Webbsidans undersidor:

Behandling av personuppgifter hos TVK

På vilka grunder och i vilket syfte behandlar vi personuppgifter? 

Vi behandlar personuppgifter när vi sköter uppgifter som föreskrivs för Olycksfallsförsäkringscentralen i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Sådana uppgifter är bland annat

  • ersättningshandläggning
  • övervakning av försäkringsskyldigheten
  • att upprätthålla registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
  • utredning av olycksfall på arbetsplatsen
  • att ge yttranden från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden till försäkringsanstalter.

Med hjälp av uppgifter ur registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för man statistik och gör olika utredningar och undersökningar.

Personuppgifter behandlas även då det är fråga om Olycksfallsförsäkringscentralens förvaltning och kundkontakter. Sådana uppgifter är kontaktuppgifter, ofta namn och e-postadresser.

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De personuppgifter som vi behandlar hör till följande grupper

  • personuppgifter som individualiserar och identifierar en person, som namn och personbeteckning
  • kontaktuppgifter, som adress, e-postadress och telefonnummer
  • uppgifter i anslutning till anställningsförhållande som behövs för handläggning av ett ersättningsärende, såsom löneuppgifter, och uppgifter om hälsotillstånd, såsom läkarutlåtanden och av läkare gjorda anteckningar i patientjournaler
  • uppgifter om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar som behövs för statistikföring och undersökningar och ersättningar som betalats för dessa.

Vi behandlar endast uppgifter som är nödvändiga för respektive uppgifter.

Varifrån får vi personuppgifter?

Vi får personuppgifter direkt av dig när du ansöker om ersättning hos Olycksfallsförsäkringscentralen. Uppgifter till registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar fås från försäkringsanstalterna.

Dessutom får vi uppgifter av myndigheter, som Pensionsskyddscentralen och Skatteförvaltningen. För uppdatering av adresser får vi också uppgifter av exempelvis Befolkningsregistercentralen.

Vi får uppgifter om hälsotillstånd från vårdinrättningar där du har vårdats. Vi får uppgifter om anställningsförhållanden direkt från din arbetsgivare.

Varifrån får vi personuppgifter? 

Vi får personuppgifter direkt av dig när du ansöker om ersättning hos Olycksfallsförsäkringscentralen. Uppgifter till registret över olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar fås från försäkringsanstalterna.

Dessutom får vi uppgifter av myndigheter, som Pensionsskyddscentralen och Skatteförvaltningen. För uppdatering av adresser får vi också uppgifter av exempelvis Befolkningsregistercentralen.

Vi får uppgifter om hälsotillstånd från vårdinrättningar där du har vårdats. Vi får uppgifter om anställningsförhållanden direkt från din arbetsgivare.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar föreskrivs om förvaringstiden för dokument. Till exempel uppgifter om ersättningshandläggning förvaras i 100 år från och med att ersättningsärendet har väckts vid försäkringsanstalten. I de fall då det inte i lagen föreskrivs om någon förvaringstid för personuppgifter, förvarar vi uppgifterna bara så länge som det behövs för deras ändamål.

Till vem överlåter vi personuppgifter? 

Vi överlåter personuppgifter endast då överlåtelsen baserar sig på samtycke eller lagstadgande.

Vi överlåter uppgifter vid behov till bland annat Skatteförvaltningen, Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, arbetslöshetskassan, trafik- eller ansvarsförsäkringsbolaget och utsökningsmyndigheten.

Dessutom överlåter vi uppgifter till besvärsinstanser i enlighet med lagstiftningen om olycksfall i arbete samt till ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. I samband med rehabiliteringsuppdrag överlåts uppgifter till serviceproducenten av rehabiliteringen.

Överförs eller behandlas personuppgifter utanför EU/ETA-området? 

Vi överför inte personuppgifter utanför EU-/EES-området och de behandlas inte utanför området.

Gör vi automatiserade beslut eller profilering utgående från personuppgifter? 

Vi använder inte personuppgifter som vi innehar för profilering. På Olycksfallsförsäkringscentralen gör vi inte heller några automatiserade beslut.

Hur behandlar vi personuppgifter? 

När vi behandlar personuppgifter följer vi lagstiftningen, dataskyddsmyndighetens föreskrifter och god informationshantering. Det är av största vikt för oss att personuppgifter behandlas omsorgsfullt och försiktigt.

Vi försäkrar oss om att det alltid finns en lagstadgad rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Med hjälp av personliga användarnamn och lösenord övervakar vi att personuppgifter endast behandlas av personer som är befullmäktigade till det. Var och en får endast behandla de uppgifter som han eller hon behöver i sitt arbete.

Personuppgifterna är sekretessbelagda och de anställda som behandlar dem har undertecknat en sekretessförbindelse.

Vi utbildar våra anställda som deltar i behandlingen av personuppgifter och vi gör upp anvisningar. Vi ingriper omedelbart vid missbruk.

Elektroniska personuppgifter är avskilda från det offentliga telenätet med brandväggar. Vi skickar inte personuppgifter med okrypterad e-post. Vi förvarar personuppgifter som skrivits ut på papper i låsta utrymmen.

Även i det fall att vi anlitar underleverantörer, ansvarar vi för att behandlingen av personuppgifter går lagenligt till. Underleverantörerna kan endast behandla dina uppgifter i enlighet med de anvisningar som vi gett. De har inte rätt att använda dina uppgifter för sina egna ändamål, som direkt marknadsföring. Vi försäkrar oss med hjälp av avtal med underleverantörer om att personuppgifter alltid behandlas omsorgsfullt och med iakttagande av god informationshantering.

Hur får jag ytterligare information om behandlingen av personuppgifter? Vilka rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter har jag och hur kan jag utnyttja dem? 

EU:s dataskyddsförordning definierar vilka rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter som en registrerad har. Rättigheterna beror på i vilket syfte personuppgifter i varje enskilt fall behandlas. En person har nästan alltid rätt att få veta huruvida hans eller hennes uppgifter behandlas eller inte, och vilka personuppgifter som i så fall behandlas. Den registrerade har också rätt att få en felaktig eller bristfällig uppgift korrigerad. När personuppgifter däremot behandlas för att iaktta en lagstadgad förpliktelse, har en person inte rätt att motsätta sig en behandling av dem eller kräva att uppgifterna tas bort, inte heller har han eller hon rätt att få dem överflyttade elektroniskt till ett annat system.

Om du har frågor om dataskydd eller om hur Olycksfallsförsäkringscentralen behandlar dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss per e-post på adressen tietosuoja.tvk@tvk.fi. Vår dataskyddsansvarige behandlar ditt meddelande och besvarar det.

Den dataskyddsansvarige publicerar på sin hemsida anvisningar och information om behandling av personuppgifter. Du kan även kontakta den dataskyddsansvarige om du misstänker att dina personuppgifter har behandlats lagstridigt.