Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallitus antoi 12.4.2018 eduskunnalle esityksen sosiaali- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 52/2018 vp). Koska tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, esityksessä ehdotettiin kumottavaksi sen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset. Lisäksi ehdotettiin säännöksiä, jotka tarkentavat tietosuoja-asetusta tai ovat välttämättömiä poikkeuksia sen velvoitteista.

Esitys sisälsi muutosehdotuksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Seuraavassa on säännöksiä, joita ehdotetaan muutettavaksi sekä lyhyt luonnehdinta muutoksen sisällöstä:

  • 2 § 1 mom.: lisätään uusi kohta 8 tietosuoja-asetuksen määritelmästä
  • 115 § 2 mom.: kumotaan, sillä asiasta säädetään tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklassa
  • 250 §: kumotaan nykyinen sisältö, sillä asiasta säädetään tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa; pykälässä säädetään jatkossa rajoituksesta tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn rekisteröidyn oikeuteen
  • 252 § 2 mom.: poistetaan viittaus vahingoittuneen suostumukseen
  • 255 § 1 mom.: kumotaan kohta 3, sillä asiasta ehdotetaan säädettäväksi vakuutusyhtiölain 30 luvun uudessa 3 a §:ssä; kohdassa 7 säädettäisiin oikeudesta antaa tietoja kuntoutuksen palveluntuottajalle
  • 255 § 4 mom.: tarkennetaan sanamuotoa tietojen luovuttamisesta saman konsernin sisällä
  • 257 § 4 mom.: kumotaan viimeisen virkkeen informatiivinen viittaus henkilötietolakiin
  • 275 a §: lisätään uusi säännös automaattisista päätöksistä
  • 275 b §: lisätään uusi säännös päätöksen koneellisesta allekirjoittamisesta
  • 286 § 2 mom.: lisätään uusi kohta 5, joka koskee tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevan 35 luvun sekä asiakirjojen säilyttämistä koskevan 275 §:n soveltamista ennen 1.1.2016 sattuneisiin vahinkotapahtumiin.

Vastaavia muutoksia esitettiin myös maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilakiin sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin.

Eduskunta ei ehtinyt käsitellä hallituksen esitystä ennen istuntokauden päättymistä keväällä 2019, joten hallituksen esitys raukesi. Todennäköisesti hallituksen esitys annetaan tarkistettuna uudelle eduskunnalle syyskaudella 2019.

Lisätietoja: Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225541, Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

14.5.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;