Vad är ett arbetsolycksfall?

Ett arbetsolycksfall är en händelse som

  1. uppfyller definitionen av ett olycksfall,
  2. inträffar under omständigheter som fastställs i lag och
  3. vars följd har ett orsakssamband med olycksfallet.

Definitionen av ett olycksfall

Med olycksfall avses en plötslig, oförutsedd händelse som orsakas av en yttre faktor och leder till en skada eller en sjukdom hos en arbetstagare.

Omständigheter

Det tredje elementet i definitionen av olycksfall i arbetet är de omständigheter under vilka ett olycksfall som inträffat ersätts. Omkring 95 procent av de arbetsolycksfall som ersätts som arbetsolycksfall inträffar i samband med arbete, på ett område som hör till den plats där arbetet utförs, på väg från bostaden till arbetet eller tvärtom, eller under en matrast i närheten av den plats där arbetet utförs.

Följd och orsakssamband

Som en följd av ett olycksfall i arbetet ersätts skada eller sjukdom eller dödsfall som de orsakat. Oftast är följden en tydlig fysisk skada såsom ett sår, en krosskada eller en fraktur, men det kan också bli en psykologisk reaktion, till exempel en akut stressreaktion i en hotsituation på arbetet.

Det ska finnas ett orsakssamband mellan följden och olycksfallet. I de flesta fallen är orsakssambandet ostridigt, exempelvis ett sår orsakat av en kniv som träffar handen. I de svåraste fallen behövs en sannolikhetsprövning. Då bedöms till exempel huruvida olycksfallet haft tillräcklig styrka och en lämplig mekanism för orsaka den aktuella skadan eller sjukdomen. Prövningen av orsakssambandet bygger på medicinsk kunskap om och erfarenhet av mekanismerna för uppkomsten av skador och sjukdomar.

Exempel på avsaknad av orsakssamband

En arbetstagare vacklar från en stege och griper den med höger hand. Armen vrider sig i utåtrotation, greppet släpper och arbetstagaren faller på golvet. Till följd av olycksfallet upplever arbetstagaren smärta i axeln och det diagnosticeras en rotatorkuffruptur. Förekomst av smärta i axeln genast efter händelsen räcker inte i sig för att fastställa ett orsakssamband mellan händelsen och den konstaterade skadan. Rörelseenergin under armens vridning i utåtrotation är inte tillräcklig för att orsaka en rotatorkuffruptur i axelleden. Händelsen resulterar högst i en sträckningsskada. Det hade mer sannolikt varit ett orsakssamband mellan händelsen och rupturen om arbetstagaren hade blivit hängande endast med höger arm.