Frivillig arbetstidsförsäkring för företagare

En företagare kan även teckna för sig själv en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring som motsvarar den hen enligt lagen tecknat för sina arbetstagare. Innehållet i företagarens frivilliga arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring fastställs enligt lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomar.

En företagare som har en obligatorisk eller frivillig pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL-försäkring), kan teckna en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare enligt OlyL åt sig själv Företagaren kan även foga en försäkring för fritid till sin frivilliga arbetstidsförsäkring.

När ersättning för inkomstbortfall eller familjepension betalas utifrån en frivillig arbetstidsförsäkring för företagare, används den FöPL-arbetsinkomst som gällde på skadedagen som grund.

Försäkringsbolaget har rätt att låta bli att bevilja försäkring, om bolaget har ostridiga fordringar som förfallit till betalning hos försäkringstagaren.

Frivillig försäkring för fritiden för företagare

Företagaren kan ansluta en olycksfallsförsäkring för fritiden till sin frivilliga försäkring för arbetstiden. Denna försäkring ska tecknas i samma försäkringsbolag som försäkringen för arbetstiden. Det är inte möjligt att endast teckna en fritidsförsäkring.

Utifrån den frivilliga fritidsförsäkringen ersätts andra skadefall än skadefall som ersätts som olycksfall i arbetet. Som grund för ersättning för inkomstbortfall och familjepension används samma årsarbetsinkomst som i försäkringen för arbetstiden, dvs. den FöPL-arbetsinkomst som var i kraft på skadedagen eller en årsarbetsinkomst som försäkringsbolaget fastställt.

Försäkringsbolaget kan i sina försäkringsvillkor avgränsa försäkringen så att den endast gäller

  • skadefall vid motionsidrott
  • eller utesluta vissa grenar inom breddidrotten.

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns också bestämmelser som avgränsar de skadefall som ersätts från fritidsförsäkringen. Händelser som inte ersätts från den frivilliga fritidsförsäkringen är bland annat ömhet orsakad av arbetsrörelse, misshandel och trafikskador.

Försäkringsbolaget är inte skyldigt att bevilja fritidsförsäkringen. Det har också rätt att säga upp försäkringen på grunder som anges i dess försäkringsvillkor. Företagaren kan själv säga upp sin försäkring att upphöra från och med en önskad tidpunkt, dock tidigast från och med den tidpunkt då anmälan om uppsägningen kommit till försäkringsbolaget.

Upphörande av företagarens försäkring

En företagares frivilliga försäkring för arbetstiden upphör att gälla från och med samma tidpunkt som FöPL-försäkringen upphör att gälla. På ansökan kan försäkringsbolaget förlänga giltighetstiden för en försäkring när en företagare uppnår den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten enligt FöPL. Då fastställer försäkringsbolaget årsarbetsinkomsten till ett belopp som är lika stort som den årsarbetsinkomst som motsvarar företagarens arbetsinsats.

Då en företagares försäkring för arbetstiden upphör på grund av att FöPL-försäkringen upphör, kan den även upphöra retroaktivt. En försäkring upphör emellertid inte retroaktivt, om FöPL-försäkringen inte träder i kraft på grund av att företagarens verksamhet inte har fortsatt minst fyra månader utan avbrott. Företagarens frivilliga försäkring för arbetstid upphör när företagarverksamheten upphör.

Företagaren kan själv säga upp försäkringen frivilligt i något som helst skede. Försäkringen kan sägas upp så att den upphör att gälla tidigast från och med den tidpunkt när anmälan om uppsägning har kommit in till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget har å sin sida rätt att säga upp försäkringen om företagaren har försummat att betala en premie som har förfallit eller uppsåtligen har gett felaktiga eller bristfälliga uppgifter för handläggningen av ett ersättningsärende eller bestämmande av försäkringspremien i syfte att skaffa orättmätig ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan.

Försäkringsbolaget säger upp försäkringen skriftligen. Försäkringen upphör 30 dagar efter att uppsägningen skickats. När uppsägningen beror på försummelse att betala en försäkringspremie, upphör försäkringen dock inte att gälla om försäkringstagaren har betalat den förfallna premien innan uppsägningstiden går ut.