Kuva -

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Valtakunnalliset työmarkkinajärjestöt ovat sopineet kuolemanvaraturvan järjestämisestä työntekijöille. Vakuutuksen ottaa työnantaja, joka myös maksaa vakuutusmaksun.

Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ketkä ovat edunsaajia?

Vakuutuksen perusteella maksetaan vakuutussumma vakuutuksen ottaneen työnantajan palveluksessa olleen työntekijän kuoltua. Kuolemantapauskorvauksen edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset (kts. "Korvaukset - Hakeminen").

Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta (vakuutussummaa) ei makseta. Vakuutusturvan suuruus riippuu kuolleen työntekijän iästä ja huollettavien lasten lukumäärästä. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana.

Ryhmähenkivakuuttamisen järjestelyistä

Työntekijäin ryhmähenkivakuutusta hoitaa henkivakuutusyhtiöiden perustama pooli, joka on toiminut 1.4.2015 alkaen Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä (nimi 31.12.2015 asti Tapaturmavakuutuslaitosten liitto TVL). Tätä ennen pooli toimi Henkivakuutusosakeyhtiö Retron yhteydessä. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli hoitaa keskitetysti kaikkien vakuutuksen piiriin kuuluvien kuolemantapauskorvausten käsittelyn ja korvausten maksamisen.

Vakuutusten hoidosta (vakuutuksenottajiin eli työnantajiin nähden) ja vakuutusmaksujen perimisestä vastaavat vahinkovakuutusyhtiöt. Käytännössä vakuutusasioiden hoito ja maksujen perintä tapahtuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ohessa siinä vakuutusyhtiössä, josta työnantaja on ottanut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

Valtion työntekijöiden ja virkamiesten ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen järjestämisestä huolehtii Valtiokonttori.

Kunnat ja kuntainliitot voivat järjestää vastaavan turvan Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoolin tai Kevan kautta. Jotkut kunnat myös maksavat kuolemantapauskorvaukset suoraan omista varoistaan.

Seurakuntien osalta turvan hoitaa sopimuksen mukaan joko Työntekijäin ryhmähenkivakuutuspooli tai seurakunnat maksavat korvaukset suoraan omista varoistaan.

Maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä ja korvausten maksamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eräät julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten Suomen Pankki ja Kansaneläkelaitos vastaavat henkilöstönsä ryhmähenkivakuutusturvasta itse.

25.6.2018

Vakuutusehdot - Yleistä vakuutuksesta
Korvaukset - Hakeminen
Yhteystiedot
;