Webbsidans undersidor:

Försäkringsvillkor 2024-2025

1 Försäkringens innehåll

1.1 Efter den försäkrade arbetstagarens död utbetalas ersättning enligt dessa försäkringsvillkor.

2 Försäkrade

2.1. Arbetstagare är personer som avses i 8 och 9 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkrade är arbetstagare,

 1.  vars anställningsförhållande har fortgått i minst en månad och vars arbetsinkomst från detta anställningsförhållande uppgår till minst den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med talet 6; eller
 2. som under de sex månader som föregått den sista anställningens upphörande har haft en arbetsinkomst som uppgår till minst den arbetsinkomst som avses i 141 § i lagen om pension för arbetstagare multiplicerat med talet 18.

2.2 Arbetstagaren omfattas av försäkringen, om arbets- eller tjänsteförhållandet upphör under försäkringstiden eller om försäkringen upphör av annan orsak än uppsägning från försäkringstagarens sida.

Arbetstagaren kvarstår inte som försäkrad, om:

 1.  tre år har gått från det att arbetstagarens arbets- eller tjänsteförhållande upphört;
 2. arbetstagaren med stöd av sitt följande arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet omfattas av ett motsvarande skyddssystem;
 3. arbetstagaren vid arbets- eller tjänsteförhållandets eller försäkringens upphörande omfattas av ett motsvarande skyddssystem med stöd av ett parallellt arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet;p
 4. arbetstagaren börjar erhålla ålderspension eller arbetstagaren fyller 68 år och inte har ett sådant anställningsförhållande som avses i punkt 2.1.

Med ålderspension avses sådan lagstadgad eller frivillig pension som innebär slutgiltigt beslut att avgå med pension på basis av ålder.

2.3. Arbetstagaren kvarstår som försäkrad under lagstadgad familjeledighet.

Arbets- eller tjänsteförhållandet anses upphöra vid slutet av den dag för vilken senast betalats lön för förhållandet. Om arbets- eller tjänsteförhållandet upphör senare än lönebetalningen, läggs de intjänade semesterdagarna och arbetstidsförkortningsdagarna vid fastställandet av tidpunkten för arbets- eller tjänsteförhållandets upphörande till den dag, för vilken lön för utförd arbetstid eller sjuktid senast betalades.

2.4. Arbetstagaren omfattas dock inte av försäkringen, om han med stöd av ett primärt parallellt arbets- eller tjänsteförhållande eller primär parallell lantbruksföretagarverksamhet omfattas av ett skyddssystem som motsvarar denna försäkring.

Arbetstagarens parallella arbets- eller tjänsteförhållande ses som primärt eller lantbruksföretagarverksamhet som primär om

 • hans förvärvsinkomst från detta är större än den förvärvsinkomst som han får från det arbets- eller tjänsteförhållande som berättigar till denna försäkring, eller
 • arbetet har upphört efter den dag då det arbets- eller tjänsteförhållande som senast omfattades av denna försäkring upphörde.

Med förvärvsinkomst avses den förvärvsinkomst som erhållits från nämnda arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagarverksamhet under en tidsperiod på en månad som omedelbart föregått den dag arbets- eller tjänsteförhållandet eller lantbruksföretagarverksamheten upphörde. Som lantbruksföretagares förvärvsinkomst anses den arbetsinkomst som fastställts för honom enligt bestämmelserna i lagen om pension för lantbruksföretagare.

Med lantbruksföretagarverksamhet och lantbruksföretagare jämställs också stipendiater enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

2.5. Arbetstagaren är försäkrad med stöd av endast ett arbets- eller tjänsteförhållande.

3 Försäkringstagare

3.1. Försäkringstagare är arbetsgivare vars arbetstagare är försäkrade enligt dessa villkor.

4 Försäkringsgivare

4.1. Försäkringsgivare är solidariskt de försäkringsbolag som nämns i bilaga A eller ett annat sådant försäkringsbolag som utifrån sin koncession har rätt att i Finland bedriva försäkringsverksamhet enligt livförsäkringsklass 1 såsom definierad i 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008).

5 Förmånstagare

5.1. Följande förmånstagare har rätt till ersättning:

 1.  den försäkrades make;
 2. den försäkrades barn under 22 år.

5.2. Med make avses

 1. make eller partner i ett registrerat parnerskap;
 2. person med vilken den försäkrade vid sin död fortlöpande levde tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och med vilken den försäkrade hade eller hade haft gemensamt barn eller av notarius publicus bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll; eller
 3. person med vilken den försäkrade vid sin död fortlöpande levde tillsammans i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och det gemensamma hushållet hade fortsatt oavbrutet i minst fem år före den försäkrades död. 

Med gemensamt hushåll avses i punkt 3 att personen hade samma adress i befolkningsdatasystemet som den försäkrade vid den försäkrades död och räknat bakåt från det oavbrutet i minst fem år.

Endast en make har rätt till ersättningsbeloppet. Om sådan make som avses i punkt 1 har rätt till  ersättningsbeloppet  har  sådan  make  som avses i  punkt 2 eller  3  inte rätt till ersättnings beloppet. Sådan make som avses i punkt 1 har inte rätt till ersättnings beloppet  om den försäkrade vid sin död har sådan make som har rätt till ersättning enligt punkt 2 eller 3  och ansökan om upplösning av äktenskap eller registrerat parförhållande hade anhängiggjorts.

5.3. Med den försäkrades barn avses

 1. den försäkrades eget barn;
 2. makes barn, vars vårdnadshavare den nämnda maken är eller var tills barnet blev myndigt
  barn till make och partner i ett registrerat partnerskap, vars vårdnadshavare den nämnda maken eller partnern i ett registrerat partnerskap är eller var tills barnet blev myndigt; och
 3. barn vars underhåll den försäkrade har ombesörjt antingen i sitt eget hem eller annorstädes.

5.4. Förmånstagarförordnandet får inte ändras.

6 Ersättningsbelopp

6.1. Ersättning utbetalas med stöd av endast ett arbets- eller tjänsteförhållande.

6.2. Ersättningsbeloppet består av en änkeandel, barnandelar och olycksfallstillägg. Beloppens storlek fastställs på basis av den försäkrades dödsår i enlighet med bilaga A.

6.3. Änkeandelen utbetalas alltid då den försäkrade efterlämnat i punkt 5 nämnda förmånstagare.

6.4. Till änkeandelen läggs en barnandel för varje barn som den försäkrade efterlämnat som förmånstagare.

6.5. Då den försäkrade omkommer i en olycka läggs ett olycksfallstillägg till änkeandelen jämte barnandelarna. Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos den försäkrade.

6.6. Ersättning utbetalas inte till person som avsiktligt genom brott orsakat den försäkrades död.

7 Delning av ersättningsbeloppet

7.1. Ersättningsbeloppet utbetalas till de förmånstagare som nämns i punkt 5.

7.2. Änkeandelen med eventuella olycksfallstillägg utbetalas till den försäkrades make, och barnandelen med eventuella olycksfallstillägg till varje barn.

7.3. Om förmånstagarna utgörs endast av sådana barn som nämns i punkt 5.1, delas ersättningsbeloppet jämnt mellan barnen.

7.4. Rätten till ersättningsbeloppet kan varken pantsättas eller överlåtas till någon annan.

8 Ansökan om ersättning

8.1. För utbetalning av ersättningen skall försäkringsgivaren tillställas en ersättningsansökan.

8.2. För utbetalning av olycksfallstillägget skall försäkringsgivaren tillställas en dödsattest som utfärdats av läkare och som utvisar att dödsfallet inträffat till följd av ett olycksfall, samt på försäkringsgivarens begäran också polisundersökningsprotokoll.

8.3. Försäkringsgivaren skall för i punkt 5.2.2 nämnd make vid behov tillställas ett av notarius publicus bestyrkt intyg över ömsesidigt underhåll samt övriga utredningar om makens boende i samma hushåll som den försäkrade, som eventuellt behövs vid ersättningshandläggningen.

8.4. Ersättningssökanden är skyldig att på begäran tillställa försäkringsgivaren även övriga utredningar som behövs för att avgöra ersättningsärendet.

8.5. Försäkringstagaren är skyldig att på begäran ge den ersättningssökande eller försäkringsgivaren sådana uppgifter om den försäkrades anställningsförhållande som är nödvändiga för handläggningen av ersättningsärendet.

9 Utbetalning av ersättningsbelopp

9.1. Försäkringsgivaren skall betala ut ersättningsbeloppet eller en ostridig del därav utan dröjsmål och senast inom en månad efter det att försäkringsgivaren erhållit tillräckliga utredningar och uppgifter som utvisar förmånstagarens rätt till ersättningsbeloppet eller dess ostridiga del. Försäkringsgivaren skall likaså senast inom en månad meddela om eventuellt negativt beslut.

9.2. På fördröjd utbetalning skall försäkringsgivaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt de grunder som enligt räntelagen skall tillämpas vid beräkning av dröjsmålsränta på fördröjd försäkringsutbetalning.

10 Missnöje med ersättningsbeslut

10.1. Försäkringstagaren eller förmånstagaren kan be om utlåtande om försäkringsgivarens beslut av den konsultativa nämnden för grupplivförsäkring. Begäran om utlåtande skall skickas till den konsultativa nämnden inom ett år från att sakägaren skriftligen fick informationen om försäkringsgivarens beslut och denna tidsfrist.

10.2. Den som är missnöjd med ett ersättningsbeslut kan söka ändring på beslutet genom att väcka talan hos Helsingfors tingsrätt eller hos den allmänna inhemska underrätt inom vars distrikt förmånstagaren har eller den försäkrade senast hade sin stadigvarande boningsort. Ärendet skall anhängiggöras inom tre år från det att vederbörande fått ett skriftligt meddelande om försäkringsgivarens beslut och denna tidsfrist eller om sådant utlåtande av den konsultativa nämnden som nämns i punkt 10.1.

11 Ansökan om försäkring och dess ikraftträdande

11.1. Försäkringsansökan skall tillställas det försäkringsbolag i vilket arbetsgivaren har en försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Det bolag i vilket arbetsgivaren har en gällande obligatorisk arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring kallas skötande bolag.

11.2. Försäkringsgivarens ansvar gäller från den tidpunkt vid vilken det skötande bolaget eller dess ombud har mottagit försäkringsansökan, såvida det inte överenskommits om en annan begynnelsetid.

12 Försäkringens giltighetstid och upphörande

12.1. Försäkringen tecknas för ett kalenderår eller till utgången av löpande och följande kalenderår och fortsätter ett år i sänder, såvida inte annat nämns i försäkringsbrevet.

12.2. Om försäkringstagaren vid indrivning av försäkringspremie genom utsökning befinns vara medellös eller om hans vistelseort är okänd också för den verkställande myndigheten eller om han, sedan försäkringsgivaren meddelat honom om vidtagande av verkställighetsåtgärder, skriftligen bestrider sin betalningsskyldighet, upphör försäkringen utan uppsägning vid utgången av den löpande försäkringsperioden.

12.3. Då den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen överflyttas från ett försäkringsbolag till ett annat, överflyttas även skötseln av denna försäkring utan särskild ansökan till det nya bolaget.

12.4. Försäkringen kan dessutom upphöra på grund av uppsägning från försäkringstagarens sida. Uppsägningen skall ske en månad före försäkringsperiodens utgång.

12.5. En försäkring som tecknats för viss tid är i kraft under samma förutsättningar som den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

13 Försäkringspremien och dess betalning

13.1. Premien bestäms årligen. Ändringen av premien träder i kraft den 1 januari varje kalenderår.

13.2. Försäkringspremien grundar sig på samma arbetsinkomster som räknas till lönesumman enligt vilken premien för den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställs.

13.3. Försäkringspremien skall betalas till det skötande bolaget senast på förfallodagen. Om betalningen fördröjs skall försäkringstagaren på den fördröjda premien betala en årlig dröjsmålsränta, som bestäms enligt samma grunder som i den obligatoriska arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

13.4. Om premien inte betalats senast på förfallodagen får försäkringsgivaren av försäkringstagaren driva in premien jämte dröjsmålsränta genom utsökning utan dom eller utslag med iakttagande av bestämmelserna i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

14 Övriga bestämmelser

14.1. Dessa försäkringsvillkor tillämpas på arbets- eller tjänsteförhållanden som upphört 1.1.2024 eller senare. På arbets- eller tjänsteförhållanden som upphört under åren 1977–2023 tillämpas de försäkringsvillkor som gällde tidigare, dock så, att underpunkterna 2) och 3) i punkt 2.2 samt punkterna 2.4 och 6.2 i dessa försäkringsvillkor också tillämpas på arbets- eller tjänsteförhållanden som upphört under den tiden, om den försäkrade avlidit år 2020 eller senare.

14.2. Försäkringsgivaren har rätt att årligen ändra försäkringsvillkoren på det sätt som de centrala arbetsmarknadsorganisationerna har avtalat om. Ändringen av försäkringsvillkoren träder i kraft den 1 januari varje kalenderår.

14.3. Till försäkringstagaren skickas ett meddelande om hur försäkringspremien eller de övriga avtalsvillkoren ändras. Meddelandet kan också skickas efter att ändringen har trätt i kraft.

14.4. Om försäkringsvillkoren ändras har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen inom 30 dagar från det att han fått ett meddelande om ändringen av villkoren av försäkringsgivaren, och försäkringen anses i detta fall ha upphört den dag ändringen trädde i kraft. Försäkringstagaren har inte rätt att säga upp försäkringen enbart på grund av att premien har ändrats.

14.5. Ersättning enligt gruppförsäkringen för arbetstagare skall sökas inom tio år efter utgången av det kalenderår då förmånslåtaren har avlidit.