Så här gör du om det skett ett olycksfall i arbetet

Hur ansöker jag om ersättning från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen när det har skett ett olycksfall i arbetet?

Arbetstagare: om du har råkat ut för ett olycksfall i arbetet

  • Anmäl olyckan till din arbetsgivaren så snart som möjligt, i enlighet med den praxis ni har på arbetsplatsen. Ditt ersättningsärende blir anhängigt i försäkringsbolaget i och med skadeanmälan som din arbetsgivare har gjort. Försäkra dig om att beskrivningen av olyckan i anmälan stämmer överens med din uppfattning om vad som hände.
  • Besök en läkare omedelbart eller så snart som möjligt om skadan orsakar symtom som inte försvinner inom några dagar. Ofta räcker det också med att ringa till en s.k. distansläkartjänst, där en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer behovet av att uppsöka vård och hur brådskande ditt ärende är. Se till att din läkare registrerar uppgifterna om olyckan korrekt och att de motsvarar det som skedde och omständigheterna kring olyckan.

Om du följer med hur symtomen utvecklas under en längre tid och inte uppsöker vård i tid, kan detta försvåra behandlingen av ersättningsärendet i försäkringsbolaget.

En betydande fördröjning mellanolycksfallet och uppsökande av vård försvagar argumenten som talar för att ersättning kan betalas ut. Fördröjningen att uppsöka vård kan antyda att den ursprungliga olyckan inte var så betydande och kraftig till sin intensitet som den till en början kändes och att långvariga eller senare uppkomna symtom beror på något annat.

Din arbetsgivares försäkringsbolag kan erbjuda dig olika hälso- och sjukvårdstjänster då olycksfallet behandlas, vilket påskyndar behandlingen av skadan och främjar återgången till arbetet.

Försäkringsbolaget meddelar att ärendet har blivit anhängigt och utfärdar ett skriftligt beslut

Försäkringsbolaget meddelar dig då ditt ersättningsärende har blivit anhängigt. Försäkringsbolaget ser också till att det snarast möjligt får tillgång till alla handlingar som behövs för avgörandet om ersättningen. Försäkringsbolaget är skyldigt att på eget initiativ betala de ersättningar som den skadade har rätt till enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt på basis av de erhållna utredningarna.

Försäkringsbolaget ska utan dröjsmål, senast 30 dagar efter det att bolaget har fått tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet, fatta ett beslut i ditt ersättningsärende. Om tidsgränsen överskrids, betalar försäkringsbolaget dröjsmålsförhöjning.

Även du själv eller den vårdinrättning där du har vårdats kan anhängiggöra ärendet genom att göra en skriftlig anmälan om det inträffade till försäkringsbolaget. Anmälan ska innehålla arbetsgivarens namn och kontaktuppgifter, information om olycksfallet samt den skadades namn, födelsedatum eller personbeteckning och kontaktinformation. Vårdinrättningen ska utöver dessa uppgifter också lämna in de patientjournalanteckningar som gäller vårdbesöket.

Vad ersätter olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen?

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar fastställs vad som avses med olycksfall och under vilka omständigheter ett olycksfall betraktas som ett olycksfall enligt lagen. Du kan läsa mer om detta på vår sida: Vad är ett olycksfall i arbetet?

Ersättningar som betalas från olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställs också i lag. Du kan läsa mer om dessa på vår sida: Ersättning (Vad ersätts för olycksfall i arbetet)

Arbetsgivare: om din arbetstagare har råkat ur för ett olycksfall i arbetet

  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag. Redogör noggrant för hur olyckan inträffade. Enligt lagen ska du lämna in en anmälan utan dröjsmål, senast 10 arbetsdagar från det att du fick vetskap om olyckan.
  • Gör utan dröjsmål en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten och polisen om ett sådant olycksfall i arbetet som lett till död eller svår skada. En svår skada förorsakar med stor sannolikhet permanent skada och försvårar normala funktioner hos den skadade.