Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin muutoksia tulorekisterin johdosta vuoden 2020 alusta

Hallitus on antanut 13.6.2018 eduskunnalle esityksen tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläke- sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön (HE 87/2018 vp).

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015; TyTAL) 58 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että työansiota ei enää otettaisi huomioon päivän tarkkuudella vahinkotapahtumasta taaksepäin, kun määritetään 28 päivän ajalta maksettavaa päivärahaa.

Jos sairausajan palkkaa on maksettu, päiväraha olisi edelleen samansuuruinen kuin kyseinen palkka. Jos sen sijaan vahingoittuneelle ei ole maksettu sairausajan palkkaa, päiväraha määräytyisi esityksen mukaan sen työansion perusteella, joka vahingoittuneella on ollut lähimmän vahinkopäivää edeltävän yhden tai useamman täyden palkanmaksukaudenaikana, joiden kesto on yhteensä lähimpänä 28 päivää. Jos työsuhde on jatkunut tätä lyhyemmän ajan, käytettäisiin työsuhteen aikana saatua työansiota. Tällä tavoin päivärahan määrittämisessä tarvittava tieto vahingoittuneen työansiosta saataisiin tulorekisteristä.

Myös TyTAL:n mukaisen vuosityöansion määrittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1466/2015) 1 § muutettaisiin siten, että tulorekisteristä saatavien tietojen käyttäminen olisi mahdollista: Vuosityöansion laskelmassa otettaisiin huomioon täysien palkanmaksukausien työansiot vahinkopäivää edeltävän vuoden ajalta ilman lomarahaa.

Tulorekisterin käyttöönoton johdosta esitetään tarkistettavaksi myös TyTAL 260 §, joka koskee Tapaturmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiön oikeutta saada tietoja valvontaa varten.

Edellä kuvatut tulorekisterin käyttöön liittyvät muutokset esitetään tuleviksi voimaan 1.1.2020, eli samana päivänä, jona työtapaturma- ja ammattitautilakia toimeenpanevat vakuutuslaitokset saavat tulotietojärjestelmästä annetun lain perusteella oikeuden saada tietoja tulorekisteristä.

Muita TyTAL-muutoksia voimaan 1.1.2019

Esitykseen sisältyy myös päätöksen tiedoksiantamista koskevat tarkistukset TyTAL 183 ja 184 §:ään. Nämä liittyvät Tapaturmavakuutuskeskuksen valvontatehtävään ja ovat nykykäytäntöä täsmentäviä. Näiden säännösten voimaantuloajaksi esitetään 1.1.2019.

Lisätietoja: Annu Vento, TVK, puhelin 0404 504 265

15.6.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;