Övervakning av skyldigheten att teckna arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringar 

Olycksfallsförsäkringscentralens (TVK) lagstadgade uppgift är att övervaka att arbetsgivaren uppfyller sin försäkringsskyldighet.

Försäkringsbolagen övervakar i sin tur att den arbetsgivare som tecknat en försäkring fullföljer sina lagstadgade skyldigheter som anknyter till försäkringen. Detta möjliggör lönebeloppsövervakning, dvs. övervakning att de löner som meddelats i försäkringen har rapporterats rätt och att underförsäkring inte skett.

Även arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att övervaka att arbetsgivaren har en gällande lagstadgad olycksfallsförsäkring. Arbetarskyddsmyndigheten underrättar TVK om det uppkommit misstanke om att arbetsgivaren inte har fullföljt sin försäkringsskyldighet.

Övervakningsåtgärder

Olycksfallsförsäkringscentralens övervakningsåtgärder omfattar uppgifter inom den förebyggande verksamheten samt övervakning i efterhand. Den förebyggande verksamheten omfattar bl.a. information om försäkringsskyldigheten i olika kommunikationskanaler.

Med övervakning i efterhand avses massövervakning som TVK utför med hjälp av försäkringsuppgifterna i försäkringsregistret. TVK upprätthåller bland annat för övervakning av försäkringen ett register över arbetsgivare som har en obligatorisk försäkring enligt lagen för sina arbetstagare. Uppgifter om löneutbetalning från arbetsgivaren får TVK av inkomstregistret.

Övervakning i efterhand utförs också i samarbete med andra instanser som bedriver tillsyn, till exempel med Pensionsskyddscentralen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, regionförvaltningsverken och Enheten för utredning av grå ekonomi.

TVK undersöker också fall som erhållits genom olika övervakningsimpulser. En övervakningsimpuls kan erhållas till exempel i anslutning till utredningen av ett ersättningsärende som gäller ett inträffat olycksfall i arbetet, samt genom angivelser och förfrågningar av olika slag.

Följderna av försummelse

Om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsskyldighet, är han skyldig att för försummelsetiden betala en avgift som motsvarar en försäkringspremie som kan betraktas som skälig (dvs. en avgift som motsvarar försäkringspremien). Avgiften fastställs för det innevarande kalenderåret och de fem närmast föregående kalenderåren.

Försummelseavgift

Utöver detta är arbetsgivaren skyldig att betala en försummelseavgift. Avgiften är högst tre gånger den avgift som motsvarar försäkringspremien. I de flesta fallen är försummelseavgiften av samma storlek som motsvarande försäkringspremie.

Försummelseavgiftens belopp beror på

  • försummelsetidens längd,
  • försummelsens avsiktlighet,
  • frekvens,
  • mängden oförsäkrat arbete och risken.

TVK kan avstå från att förordna en försummelseavgift endast för en fysisk person om försummelsen inte kan betraktas som avsiktlig och om förordnande av en försummelseavgift skulle vara oskäligt. Ifråga om juridiska personer kan ingen jämkning göras.

Förordnande av avgifterna

TVK lämnar en ansökan till Statskontoret om förordnande av en avgift som motsvarar försäkringspremien och av en försummelseavgift.

Statskontoret avgör med sitt beslut huruvida arbetsgivaren försummat sin försäkringsskyldighet och ålägger arbetsgivaren att betala avgifterna i fråga till TVK.

Arbetsgivaren kan söka ändring i Statskontorets beslut hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.

Självrisk i skadefall

TVK uppbär ett belopp som motsvarar fullkostnadsavgiften för de utbetalda ersättningarna av arbetsgivaren om TVK betalar ersättningar för skadefall som skett i arbete hos en arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet. Den självriskandel som arbetsgivaren ska betala är år 2024 högst 6 060 euro per skadefall.

Tvångsförsäkring

Om arbetsgivaren försummar sin försäkringsskyldighet och underlåter att korrigera sin försummelse inom den fastställda fristen, tar TVK på arbetsgivarens bekostnad en obligatorisk försäkring i ett försäkringsbolag som TVK väljer.

Andra möjliga påföljder

I strafflagen stadgas dessutom om olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri och arbetstagaren kan även förlora sin rätt till ersättningar om försäkringen försummats i samförstånd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.