Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvausrekisteri - Info rekisteröidyille

Keräämme henkilötietojasi, kun haet korvausta työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta. Keräämme vain korvausasian käsittelyn kannalta tarpeellisia tietoja.

Rekisteriin kerättäviä henkilötietoja ovat muun muassa:

  • henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyvät henkilötiedot, kuten nimi ja henkilötunnus
  • yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Korvausasian käsittelyssä tarvittavia vakuutetun työsuhteeseen liittyviä tietoja
  • Korvausasian käsittelyssä tarvittavia vakuutettuun liittyviä terveydentilatietoja (tapaturmakorotustilanteet)

Mistä saamme henkilötietojasi?

Saamme tietojasi ensisijaisesti suoraan sinulta itseltäsi, kun haet korvausta. Tiedot ovat tyypillisesti toimittamiasi asiakirjoja, sähköposteja ja muuta informaatiota. Lisäksi saamme tietoja viranomaisten pitämistä rekistereistä, useimmiten Eläketurvakeskukselta ja Väestörekisterikeskukselta.

Vakuutetun terveydentilatietoja saamme korvauksenhakijalta ja hoitolaitoksista. Vakuutetun työsuhteisiin liittyviä tietoja saamme suoraan myös työnantajilta.

Miksi keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme käsitellä korvausasiaa. Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme vastata pyyntöihisi ja kysymyksiisi sekä käsitellä korvausvaateesi. Lisäksi käytämme henkilötietojasi asiakaspalvelumme kehittämiseen.

Henkilötietojasi käytetään myös ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnassa, jos valitat päätöksestämme ja pyydät neuvottelukunnan lausuntoa.

Emme tee käytössämme olevien henkilötietojen pohjalta profilointia tai muuta analysointia. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksessa ei myöskään tehdä automaattipäätöksiä.

Miten käsittelemme tietojasi?

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää. Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

Varmistamme, että henkilötietojesi käsittelylle on aina laissa säädetty oikeusperuste. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvausrekisterin oikeusperuste on oikeutettujen etujen toteuttaminen.

Valvomme henkilötietoihisi pääsyä ja niiden käsittelyä. Henkilöstöämme sitoo asiakkaiden tietojen salassapitovelvollisuus. Varmistamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstömme osaamisen koulutuksilla ja ohjeistuksella. Puutumme väärinkäytöksiin välittömästi.

Tietojasi käsittelevät vain ne Tapaturmavakuutuskeskuksen työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä henkilötietojasi.

Käytämme alihankkijoita korvauspalveluiden tuottamisessa. Tämän takia henkilötietojasi voidaan siirtää tällaisille tahoille meidän toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Nämä tahot voivat käsitellä tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin. Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että tietojasi käsitellään aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen myös alihankkijoidemme toimesta.

Käsittelemme tietojasi vain ETA-alueen sisällä. ETA-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Henkilörekisterin tietoja ei siirretä tämän alueen ulkopuolelle.

Kenelle tietojasi luovutetaan?

Luovutamme tietojasi vain silloin, kun luovuttaminen perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai lainsäännökseen.

Edellä mainitun johdosta luovutamme tietojasi tarvittaessa mm. veroviranomaiselle, maistraatille tai sosiaaliviranomaisille.

Lisäksi rekisterin tietoja luovutetaan tilastointitarkoituksiin, mutta tällöin yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa valmiista tilastoista.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö tietojasi vai ei. Sinulla on oikeus saada pääsy rekisterissä oleviin itseäsi koskeviin tietoihin sekä pyytää rekisterissä olevien tietojen oikaisemista. Jos haluat käyttää tarkastusoikeuttasi, ole yhteydessä Tapaturmavakuutuskeskukseen, työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauspalveluihin, puhelin 0409 222 900, palveluaika arkisin 9-15.

Voit kaikissa käsittelyn vaiheissa toimittaa Tapaturmavakuutuskeskukselle lisätietoja ja oikaista rekisteriin sinusta kerättyjä tietoja. Tapaturmavakuutuskeskus ei kuitenkaan voi oikaista tietoja, jotka se on saanut muista rekistereistä kuten Väestörekisterikeskukselta. Näiden tietojen oikaisua sinun tulee pyytää kyseiseltä rekisterinpitäjältä.

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti (esimerkiksi tilanteessa, jossa kiistät rekisterissä olevien henkilötietojen paikkansapitävyyden). Sinulla on myös artiklan 21 mukainen oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.

Koska tietojen käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen laatimiseksi, puolustamiseksi tai esittämiseksi, sinulla ei ole oikeutta tietojen poistamiseen. Sinulla ei myöskään ole oikeutta vaatia tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Jos epäilet, että henkilötietojasi käsitellään laittomasti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Lisätietoja

Lisätietoja tietojesi käsittelyyn liittyen saat Tapaturmavakuutuksen työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvauspalveluista: puhelin 0409 222 900, palveluaika arkisin 9-15