Webbsidans undersidor:

Frivillig fritidsförsäkring för arbetstagare

En arbetsgivare som har tecknat arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare kan till försäkringen foga en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. Ersättningar som betalas till arbetstagaren för ett olycksfall som inträffar på fritiden motsvarar ersättning för arbetsolycksfall med vissa begränsningar som presenteras i avsnittet En försäkring för fritid upphör.

Ett försäkringsbolag kan avgränsa en frivillig fritidsförsäkring till att gälla endast skadefall vid motionsidrott, utesluta vissa grenar inom breddidrotten eller begränsa den personkrets som försäkras.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att bevilja fritidsförsäkringen. Det har också rätt att säga upp försäkringen på grunder som anges i dess försäkringsvillkor. Arbetsgivaren kan själv säga upp sin försäkring att upphöra från och med en önskad tidpunkt, dock tidigast från och med den tidpunkt då anmälan om uppsägningen kommit till försäkringsbolaget.

En försäkring för fritid upphör

Ersättning betalas inte för en olycka, om den försäkrades arbete för försäkringstagarens räkning och försäkringstagarens skyldighet att betala lön fortlöpande har varit avbrutna i fler än 30 dagar när olyckan inträffade. Ersättning erläggs inte för ett olycksfall som inträffar efter denna tid, till exempel under sjukledighet, vårdledighet eller permittering, även om arbetsförhållandet fortfarande är i kraft.

I fråga om ersättningar för inkomstbortfall och familjepension beaktas endast den arbetsinkomst som den arbetsgivare som tecknat försäkringen betalat ut.

OlyL innehåller också bestämmelser som begränsar de skadefall som ersätts från fritidsförsäkringen. Händelser som inte ersätts från den frivilliga fritidsförsäkringen är bland annat ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel och trafikskador.

Ersättningar för inkomstbortfall som betalas från fritidsförsäkringen är sekundära i förhållande till ersättningar enligt sjukförsäkringslagen och pensioner enligt arbetspensionslagen. Detta innebär att ersättningen för inkomstbortfall minskas med det belopp som arbetstagaren skulle vara berättigad till med stöd av sjukförsäkringslagen eller arbetspensionslagen under samma period av arbetsoförmåga till följd av samma skadehändelse.