaksukausien työansiot vahinkopäivää edeltävän vuoden ajalta.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020.

VNA 158/2019

Lisätietoja antaa lakimies Elina Holmas, puh. 0409 225541

26.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;