Sivun alasivut:

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sisältö

Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet vakuutusturvan järjestämisestä, vakuutuksen sisällöstä ja laajuudesta. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka myös maksaa vakuutusmaksun. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana. Vakuutuksesta maksetaan kertakorvaus työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia.

Ketkä ovat vakuutettuja?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus koskee työsuhteessa olevia työntekijöitä, joiden työsuhde täyttää vakuutusehdoissa määritellyt edellytykset. Työntekijä on vakuutettu vain yhden työ- tai virkasuhteen perusteella. Vakuutus on voimassa työ- ja vapaa-aikana ja siitä maksetaan korvaus edunsaajille riippumatta vakuutetun työntekijän kuolinsyystä.

Työntekijän vakuutusturva säilyy kolme vuotta työsuhteen vakuutusehtojen mukaisesta päättymisestä. Jos työsuhde päättyi vanhuuseläkkeelle jäämiseen, ei työntekijä kuitenkaan enää ole työntekijäin ryhmähenkivakuutuksella vakuutettu.

Ketkä ovat edunsaajia?

Vakuutuksen perusteella maksetaan kertakorvaus, kun vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa ollut työntekijä kuolee. Korvaus maksetaan kuolleen työntekijän edunsaajille, joita ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, korvausta ei makseta.