Ersättningsregister för grupplivförsäkringen för arbetstagare - Information till registrerade

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in dina personuppgifter när du ansöker om ersättning från grupplivförsäkringen för arbetstagare.

Vi samlar endast in uppgifter om dig som är nödvändiga för handläggningen av ditt ersättningsärende.

Personuppgifter som samlas in till registret är bland annat:

  • personuppgifter som individualiserar och identifierar en person, som namn och personbeteckning
  • kontaktuppgifter, som adress, e-postadress och telefonnummer
  • uppgifter i anslutning till den försäkrades anställningsförhållande som behövs för handläggningen av ett skadeärende
  • uppgifter om hälsotillståndet hos den försäkrade som behövs vid handläggningen av ett ersättningsärende (situationer med olycksfallsförhöjning)

Varifrån får vi dina personuppgifter?

Vi får dina uppgifter i första hand direkt av dig, när du ansöker om ersättning. Uppgifterna är vanligen handlingar som du har lämnat in, e-post och annan information.

Dessutom får vi uppgifter från register som förs av myndigheter, oftast Pensionsskyddscentralen och Befolkningsregistercentralen.

Vi får uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd av ersättningssökanden och vårdinrättningar.

Vi får uppgifter om den försäkrades anställningsförhållanden direkt från arbetsgivarna.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna handlägga ett ersättningsärende. Vi använder dina personuppgifter för att kunna svara på dina önskemål och frågor samt handlägga dina ersättningsyrkanden. Dessutom använder vi dina personuppgifter för att utveckla vår kundtjänst.

Dina personuppgifter används också i delegationen för grupplivförsäkringsärenden, om du överklagar vårt beslut och ber om ett utlåtande av delegationen.

Vi gör ingen profilering eller annan analysering av personuppgifter i vår användning. Grupplivförsäkringen för arbetstagare gör inte heller några automatbeslut.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Det är av största vikt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt. När vi behandlar dina personuppgifter, följer vi lagstiftningen och god informationshantering.

Vi försäkrar oss om att det alltid finns en lagstadgad rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för ersättningsregistret för grupplivförsäkringen för arbetstagare är att verkställa berättigade förmåner.

Vi övervakar tillgången till dina personuppgifter och behandlingen av dem. Vår personal är bunden av tystnadsplikt gällande kunduppgifter. Vi säkerställer kompetensen hos vår personal som deltar i behandlingen av personuppgifter med utbildning och anvisningar. Vi ingriper omedelbart vid missbruk.

Dina uppgifter behandlas endast av anställda vid Olycksfallsförsäkringscentralen som har rätt att behandla dina personuppgifter på grund av sina arbetsuppgifter.

Vi anlitar underleverantörer för att producera ersättningstjänster. På grund av detta kan dina personuppgifter lämnas ut till sådana aktörer för behandling som utförs på uppdrag av oss. Aktörerna kan endast behandla dina uppgifter i enlighet med de anvisningar som vi har gett. De har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna ändamål, som direkt marknadsföring. Vi försäkrar oss med hjälp av avtals- och andra arrangemang om att dina uppgifter alltid behandlas omsorgsfullt och med iakttagande av god informationshantering också hos våra underleverantörer.

Vi behandlar dina uppgifter endast inom EES-området. Med EES-området avses EU-medlemsstaterna samt Island, Liechtenstein och Norge. Uppgifter i personregistret överförs inte utanför området.

Vem får tillgång till dina uppgifter?

Vi överlåter dina uppgifter endast då överlåtelsen baserar sig på registrerat samtycke eller lagstadgande.

På grund av ovanstående lämnar vi ut dina uppgifter vid behov till bl.a. skattemyndigheten, magistraten eller socialmyndigheterna.

Uppgifter i registret överlåts dessutom för statistikföring, men så att enskilda personer inte kan identifieras i den färdiga statistiken.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få information om huruvida dina uppgifter behandlas eller inte. Du har rätt att få tillgång till uppgifter om dig i registret och att få uppgifter i registret korrigerade. Om du vill använda din rätt till insyn, ber vi dig kontakta Olycksfallsförsäkringscentralen, ersättningstjänsten för grupplivförsäkringen för arbetstagare, telefon 0409 222 900, betjäningstid vardagar 9-15.

Du kan i alla skeden av en handläggning lämna kompletterande uppgifter till Olycksfallsförsäkringscentralen och korrigera uppgifter som samlats in om dig till registret. Olycksfallsförsäkringscentralen kan emellertid inte korrigera uppgifter som den har fått från andra register, som Befolkningsregistercentralen. För att få sådana uppgifter korrigerade ska du vända dig till ifrågavarande registeransvariga.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt 18 artikeln i dataskyddsförordningen (exempelvis i situationer när du bestrider personuppgifternas korrekthet i registret). Du har också rätt att enligt artikel 21 göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

Eftersom behandling av uppgifter är nödvändigt för att skriva, stödja eller framställa ett rättsligt yrkande, har du inte rätt att ta bort uppgifterna. Du har inte heller rätt att kräva att dina uppgifter överförs till ett annat system.

Om du misstänker att dina personuppgifter behandlas olagligt, kan du anföra besvär hos dataombudsmannen.

Mer information

Du får mer information om behandlingen av dina uppgifter från ersättningstjänsten vid grupplivförsäkringen för arbetstagare:

telefon 0409 222 900, betjäningstid vardagar 9-15. E-posten: trhv@tvk.fi.