Kuva -

Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista.

Ennakkoarvio vuoden 2016 työpaikkatapaturmista

(Julkaistu 10.4.2017)

Työpaikkatapaturmien määrässä lievää nousua vuonna 2016

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) ennakkoarvion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2016 yhteensä arviolta noin 101 000 palkansaajille sattunutta työpaikkatapaturmaa. Työpaikkatapaturmien määrä nousi arvion mukaan noin kolme prosenttia vuodesta 2015.

Vuonna 2016 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli ennakkoarvion mukaan noin 29 työpaikkatapaturmaa/miljoona työtuntia. Taajuusluku näyttäisi nousseen hieman vuodesta 2015, jolloin taajuus oli ennätysalhainen (28,8). Vaikka taajuus vaikuttaa hieman nousseen vuonna 2016, pitkällä aikavälillä taajuustrendi on kuitenkin laskeva.

Ennakkoarvion mukaan työpaikkatapaturmissa kuoli viime vuonna 20 palkansaajaa (25 palkansaajaa vuonna 2015 ja 24 palkansaajaa vuonna 2014). Pitkällä aikavälillä kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähenty­neet selvästi. Vielä 2000-luvun alkupuolella palkansaajien kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui noin 40-50 vuosittain.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi ennakkoarvion mukaan monilla päätoimialoilla. Rakentamisessa (noin 13 500 työpaikkatapaturmaa), kuljetus ja varastointi –toimialalla (noin 8 500 työpaikkatapaturmaa) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (noin 8 500 työpaikkatapaturmaa) työpaikkatapaturmien lukumäärän arvioidaan nousseen noin 5-9 prosenttia. Tukku- ja vähittäiskaupan (noin 11 000 työpaikkatapaturmaa) ja kuntasektorin (noin 19 000 työpaikkatapaturmaa) työpaikkatapaturmien lukumäärän arvioidaan nousseen tätä hieman lievemmin noin 2-3 prosenttia. Teollisuudessa työpaikkatapaturmien määrä (noin 16 000) pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Marja Kaari puh. 0404 504 234, johtaja Mika Tynkkynen puh. 040 771 1582.

Ennakkoarvion esitysgrafiikka

Ennakkoarvio vuoden 2016 työpaikkatapaturmien määrästä ja taajuuksista perustuu vakuutuslaitosten TVK:lle tekemiin työpaikkatapaturmien lukumääräilmoituksiin ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella määritettyjen työtuntitietojen muutoksiin. Työmatkatapaturmista ennakkoarviota ei laskettu. Työmatkatapaturmien lukumäärä vuodelta 2016 ilmoitetaan myöhemmin lopullisien lukumäärä- ja taajuustietojen yhteydessä.

Vuoden 2015 työtapaturmat -lopulliset tiedot

Julkaistu 16.2.2017

Työpaikkatapaturmia sattui ennätyksellisen vähän vuonna 2015

Suomessa sattui vuonna 2015 palkansaajille yhteensä 117 908 työtapaturmaa. Näistä vakuutuslaitosten korvaamista työtapaturmista 97 431 oli työpaikkatapaturmia eli työtapaturma sattui työssä tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Työpaikkatapaturmien lukumäärä laski vuodesta 2014 noin -0,7 %. Lukema on nyt ennätyksellisen alhainen.

Palkansaajien työmatkatapaturmia sattui 20 477 vuonna 2015. Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 16 prosenttia vuodesta 2014, jolloin työmatkatapaturmia sattui poikkeuksellisen vähän. Työmatkatapaturmien lukumäärään vaikuttaa erityisesti talvikuukausien keliolosuhteet. Noin 72 % työmatkatapaturmista on liukastumisia ja kaatumisia.

Korkean tapaturmariskin toimialoilla työpaikkatapaturmataajuudet jatkavat laskua

Vuonna 2015 sattui 28,8 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Kokonaistaajuus pysyi vuoden 2014 tasolla, mutta taajuus laski monilla päätoimialoilla.

Käytännössä 28,8 tapausta miljoonassa työtunnissa tarkoittaa, että noin 22 palkansaajaa kohden korvattiin keskimäärin yksi työpaikkatapaturma.

Tapaturmataajuudet ovat laskeneet merkittävästi vuodesta 2005 alkaen niin sanotuilla korkean riskin toimialoilla. Rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla tapaturmataajuus oli vuonna 2015 kymmenen vuoden seurantajakson alhaisin.

Vuonna 2014 työpaikkatapaturmissa kuoli 24 palkansaajaa ja työmatkatapaturmissa 8 palkansaajaa. TVK:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2015 työpaikkatapatumissa kuoli 25 palkansaajaa.

Vakavien työtapaturmien osuus laskee – Lievimpien osuus kasvaa

Lievimpien, alle 4 päivän työkyvyttömyyden aiheuttavien työpaikkatapaturmien osuus on viime vuosina kasvanut. Vakavien, yli 30 työkyvyttömyyden aiheuttaneiden työpaikkatapaturmien osuus taas on kääntynyt laskuun.

Vakavia työpaikkatapaturmia oli vuonna 2014 noin 7 % kaikista työpaikkatapaturmista ja lieviä yli 60 %. Pitkällä aikavälillä myös kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet selvästi. Vuoden 2015 työtapaturmien vakavuusjakaumaa ei ole vielä tiedossa.

Yrittäjien työtapaturmien lukumäärä laski ja työmatkatapaturmien määrä kasvoi

Yrittäjille, jotka olivat ottaneet vapaaehtoisen yrittäjien tapaturmavakuutuksen, korvattiin 6 406 työtapaturmaa, joista 563 oli työmatkatapaturmia.

Yrittäjille sattuu palkansaajia runsaammin vakavia työtapaturmia ja vastaavasti palkansaajia vähemmän lievempiä työtapaturmia.

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Marja Kaari, puhelin 0404 504234, marja.kaari@tvk.fi työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, puhelin 0409 220985, otto.veijola@tvk.fi, , tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, puhelin 0400-157936, janne.sysi-aho@tvk.fi ja johtaja Mika Tynkkynen, puhelin 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvk.fi

Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015 –julkaisu (pdf-dokumentti)
Julkaisun tiedot excel-taulukossa
Diaesitys julkaisun tiedoista (powerpoint-tiedosto)

Aiemmat tilastojulkaisut

Tilastojulkaisu 2015 (vuoden 2014 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot (excel)
Tilastodiat 2015 (power point)

Tilastojulkaisu 2014 (vuoden 2013 työtapaturmatilastoista)

Työtapaturmat - Tilastojulkaisu 2014 Tilastovuodet 2005-2013 (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot 2014 (excel-tiedosto)
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (Power Point)
Toimialakohtaiset luvut löytyvät Pikapakista (päänavigaatiossa "Pakki/Pikapakki"

Tilastojulkaisu 2013 (vuoden 2012 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2013,
Tilastokirjan taulukot 2013,
Tilastokirjan taulukoissa käytettyjen luokitusten selitteet
Esitysgrafiikka 2013

Toimialakohtaiset taulukot
Hallinto- ja tukitoimintojen tilastot
Koulutus
Kuljetus- ja varastointi
Kuntasektori
Rakentaminen
Teollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa

Tilastojulkaisu 2012 (vuoden 2011 työtapatumatilastoista)

Tilastojulkaisu 2012,
Taulukot 2012,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2012

Tilastojulkaisu 2011 (vuoden 2010 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2011,
Taulukot 2011,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2011

Tilastojulkaisu 2010 (vuoden 2009 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2010

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus