Rötterna på 1970-talet

Systemet med grupplivförsäkring för arbetstagare föddes år 1977, då arbetsmarknadsorganisationerna avtalade om att ordna dödsfallsskydd för arbetsgivarpartens anställda.

Enligt beslutet skulle skyddet ordnas i form av en grupplivförsäkring och försäkringsgivare var solidariskt de finländska livförsäkringsbolagen. Försäkringspremien baserade sig på samma lönesumma som i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Försäkringsskyddet fastställdes enligt den försäkrades ålder vid tidpunkten för dödsfallet och antalet barn. Om den anställda avlidit till följd av ett olycksfall, skulle ersättningen utbetalas till de anhöriga förhöjd med 50 procent.

Poolkontoret tar över administrationen

Försäkringsbolagen beslutade att ordna grupplivförsäkringen för arbetstagare genom att organisera sig i en pool. Livförsäkringsbolagen stod som försäkringsgivare och för utbetalningen av försäkringsersättningarna upprättades ett poolkontor. Kontorets uppgift blev att också ta hand om försäkringstekniken, beräkningen av premierna och nödvändig juridik samt medicinska frågor.

Delegation sköter tolkningen

År 1979 grundade arbetsmarknadsparterna Delegationen för grupplivförsäkringsärenden. Delegationen fick i uppgift att ansvara för tolkningen av försäkringsvillkoren och handlägga klagomål i anslutning till ersättningsbeslut.

I Delegationen har arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna lika representation. En opartisk ordförande väljs av parterna gemensamt.

Beprövat koncept fortsätter på 2010-talet

Konceptet för grupplivförsäkringen för arbetstagare har bibehållits i stort oförändrat.

Arbetsmarknadsparterna kommer fortfarande överens om de ändringar som görs i försäkringsbeloppen och -villkoren, på basis av vilka poolen beräknar försäkringspremien.

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool som sköter handläggningen och utbetalningen av ersättningar verkade i anslutning till Livförsäkringsaktiebolaget Retro t o m 31.3.2015. I början av april 2015 flyttades verksamheten i anslutning av Olycksfallsförsäkringscentralen.