Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

På Olycksfallsförsäkringscentralen finns Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO), vars lagstadgade uppgift är att främja en enhetlig ersättningsverksamhet enligt lagen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomar. Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden ger allmänna anvisningar och utlåtanden.

EFO:s allmänna anvisningar

EFO meddelar allmänna anvisningar till försäkringsanstalterna angående ersättningspraxisen speciellt när lagstiftningen ändras eller när det krävs för att främja en enhetlig ersättningsverksamhet.

Förfarande för begäran om utlåtande från EFO

Försäkringsanstalten ska före avgörandet av ett ersättningsärende som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring begära nämndens utlåtande över beslutsförslaget när ärendet gäller en medicinsk eller rättslig fråga av principiell natur eller när ärendet handläggs av EFO det krävs för att främja en enhetlig ersättningsverksamhet.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning (1568/2015) har föreskrivits noggrannare de ärenden om vilka försäkringsanstalten ska begära ett utlåtande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. Försäkringsanstalten har rätt att be om ett utlåtande även i andra ärenden än i det förslag till ersättningsbeslut som avses i den ovan nämnda förordningen.

Begäran om utlåtande från ersättningsnämnden görs alltid av en försäkringsanstalt. När EFO har lämnat sitt utlåtande om förslag på beslut till försäkringsbolaget ett ärende, fattar försäkringsbolaget ett beslut som kan överklagas.

EFO:s utlåtanden har karaktären av rekommendationer. De är inte bindande för försäkringsanstalten, men utlåtandet ska emellertid antecknas i försäkringsanstaltens beslut.

Ersättningsnämndens sammansättning

Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden består av ordförande, tre lagfarna medlemmar, fyra medlemmar som representerar arbetsmarknaden, fem medicinskt sakkunniga och ett behövligt antal ersättare som utses av social- och hälsovårdsministeriet för högst tre år i sänder.

Till ordförande utses den medlem som företräder social- och hälsovårdsministeriet. De lagfarna medlemmarna och två av de medicinskt sakkunniga utses på förslag av TVK. Av de medlemmar som företräder arbetsmarknaden utses två på förslag av arbetsgivarnas och två på förslag av arbetstagarnas och funktionärernas viktigaste centralorganisationer. Av de medicinskt sakkunniga utses en på förslag av arbetsgivarnas och en på förslag av arbetstagarnas och funktionärernas viktigaste centralorganisationer.

Noggrannare bestämmelser om nämndens verksamhet har givits i statsrådets förordning om ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (1468/2015).