Olycksfallsrapporter på webbplatsen työpaikkakuolemat.fi

På webbplatsen työpaikkakuolemat.fi finns information om arbetsplatsolycksfall som uppmärksammats av Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) och som har lett till allvarliga skador eller dödsfall. På webbplatsen publiceras olycksfallsrapporter främst om olycksfall som inte ger upphov till en TOT-utredning.

I olycksfallsrapporterna presenteras TVK:s arbetarskyddsexperters syn på olycksfallen. En rapport tar upp händelseförloppet och de faktorer som ledde till olycksfallet, samt föreslår åtgärder för att förebygga liknande olycksfall. Rapporterna illustrerar händelser och förebyggande insatser med hjälp av olika metoder såsom 3D-mallar, modeller och animationer.

Uppgifter om olycksfallens uppkomstsätt grundar sig huvudsakligen på dokument och synpunkter från utredande myndigheter. Annat användbart material utnyttjas även från fall till fall i rapporterna.

Till webbplatsen työpaikkakuolemat.fi 

TVK publicerar även genom olycksfallsutredningarna material som samlats in från analyser och undersökningar i Työtapaturmatieto