Webbsidans undersidor:

Beskrivning av handlingsoffentlighet

Detta är en beskrivning av handlingsoffentlighet i enlighet med 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), i syfte att göra det lättare att lämna en informationsbegäran till Olycksfallsförsäkringscentralen.

Beskrivningen av handlingsoffentlighet gäller enbart ärenderegister för vars ärenden Olycksfallsförsäkringscentralen utövar offentlig makt. Dessa är utifrån lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015)

  • Behandling av ersättningsfrågor som är Olycksfallscentralens uppgift
  • Beredning av en avgift som motsvarar den försäkringsavgift som är Olycksfallsförsäkringscentralens ansvar, och lämnande av en ansökan till Statskontoret samt åtgärder för verkställande av beslutet

Var och en har rätt att få information om en myndighetshandling som är offentlig. Handlingar kan dock också innehålla konfidentiell information. Det finns alltid en grund till sekretessen i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet eller i någon annan lag.

Handlingarna som gäller olycksfallsförsäkringscentralens ersättnings- och tillsynsverksamhet är inte offentliga. Eftersom informationen inte är offentlig kan inte vem som helst begära informationen. Handlingarna är endast offentliga för sakägare och då har sakägare rätt att informeras endast om frågor som rör dem.  

Lämna en begäran om information

Du kan bara begära information om dig själv eller med en fullmakt information om en annan person.

Om du vill lämna en begäran om information, vänligen kontakta oss främst via telefon. En begäran om information till Olycksfallsförsäkringscentralens tillsyn av ersättnings- eller försäkringsplikten kan även lämnas per e-post eller brev. Om du använder e-post, skicka inte personuppgifter i ett osäkrat e-postmeddelande.

Vid behov hjälper vi till att identifiera den handling i vilken informationen finns.

Om Olycksfallsförsäkringscentralen tar emot en informationsbegäran som hör till en annan myndighets verksamhetsområde, överflyttas den till myndigheten i fråga.  

Våra kontaktuppgifter:
Ersättningsfrågor, telefon 0404 504210, e-post: korvaustoimi@tvk.fi
Övervakningsärenden som gäller försäkringsskyldigheten, telefon 0409221223, e-post: valvonta@tvk.fi

Begäran om information kan också lämnas in till Olycksfallsförsäkringscentralen, Östersjögatan 11–13 Helsingfors.

Ärenderegister och informationsmaterial

Olycksfallsförsäkringscentralen för ett register över mottagna tillsynsärenden inom ersättnings- och försäkringsskyldigheten, om behandlingsfaserna och handlingar i anslutning till dessa.

Ersättningssystemet Vanet innehåller information om mottagna skadeärenden, behandlingsfaser och handlingar. Som regel söks uppgifter i ärenderegistret med hjälp av ett olycksfallsnummer, sakägarens personbeteckning eller namn.

Systemet för tillsynsinformation Haavi innehåller information om de arbetsgivare som utreds, behandlingsfaser och handlingar. Information i ärenderegistret söks med hjälp av namn och/eller FO-nummer eller personbeteckning på den arbetsgivare som utreds.

Information i ärenderegister som innehåller information som enbart är offentliga för sakägare lämnas inte ut öppet via ett tekniskt gränssnitt.

Information om behandlingen av personuppgifter finns även på webbsidan om dataskydd