Kuva -

Vakuutusten tarjoamiseen uutta sääntelyä - Työtapaturma-
ja ammattitautivakuutukseen sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä

Vakuutusten tarjoamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pannaan täytäntöön uudella vakuutusten tarjoamista koskevalla lailla. Samalla on tarkistettu lukuisia voimassa olevia lakeja. Mainittu direktiivi koskee myös lakisääteisiä vakuutuksia, joten yksi tarkistetuista laeista on työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL). Tasavallan presidentti on vahvistanut lakimuutokset 20.4.2018. 

TyTAL:n 156 §:n on lisätty uusi 3 momentti, joka sisältää viittauksia vakuutussopimuslakiin. Momentin mukaan vakuutusyhtiöön sovelletaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta otettaessa mitä vakuutussopimuslain 4 b §:n 1 momentissa, 5 §:n 1 momentissa, 5 a ja 5 b §:ssä sekä 7 §:n 1 momentissa säädetään. Mainitut säännökset koskevat vakuutustarpeen selvittämistä, ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja, henkilökohtaisen suosituksen antamista ja vakuutuksen voimassaolon aikana annettavia tietoja. 

Vastaavat viittaukset on lisätty urheilijan tapaturma- ja eläketurvaa koskevaan lakiin. 

Muutokset tulevat voimaan 1.10.2018. 

HE 172/2017 vp

Lisätietoja lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

20.4.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;