Kuva -

TVK:n tiedote 27.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2018

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 26.10.2017 vahvistanut vuoden 2018 palkkakertoimeksi 1,391 ja työeläkeindeksiksi 2548. 

TyTAL:n mukaiset euromäärät ovat vuonna 2018 seuraavat:

TyTAL:n säännös vuonna 2018
   
3 § 2 mom., vakuuttamisvelvollisuuden raja 1 200
44 § 1 mom. 2 kohta, enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle,
joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman
maksusitoumusta
310
51 § 1 mom., perushoitotuki/pv 8,84
51 § 1 mom., korotettu hoitotuki/pv 19,85
51 § 1 mom., ylin hoitotuki/pv 29,41
52 § 1 mom., vaatelisä/pv 0,59
52 § 2 mom., korotettu vaatelisä/pv 2,35
79 §, vähimmäisvuosityöansio 14 100
86 §, haittarahan perusmäärä 12 630
93 §, enimmäiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista/pv 58,82
107 § 2 mom., leskeneläkkeen tulosovitusperuste (2,15 x
vähimmäisvuosityöansio)
30 315
109 § 1 mom., hautausapu 4 830
152 § 4 mom., alin maksettava viivästyskorotus 7,50
184 § 1 mom., vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneeltä työnantajalta
perittävien korvausten ja täyskustannusmaksujen enimmäismäärä
5 150
   
Työeläkeindeksi 2548
Palkkakerroin 1,391
   

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005. 

TyTAL:n mukaiset vuosien 2016 - 2018 euromäärät 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

27.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;