Kuva -

Vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävistä tekijöistä näkökulmia ammattitautien torjuntaan

Tapaturmavakuutuskeskukselle tehdyssä diplomityössä havaittiin vakavimpia kemiallisia ja biologisia ammattitautialtisteita yhdistäviä tekijöitä, joista voidaan etsiä viitteitä ammattitautien torjuntaan.

Vakavien ammattitautialtisteiden ennakoivaan havaitsemiseen ja torjuntaan pyritään etsimään jatkuvasti uusia keinoja, joilla altisteista aiheutuvia vakavia terveys- ja taloushaittoja voitaisiin estää. Työympäristöjen kemialliset ja biologiset altistetekijät ovat merkittävimpiä ammattitautien aiheuttajia Suomessa, muodostaen niin pitkään ilmenneistä kuin tuoreemmistakin altisteista koostuvan jatkuvasti kehittyvän joukon. Voitaisiinko tämän hetken vakavimpien kemiallisten ja biologisten altisteiden ilmenemishistoriasta saada viitteitä siihen, mihin ilmiöihin ja tekijöihin ammattitautien torjuntatyössä kannattaisi kiinnittää huomiota?

Aihetta tutkittiin työssä määrittämällä Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämien työtapaturma- ja ammattitautirekisterien avulla viisi vakavinta kemiallisten tai biologisten ammattitautialtisteiden ryhmää tapaturmavakuuttajien v. 2000-2009 ammattitaudeista maksamien korvauksien sekä vahvistamien varausten avulla. Viiden vakavimman altisteryhmän ilmenemishistoriaa tutkittiin tilasto-, kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen yhdistelmällä. Altisteryhmien keskeisimmät altisteet selvitettiin kirjallisuus- ja haastattelututkimuksen avulla. Tavoitteena oli löytää mahdollisia ammattitautien ennaltaehkäisyn kannalta kiinnostavia ominaisuuksia ja ilmiöitä keskeisimpien altisteiden ilmenemisestä. Eri altisteryhmille havaittuja altisteiden ominaisuuksiin, ulkopuolisiin tekijöihin sekä ammattitauteihin ja ammattitautiepäilyihin liittyviä tekijöitä vertailtiin keskenään altisteryhmiä yhdistävien ominaisuuksien havaitsemiseksi. Yhdistävien tekijöiden avulla etsittiin lopulta kehitysehdotuksia ja näkökulmia eri toimijoiden Suomessa toteuttamaan ammattitautien ennaltaehkäisyyn.

Viisi vakavinta altisteryhmää

Tuloksena saadusta viidestä vakavimmasta altisteryhmästä (kuvaaja 1) kolme on kemiallisia ja kaksi biologisia. Mukana on tunnetusti erittäin vakavia ammattitauteja aiheuttavia altisteita, kuten mineraalipölyjen ryhmän sisältämät asbestit, mutta myös usein lievempiä seurauksia aiheuttavina pidettyjä ryhmiä. Erityisesti vain vähän vahvistettuja ammattitauteja aiheuttavan bakteeri- ja homeitiöt sekä muut biologisesti aktiiviset aineet -ryhmän nousu viiden vakavimman altisteryhmän joukkoon luo uutta kuvaa pääsääntöisesti ammattitautiepäilyjä aiheuttavien altisteiden mahdollisesta vakavuudesta erityisesti tapaturmavakuuttajille. Lisäksi tilastoinnin ylijäämäkategorian, muihin ryhmiin kuulumattomat kemialliset altisteet sisältävän muut kemialliset aineet -ryhmän, nousu kolmanneksi vakavimmaksi viittaa tarpeeseen tutkia ja jaotella tarkemmin ryhmään

Altisteryhmiä yhdistävät tekijät

Altisteryhmille löydettiin tarkastelussa useita yhdistäviä tekijöitä (kuva 1), joista merkittävimmät liittyivät muutostilanteisiin ja erityisesti teollisen kehityksen vaikutuksiin. Uusien altisteiden aiheuttamien riskien ohella tutkimuksessa havaittiin altisteryhmiin liittyvän paljon myös jo käytössä oleviin aineisiin liittyviä lisäriskejä, jotka voivat aiheutua esimerkiksi altisteen siirtymisestä uuteen työympäristöön ulkoisten muutosten tai uusien sovellusten kehittämisen myötä. Muutostilannetekijöiden ohella myös ilmenemisolosuhteisiin, lääketieteellisiin tekijöihin ja tiedon ja sovellusten tarpeeseen liittyen havaittiin yhdistäviä tekijöitä.

Näkökulmia ammattitautien torjuntaan

Tulosten perusteella sekä työpaikkojen että ammattitautien torjunnan eri organisaatioiden olisi tärkeää panostaa uusien käyttöön tulevien aineiden pitkän aikavälin riskinarviointiin ja sen kehittämiseen. Uusissa työympäristöissä ilmenevien aineiden tai sovellusten aiempi käyttö muilla aloilla ja mahdollisiin ongelmiin kehitetyt ratkaisut olisi myös tärkeää selvittää. Työpaikkojen oma aktiivinen ote ja turvallisempien ratkaisujen vaatiminen nousevat myös tärkeiksi. Työterveyshuolto, erilaiset alakohtaiset järjestöt ja muut lähitoimijat ovat tärkeässä roolissa seuraamassa työn kehitystä ja raportoimassa mahdollisista uusista ammattitautialtisteista. Ammattitautien tutkimusta, seurantaa tai tilastointia toteuttavat toimijat voivat parantaa riskienhallintaa esimerkiksi teollisuuden käyttöön tulevien aineiden ennakoivan tutkimuksen tai varhaisten signaalien havaitsemistapojen ja tilastoinnin kehittämisen avulla. Myös monitekijä- ja seosaltistumisen sekä niiden riskialojen tutkimus sekä turvallisempien aineiden ja työtapojen luomiseen panostaminen vaikuttavat tarpeellisilta.

Evelina Saarela

Saarelan analyysi on julkaistu TVK:n analyysisarjassa numerolla 10 ja Saarelan diplomityö "Tapaturmavakuuttajien kannalta vakavimpien kemiallisten ja biologisten ammattitautialtisteiden yhdistävät tekijät sekä ennalta tunnistaminen" TVK:n julkaisuja -sarjassa numerolla 1/2017. Molemmat julkaisut löytyvät sivulta: www.tvk.fi/julkaisusarjat.

9.6.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvaaja 1. Viisi vakavinta kemiallista tai biologista altisteryhmää tapaturmavakuuttajien v. 2000-2009 maksamien ammattitautikorvausten ja vahvistettujen varausten avulla määritettynä. Kemialliset tekijät on merkitty sinisellä ja biologiset vihreällä. Suhteelliset vakavuudet on laskettu maksetuista korvauksista ja vahvistetuista varauksista vertaamalla muita altisteryhmiä vakavimpaan altisteryhmään.

 

Kuva 1. Tutkimuksessa tunnistetut viittä vakavinta altisteryhmää yhdistävät tekijät. Sulkeissa jokaisen tekijän perässä sen yhdistämien altisteryhmien lukumäärä (2-5).

;