Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallitus on antanut 14.11.2019 eduskunnalle esityksen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019 vp).  Esityksen tavoitteena on saattaa kansallinen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädäntö yhteensopivaksi tietosuoja-asetuksen kanssa. Tietosuoja-asetuksen kanssa ristiriitaiset tai päällekkäiset säännökset ehdotetaan kumottavaksi, koska asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä tietosuoja-asetusta tarkentavia säännöksiä ja välttämättömiä poikkeuksia tietosuoja-asetuksen velvoitteista. Uusi hallituksen esitys vastaisi keskeisiltä osiltaan samannimistä hallituksen esitystä (HE 52/2018 vp), jonka käsittely eduskunnassa raukesi. Perustuslakivaliokunta antoi siitä lausunnon (PeVL 78/2018 vp) ja siinä esitetyt kannanotot on huomioitu uuden esityksen sisällössä.

Uusi esitys ei sisällä aiemmassa esityksessä mukana olleita seuraavia asioita:   

 • Oikeus antaa tietoja kuntoutuksen palveluntuottajalle (255 § 1 momentti kohta 7)
 • Automaattinen päätöksenteko (275 a §)

Esitys sisältää muutosehdotuksia työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Seuraavassa on säännös, jota ehdotetaan muutettavaksi sekä lyhyt luonnehdinta muutoksen sisällöstä:

 • 2 § 1 mom.: lisätään uusi kohta 8 tietosuoja-asetuksen määritelmästä
 • 115 § 2 mom.: kumotaan tarpeettomana, sillä asiasta säädetään tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklassa
 • 250 §: kumotaan nykyinen sisältö, sillä asiasta säädetään tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa; pykälässä säädetään jatkossa rajoituksesta tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn rekisteröidyn oikeuteen rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä ei olisi oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröidyn vaatimus on ilmeisen perusteeton.
 • 252 § 2 mom.: poistetaan viittaus vahingoittuneen suostumukseen
 • 255 § 1 mom.: kumotaan kohta 3, sillä asiasta ehdotetaan säädettäväksi uudessa 255 a §:ssä
 • 255 § 4 mom.: tarkennetaan sanamuotoa tietojen luovuttamisesta saman konsernin sisällä
 • 255 a §: lisätään uusi säännös vakuutusyhtiön oikeudesta luovuttaa tietoja väärinkäytösrekisteriin
 • 257 § 4 mom.: kumotaan viimeisen virkkeen informatiivinen viittaus henkilötietolakiin
 • 275 a §: lisätään uusi säännös päätöksen koneellisesta allekirjoittamisesta
 • 286 § 2 mom.: lisätään uusi kohta 5, joka koskee tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevan 35 luvun sekä asiakirjojen säilyttämistä koskevan 275 §:n ja päätöksen koneellista allekirjoittamista koskevan 275 a §:n soveltamista ennen 1.1.2016 sattuneisiin vahinkotapahtumiin.                            

Vastaavia muutoksia esitetään myös urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin.

Lakimuutokset esitetään tuleviksi voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: Merja Salonen, TVK, puhelin 0404 504 229

25.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Jaa

;