Vad är ett arbetsolycksfall?

Ett arbetsolycksfall är en händelse som

 1. uppfyller definitionen av ett olycksfall,
 2. inträffar under omständigheter som fastställs i lag och
 3. vars följd har ett orsakssamband med olycksfallet.

Definitionen av ett olycksfall

Med olycksfall avses 

 • en plötslig, oförutsedd händelse
 • som orsakas
 • av en yttre faktor
 • och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

Yttre faktor

Yttre faktor är till exempel halka på gatan, en grop i vägen, ett föremål som välter, ett skarpt föremål som träffar handen. Även en syra, ett virus eller en bakterie kan vara en yttre faktor.

Ömhet orsakad av arbetsrörelse

I vissa situationer ersätts dessutom muskel- eller senömhet som olycksfall, även om ingen klar yttre faktor kan påvisas. Det är oftast fråga om sträckning i ryggen i samband med ett tungt lyft. Ersättning betalas för en sådan händelse och skada under högst sex veckor.

Plötslig händelse

Plötslighet innebär att händelsen sker tvärt och snabbt (t.ex. fall omkull, fall från höjd, kollision).

Oförutsedd händelse

Oförutsedd innebär att händelsen är oberoende av arbetstagarens vilja. Om arbetstagaren orsakar sig själv en skada med avsikt är det inte fråga om ett olycksfall.

Följd och orsakssamband

Som en följd av ett olycksfall i arbetet ersätts skada eller sjukdom eller dödsfall som de orsakat. Oftast är följden en tydlig fysisk skada såsom ett sår, en krosskada eller en fraktur, men det kan också bli en psykologisk reaktion, till exempel en akut stressreaktion i en hotsituation på arbetet.

Det ska finnas ett orsakssamband mellan följden och olycksfallet. I de flesta fallen är orsakssambandet ostridigt, exempelvis ett sår orsakat av en kniv som träffar handen. I de svåraste fallen behövs en sannolikhetsprövning. Då bedöms till exempel huruvida olycksfallet haft tillräcklig styrka och en lämplig mekanism för orsaka den aktuella skadan eller sjukdomen. Prövningen av orsakssambandet bygger på medicinsk kunskap om och erfarenhet av mekanismerna för uppkomsten av skador och sjukdomar.

Exempel på avsaknad av orsakssamband

En arbetstagare vacklar från en stege och griper den med höger hand. Armen vrider sig i utåtrotation, greppet släpper och arbetstagaren faller på golvet. Till följd av olycksfallet upplever arbetstagaren smärta i axeln och det diagnosticeras en rotatorkuffruptur. Förekomst av smärta i axeln genast efter händelsen räcker inte i sig för att fastställa ett orsakssamband mellan händelsen och den konstaterade skadan. Rörelseenergin under armens vridning i utåtrotation är inte tillräcklig för att orsaka en rotatorkuffruptur i axelleden. Händelsen resulterar högst i en sträckningsskada. Det hade mer sannolikt varit ett orsakssamband mellan händelsen och rupturen om arbetstagaren hade blivit hängande endast med höger arm.   

Omständigheter

Det tredje elementet i definitionen av olycksfall i arbetet är de omständigheter under vilka ett olycksfall som inträffat ersätts. Omkring 95 procent av de arbetsolycksfall som ersätts som arbetsolycksfall inträffar i samband med arbete, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, på väg från bostaden till arbetet eller tvärtom, eller under en matrast i närheten av den plats där arbetet utförs.

Olycksfall i samband med att arbetet utförs

Ett olycksfall anses ha inträffat i arbetet om olycksfallet skett i samband med arbete. Arbetstagarens egna arbetsuppgifter och sätten för utförande av dem definierar innehållet av detta.

Exempel på olycksfall som inträffar under arbetet

 • En arbetstagare bär plåt, handen slinter och han skär sig i fingrarna.
 • En arbetstagare fyller på hyllor, snubblar på pallen och vrider knät när han faller.
 • Hemma vid distansarbete faller datorn från knäna på foten och orsakar en krosskada.

Med arbete jämställs skötseln av uppdrag som förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller någon annan personalrepresentant, sådan skötsel av arbetsgivarärenden, samt resande som följer av arbetsuppgiften.

Olycksfall på den plats där arbetet utförs

På en arbetsplats förekommer inte endast arbetsuppgifter. Ett olycksfall ersätts som ett olycksfall i arbetet, om det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till vistelse på den plats där arbetet utförs.

Exempel på olycksfall som inträffar på den plats där arbetet utförs

 • Under en matrast halkar en arbetstagare i omklädningsrummet.
 • Under pausmotion skadas en arbetstagare av en pinne.
 • I arbetsplatsens pausrum får arbetstagare ett skärsår av en kniv när han skalar en apelsin.

Olycksfall på resa mellan bostaden och arbetsplatsen

Ett olycksfall under en resa mellan bostaden och arbetsplatsen ersätts som ett olycksfall i arbetet när det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till resan och resan är en sedvanlig resa som beror på arbetstagarens arbete. I en resa ingår även en liten avvikelse från resplanen på grund av barns dagvård, besök i mataffären eller annan motsvarande orsak.

Exempel på olycksfall som inträffar under resan mellan hemmet och arbetsplatsen

 • En arbetstagare krockar med bilen en morgon på väg till sin arbetsplats.
 • En arbetstagare halkar på en hal trottoar på väg hem från arbetet.

Olycksfall som inträffar under avvikelsen ersätts inte, exempelvis ett olycksfall som inträffar på daghem eller i en affär.

Olycksfall under mat- eller rekreationspaus

Ett olycksfall som inträffat utanför ett område som hör till den plats där arbetet utförs ersätts som ett olycksfall i arbetet när det har inträffat i verksamhet som vanligen hänför sig till en mat- och rekreationspaus.

Exempel på olycksfall som inträffar under en mat- eller rekreationspaus

 • I närheten av arbetsplatsen, i samband med en måltid i en cafeteria går en arbetstagares stol sönder och hans arm vrider sig när han faller.
 • En arbetstagare tar en kort promenad under en matpaus i närheten av arbetsplatsen och snubblar på trottoaren.
 • En arbetstagare besöker snabbköpet i närheten av arbetsplatsen för att köpa snacks och han halkar i en av butikens gångar.

Olycksfall under särskilda omständigheter

Lagen innehåller också en åttapunktslista över situationer där olyckor också ersätts av olycksfall i arbetet. Det gäller exempelvis olycksfall som inträffar exempelvis under utbildning eller rekreation och olycksfall under vissa besök på en mottagning inom hälso- och sjukvården.