Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2019

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.10.2018 vahvistanut vuoden 2019 palkkakertoimeksi 1,417 ja työeläkeindeksiksi 2585. 

TyTAL:n mukaiset euromäärät ovat vuonna 2019 seuraavat:

TyTAL:n säännös vuonna 2019
3 § 2 mom., vakuuttamisvelvollisuuden raja 1 300
44 § 1 mom. 2 kohta, enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta 310
51 § 1 mom., perushoitotuki/pv 8,96
51 § 1 mom., korotettu hoitotuki/pv  20,14
 51 § 1 mom., ylin hoitotuki/pv  29,84
 52 § 1 mom., vaatelisä/pv  0,60
 52 § 2 mom., korotettu vaatelisä/pv  2,38
 79 §, vähimmäisvuosityöansio  14 360
 86 §, haittarahan perusmäärä  12 820
 93 §, enimmäiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista/pv  59,67
 107 § 2 mom., leskeneläkkeen tulosovitusperuste (2,15 x
vähimmäisvuosityöansio)
 30 874
109 § 1 mom., hautausapu 4 900
152 § 4 mom., alin maksettava viivästyskorotus 7,64
184 § 1 mom., vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneeltä työnantajalta
perittävien korvausten ja täyskustannusmaksujen enimmäismäärä
5 250
   
Työeläkeindeksi 2585
Palkkakerroin 1,417

 

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

TyTAL:n mukaiset vuosien 2016 - 2019 euromäärät

Lisätietoja: lakimies Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

26.10.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;