Grupplivförsäkringen i praktiken

Grupplivförsäkringen för arbetstagare sköts av en pool som upprättats av försäkringsbolagen. Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool sköter centraliserat handläggningen och utbetalningen av alla dödsfallsersättningar som omfattas av försäkringen.

Skadeförsäkringsbolagen ansvarar för skötseln av försäkringarna och inkasseringen av försäkringspremierna. I praktiken sköts försäkringsärendena och faktureringen av premierna vid sidan av den arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomförsäkringen i det försäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat försäkring.

När det gäller statens anställda och tjänstemän sköter Statskontoret ordnandet av det ekonomiska stöd som motsvarar grupplivförsäkringen. Kommuner och kommunalförbund kan ordna motsvarande skydd via Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool eller Keva. En del kommuner betalar också ut dödsfallsersättningar direkt från sina egna medel.

I församlingarna sköter antingen Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool om skyddet enligt avtal eller så betalar församlingarna ut ersättningarna direkt från sina egna medel.

För lantbruksföretagarnas del sköter Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt om ordnandet av grupplivförsäkringsskyddet och utbetalningen av ersättningarna.

Vissa offentligrättsliga samfund, såsom Finlands Bank och Folkpensionsanstalten, ansvarar själva för grupplivförsäkringsskyddet för sin personal.

Medlemsbolagen i Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Aktia Livförsäkring Ab
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 
Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva 
LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag
Mandatum Livförsäkringsbolag
OP-Livförsäkrings Ab 
Sb-Livförsäkring Ab