Kuva -

Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta
voimaan 1.4.2019

Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa (16/2019) ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi vahvistettiin 11.1.2019. Lait tulevat voimaan 1.4.2019.

Lailla kumottiin aiempi asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettu laki (1573/1993).

Laissa on siirtymäsäännöksiä. Kelan kumotun lain nojalla antama päätös on voimassa päätöksessä määrätyn ajan.

Laissa säädetään asumista ja työskentelyä koskevista edellytyksistä sovellettaessa asumisperusteista etuuslainsäädäntöä henkilöihin, jotka tulevat ulkomailta Suomeen tai muuttavat Suomesta ulkomaille.

Lakia sovelletaan yhdessä Kelan toimeenpaneman asumisperusteisen etuuslainsäädännön kanssa (esim. kansaneläkelaki ja vammaisetuuksista annettu laki) ja kansainvälisen lainsäädännön kanssa.

Työskentelyä ja asumista koskevat säännökset muodostavat kokonaisuuden muiden etuuksien myöntämistä koskevien edellytysten kanssa. Laissa määritellään työskentelyn vähimmäisedellytykset ja Suomessa asuminen sekä milloin Suomesta ulkomaille muuttavaa henkilöä edelleen pidetään Suomessa asuvana siten, että hänen oikeutensa asumisperusteisiin etuuksiin voi jatkua ulkomailla oleskelusta huolimatta.

Kela ei anna enää erillistä valituskelpoista päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta vaan ratkaisu asiasta sisältyy etuutta koskevaan valituskelpoiseen päätökseen.

(HE 188/2018 vp)

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

21.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;