Kuva -

Uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta voimaan 1.1.2020

Uusi laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) ja siihen liittyvät lait vahvistettiin 9.8.2019. Lait tulevat voimaan 1.1.2020. 

Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laissa säädetään myös tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta. 

Laki hyväksyttiin eduskunnassa pienin muutoksin. Muutoksista keskeisimpiä ovat tiedonhallintayksikön käsitteen täsmentäminen sekä soveltamisalan laajentaminen osittain julkista hallintotehtävää hoitaviin organisaatioihin. Asiasta tarkemmin eduskunnan hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 38/2018 vp)

Lakia sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanossa julkisen hallintotehtävän ja julkisen vallan käytön perusteella. Lain 4 lukua ja 22 – 27 §:ää sovelletaan yksityisiin yhteisöihin siltä osin kuin ne hoitavat julkista hallintotehtävää sekä lain 4 ja 28 §:iä niiden käyttäessä julkista valtaa julkisuuslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

Laissa on useita siirtymäsäännöksiä. 

TVK:n tiedote lakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 284/2018 vp) annettiin 14.12.2018 (tiedote) 

Keväällä (1.4.2019) tuli voimaan myös toinen uusi laki - laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019)

Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja. Lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, jäljempänä saavutettavuusdirektiivi. 

Lakia sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain toimeenpanoon lain viranomaismääritelmän kautta. Laissa viranomaisella tarkoitetaan myös muuta toimijaa siltä osin kuin se hoitaa julkista hallintotehtävää. 

Myös tässä laissa on useita siirtymäsäännöksiä. 

TVK:n tiedote lakia koskevasta hallituksen esityksestä (60/2018 vp) annettiin 18.1.2019 (tiedote) 

Lisätietoja antaa Elina Holmas, puh. 0409 225541

19.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;