Webbsidans undersidor:

Grupplivförsäkringens innehåll

Grupplivförsäkringen för arbetstagare grundar sig på ett avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna. Försäkringen tecknas och försäkringspremierna betalas av arbetsgivaren. Skyldigheten att teckna försäkring gäller alla arbetsgivare som lyder under ett bindande kollektivavtal eller inom vars bransch det finns ett allmänt riksomfattande kollektivavtal som innehåller bestämmelser om grupplivförsäkring.

Försäkringen gäller på arbetstid och fritid. Dödsfallsersättningen betalas ut efter den anställdas död, om han eller hon har sådana förmånstagare som avses i villkoren.

Vilka är försäkrade?

Försäkrade är anställda vars anställningsförhållande uppfyller de villkor som anges i försäkringsvillkoren. Arbetstagaren är försäkrad med stöd av endast ett arbets- eller tjänsteförhållande. Försäkringen gäller på arbetstid och fritid. Försäkringen täcker alla dödsorsaker.

Arbetstagaren kvarstår som försäkrad tre år efter det att arbetstagarens arbets- eller tjänsteförhållande upphört enligt som det står i  försäkringsvillkoren. Om arbetstagaren börjar erhålla ålderspension, kvarstår hen inte som försäkrad.

Vilka är förmånstagare?

Dödsfallsersättningen betalas ut efter den anställdas död om hen har förmånstagare som avses i försäkringsvillkoren. Förmånstagare är den avlidnas maka eller make samt barn under 22 år. Om den avlidna inte har förmånstagare som anges i försäkringsvillkoren, betalas inte dödsfallsersättningen.