Webbsidans undersidor:

Som arbetsgivare räknas företag, firmor och exempelvis privatpersoner som sysselsätter arbetstagare till vilka de betalar lön för sammanlagt mer än 1500 euro (år 2024) under ett kalenderår. Ett hushåll är också en försäkringsskyldig arbetsgivare när det sysselsätter arbetstagare.

Försäkrade är arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens tjänst och står i ett anställnings- eller tjänsteförhållande utan särskild anmälan. Enskilda anställningsförhållanden såsom i arbetspensionsförsäkringen registreras inte i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen.

Försäkringen innehåller inte någon nedre eller övre gräns vad gäller arbetstagarens ålder och inte heller något minimibelopp i euro som avser arbetsinkomsten. Även om arbetstagaren är pensionerad och utför arbete i ett anställningsförhållande med en arbetsgivare, är han försäkrad enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Alla som arbetar i Finland försäkras enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Försäkringen påverkas inte av

  • arbetstagarens hemort ellermedborgarskap
  • arbetsgivarens hemort eller medborgarskap.

Med arbete som utförs i Finland avses arbete som utförs inom Finlands geografiska område. Undantag för vissa yrkeskategorier föreskrivs i lag.

Fortlöpande försäkring som betalas av arbetsgivaren

En arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring tecknas vanligtvis tills vidare som fortlöpande försäkring. Om ett arbete eller arbetsobjekt varar högst i ett år, kan försäkringen tecknas för viss tid.

Om arbetet fortsätter över den utsatta tiden, finns det skäl för försäkringstagaren att underrätta försäkringsbolaget om detta innan den utsatta tiden går ut. Då är det möjligt att fortsätta försäkringens giltighet fram till den nya utsatta tiden. Försäkringens giltighet kan förlängas med högst 12 månader.

Om utförandet av arbetet fortsätter efter att försäkringens giltighetstid gått ut, men försäkringsbolaget inte har underrättats om detta innan fristen går ut, gör sig arbetsgivaren skyldig till försummelse av försäkringsskyldigheten.

När försäkringstagaren ansöker om försäkring, ska han meddela försäkringsbolaget de uppgifter som bolaget begär för fastställande av försäkringspremien. Sådana uppgifter är exempelvis branschen, arbetets mängd och art, företagets ägarförhållanden och arbetarskyddsarbetet i företaget.

Till försäkringsbolaget ska dessutom ges de uppgifter för försäkringspremien som bolaget inbegär före utgången av januari varje år. Den information som försäkringstagaren anmäler till inkomstregistret behöver inte anmälas på nytt till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagen hämtar nödvändiga löneuppgifter i inkomstregistret. Försäkringstagaren ska också underrätta försäkringsbolaget om väsentliga ändringar som sker i dessa uppgifter under försäkringsperioden. De ändrade uppgifterna ska meddelas inom 30 dagar från förändringen.

Det försäkringsbolag där arbetsgivaren har tecknat försäkringen ger en bekräftelse på att olycksfall i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är giltig. Arbetsgivaren ska hålla denna lag och information om det försäkringsbolag som försäkrat arbetet framlagda på arbetsplatsen.

Grupplivförsäkring för arbetstagare

Arbetsgivaren ska även teckna grupplivförsäkring för arbetstagarna när branschen har ett riksomfattande kollektivavtal som föreskriver detta. Nästan alla personer som omfattas av obligatorisk försäkring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar tillhör en grupplivförsäkring. Försäkringen tecknas samtidigt som den obligatoriska försäkringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Försäkringsbolaget debiterar försäkringspremien i anslutning till premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och redovisar den till poolen för Grupplivförsäkring för arbetstagare.

Grupplivförsäkring för arbetstagare gäller under arbetstagarens arbets- och fritid och utifrån den betalas ersättning till förmånstagarna om arbetstagarens avlider. Ersättningsärendet handläggs av TVK. Mer information: TRHV.fi.