Webbsidans undersidor:

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för arbetstagare

Arbetsgivaren försäkrar sina arbetstagare mot arbetsolycksfall och yrkessjukdomar. Arbetsgivaren svarar även ensam för betalning av försäkringen, till skillnad från vad som gäller för arbetspensions- eller arbetslöshetsförsäkringen, vars premier delvis betalas av arbetstagaren.

Arbetsgivaren ska teckna försäkring innan arbetet påbörjas. En försäkring kan inte tecknas retroaktivt.

Försäkringsskyldighetens gräns i euro

Arbetsgivaren ska teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i följande situationer

  • när han betalar 
  • eller har överenskommit att betala en lön som överstiger 1 500 euro (år 2024) för det arbete som han låter utföra under ett kalenderår.

Gränsen för försäkringsskyldigheten gäller per arbetsgivare och kalenderår. dvs. lönerna för alla de arbeten som arbetsgivaren låter utföra under ett kalenderår räknas samman.

Ett hushåll anses också vara en arbetsgivare när det överenskommer att låta utföra att arbete och betala löner till arbetstagaren. Om exempelvis ett hushåll anlitar en barnvakt, en fönsterputsare och en person som rastar hunden och betalar dem 600 euro var under ett kalenderår, överstiger den totala lönesumman på 1 800 euro gränsen för försäkringsskyldighet. Hushållet ska då teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för alla arbetstagare som det avlönar.

Personer i anställnings- och tjänsteförhållanden ska försäkras

Försäkringen gäller för arbete som utförs i ett anställning- eller tjänsteförhållande. Med arbetsförhållande avses ett arbetsförhållande enligt arbetsavtalslagen där en arbetstagare har förbundit sig att utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning och övervakning.

Skötsel av förtroendeuppdrag, talkoarbete och annat frivilligarbete kan inte försäkras genom arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. För information om försäkring av kommunernas förtroendevalda, se avsnittet Andra personer.

Arbetstagare i ledande ställning, företagares familjemedlemmar och företagare

Personer som arbetar i ledande ställning omfattas också av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen om deras innehav inte överskrider de procentuella gränser som nämns i lagen och som är samma som för pensionsförsäkring enligt arbetspensionslagen.

Även en familjemedlem till företagaren omfattas av arbetstagarnas försäkring, om han eller hon bor i samma hushåll och är anställd hos företagaren. 

En företagare omfattas inte av arbetstagarnas försäkring. Han kan under vissa förutsättningar teckna för sig själv en försäkring som motsvarar en arbetstagares försäkring.

Frivillig försäkring för företagare
Mer detaljerad information om försäkring som omfattar en person i ledande ställning samt om begränsningar gällande innehav i företag finns i Försäkringshandboken, i kapitlet Personer som omfattas av tillämpningsområdet.