Statistiska grunder

En försäkringsanstalt som bedriver försäkringsverksamhet i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och Statskontoret ska varje kalenderår lämna in nödvändiga uppgifter om försäkringstagare och skador för TVKs statistik.

Olycksfall som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare ersätts och statistikförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LFP), som centraliserat sköter försäkringsskyddet för lantbruksföretagare.

Varför för man statistik?

Statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samlas

  • för att styra och utveckla av arbetarskyddsarbetet
  • samt för att följa upp finansieringen av systemet
    och penningflödena.

Försäkringsbolagen behöver följa upp risknivån för de yrkesgrupper som är föremål för försäkringen för att säkerställa att prissättningen är på rätt nivå.

Vad grundar sig statistiken på?

För tillfället regleras statistiken om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. TVK förpliktas att upprätthålla ett speciellt register och att samla in uppgifter för detta ändamål och samtidigt förpliktas försäkringsanstalterna att lämna in nödvändiga uppgifter till detta register.

Finland är därtill bundet att följa vissa internationella förordningar och avtal. De viktigaste av dem är Europeiska kommissionens och Europarlamentets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa, förordningen om tillämpning av denna samt de ratificerade ILO-konventionerna med skyldigheter om statistikföring.

Vem beslutar om de uppgifter som ska insamlas?

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, EU-lagstiftningen och de ratificerade ILO-konventionerna fastställer endast de allmänna ramarna för vilka uppgifter som behövs. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar beslutar TVK om de uppgifter som ska insamlas efter att det samrått med uppgiftslämnarna, dvs. försäkringsanstalterna.

Vem behandlar statistikmaterialet?

Hos TVK är aktuarie- och statistikenheten ansvarig för att motta statistikmaterialet och för att upprätthålla registren. TVK:s arbetarskyddsstatistik utarbetas av forsknings- och analysenheten i samarbete med aktuarie- och statistikenheten.

För att få en omfattande nationell statistik behövs utöver TVK:s uppgifter även information av lantbruksföretagarna. Detta har genomförts så att Statistikcentralen slår samman TVK:s och Lantbruksföretagarnas uppgifter om arbetsolycksfall och Arbetshälsoinstitutet på motsvarande sätt uppgifterna om yrkessjukdomar.

Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet förmedlar också nödvändiga uppgifter vidare till EU-kommissionen och ILO.

Vad används uppgifterna till?

TVK utarbetar olycksfalls- och yrkessjukdomsstatistik, utredningar och beräkningar utifrån sitt eget register.

Dessutom svarar vår informationstjänst på diverse (statistik)förfrågningar från massmedia, arbetsplatser, olika intressegrupper och forskare.

Från TVKs register överlämnas uppgifter bl.a. till Pensionsskyddscentralen, Statistikcentralen, Arbetshälsoinstitutet, Eurostat och ILO. Uppgifter kan även överlämnas för vetenskaplig forskning inom ramen för ett separat tillståndsförfarande.