Ansökande av ersättning

Dödsfallsersättningen betalas ut efter den anställdas död om hen har förmånstagare som maka eller make samt barn under 22 år.

Försäkringsersättning ska sökas antingen elektroniskt eller med en blankett för ansökan om ersättning. Ersättning ska sökas inom tio år efter utgången av det kalenderår då förmånslåtaren har avlidit. Olycksfallsförsäkringscentralens ersättningsservicen skaffar befolkningsregisteruppgifterna om den avlidne och hens förmånstagare från befolkningsregistret.

Ersättningsservice ger råd vid ansökan om ersättning. Kontaktuppgifter till ersättningsservice: telefon 0409 222 900, e-post: trhv@tvk.fi.

Anvisningar för förmånstagare (Anvisningar för arbetsgivare finns nedan)

Ansökandet kan göras och skickas utan uppgifter om den försäkrades sista anställningsförhållande.

Var och en förmånstagare/sökande bör lämna ett eget ansökande av ersättningar. I fråga om minderåriga barn och omyndiga personer görs ansökan av intressebevakaren.Varje vårdnadshavare kan ansöka om ersättning för alla barn i sin vårdnad med en enda ansökan. Ingen enskild ansökan är nödvändig för varje enskilt minderårigt barn. 

När du fyller i blanketten behöver du:

  • Uppgifter om den försäkrade (den avlidnes personuppgifter)
  • Personuppgifterna för de förmånstagare till vilka du söker ersättning
  • Förmånstagarnas kontouppgifter (IBAN-kontonummer) ersättningen till ett minderårigt barn kan betalas till vårdnadshavarens konto och vårdnadshavaren kan senare överföra barnandelen till barnets konto.
  • Uppgifter om den försäkrades anställningsförhållande (Dessa uppgifter påskyndar behandlingen, men ansökandet kan skickas även utan dessa uppgifter.)

I allmänhet behöver inga bilagor bifogas ansökan. Vår ersättningstjänst kan dock vid behov begära att den sökande bifogar bilagor. Om den försäkrade förolyckats och du ansöker om olycksfallstillägg, lämna en kopia av dödsattesten när du får den. Det kan ta lång tid att få en dödsattest. Därför lönar det sig att ansöka om ersättning omedelbart, eftersom dödsattesten inte behövs för handläggningen av änkeandelen och barnandelen.

Du behöver personliga bankkoder eller mobil ID för att logga in på ersättningstjänsten.

Inloggning fungerar inte med alla versioner av Internet Explorer.

Logga in på tjänsten för ansökan om ersättning

Du kan också lämna in en ansökan via posten. Adressen är nedaför.

Ersättningsansöksblanketten (pdf)

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool
Östersjögatan 11-13, 00180 Helsingfors

Anvisningar för arbetsgivare

Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet kontakta den avlidne arbetstagarens förmånstagare och sända dem försäkringsvillkoren och information om hur man söker ersättning. Arbetsgivaren ska också tillställa Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool uppgifter om anställningsförhållandet för ersättningshandläggningen.

Uppgifterna kan lämnas genom ett säkert e-postmeddelande med hjälp av anmälningsformuläret. https://securemail.tvk.fi/. Ange adressen trhv@tvk.fi som mottagare.

Uppgifterna kan lämnas in även per post. Adressen finns nedaför.

Anmälningsblanketten för arbetsgivare (pdf)

Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool

Östersjögatan 11-13,
00180 Helsingfors