Skydd för anställda och anhöriga

Grupplivförsäkringen för arbetstagare är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar och bekostar för sina anställda. Med stöd av försäkringen utbetalas försäkringsbeloppet efter att en anställd hos den arbetsgivare som tecknat försäkringen har avlidit. Förmånstagare till dödsfallsersättningen är den avlidnes make eller maka samt barn under 22 år.

Ersättningar - Ansökning

Olycksfallsförsäkringscentralens ersättningservice handlägger centraliserat utbetalningen av grupplivförsäkringens dödsfallsersättningarna. Ersättningservices kontaktuppgifter

Broschyr

I broschyren förklaras kortfattat och tydligt om Arbetstagarnas grupplivförsäkring. Mer detaljerad information om försäkringsskydd och skadestånd finns i försäkringsvillkoren.

Broschyr 2024-2025, pdf-dokument

Utbetalda förmåner och pensioner ska anmälas av förmånsbetalaren till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021. därifrån

Ersättningsuppgifter till inkomstregistret 2021