Webbsidans undersidor:

TVK:s strategi

Olycksfallsförsäkringscentralens strategi har skapats i ett omfattande samarbete mellan TVK:s styrelse, vår personal och intressegrupper. Kärnan i vår verksamhet kristalliseras i sex tyngdpunkter:

  • Information
  • Påverkan
  • Utveckling
  • Centralinstitut
  • Teknologi
  • Entusiasm

TVK:s 100-årsjubileum 2020 markerar början på en ny strategiperiod som klokt sett ut i det förflutna, men ser djärvt in i framtiden.

Information

Vi producerar nyttig och mångsidig information om arbetsolycksfall och yrkessjukdomar samt om försäkringens verksamhetsmiljö.

Vi samlar information från försäkringsbolag om försäkringar och premier, om skador och om betalda ersättningar. Vi inhämtar information även hos andra socialförsäkringssystem, myndigheter, arbetsmarknadsorganisationer, universitet och forskningsinstitut samt från motsvarande aktörer i andra länder. Övervakning av arbetsmiljön och forskning kring arbetsolycksfallsförsäkring är en viktig del av vår verksamhet. Vi utreder, bearbetar och tillhandahåller den information som vi skaffar för  att möta behov i arbetsolycksfallsförsäkringssystemet och hos dem som verkställer det. Våra experter har en gedigen kompetens och kunskap genom sin erfarenhet

Påverkan

Vår information är lättillgänglig och begriplig.

Vi höjer anseendet för och medvetenheten om arbetsolycksfallsförsäkringen. Den information vi producerar är faktabaserad och objektiv. Vi riktar vår information på ett effektivt sätt som vid var tid lämpar sig bäst för olika målgrupper. Vi strävar efter en så öppen informationsdelning som möjligt, inom ramen för gällande lagstiftning. När det gäller den information vi producerar är vi oberoende från till exempel våra medlemmars intressen eller intressen för de arbetsmarknadsparter som finns representerade i vår förvaltning. Vi erbjuder media teman gällande arbetsolycksfallsförsäkring aktivt och deltar i diskussionen om arbetslivets utveckling.

Utveckling

Vi är ett utvecklingscentrum och en drivande kraft för arbetsolycksfallsförsäkringar.

Vi lägger fram konkreta förslag för att förbättra försäkringen och dess verkställighet. Våra förslag bygger på våra egna observationer och statistik, på forskning och på signaler från till exempel våra medlemmar och vårt övriga nätverk. Vi lägger fram lösningsalternativ även på sådana utmaningar för vilka en gemensam synpunkt ännu inte har fastställts på arbetsmarknaden eller i verkställighetssystemet. Vi arbetar som ett utvecklingscentrum och lägger tillsammans (arbetsmarknadsparter, SHM, TVK, medlemmar och kontoret) förslag för att förnya arbetsolycksfallsförsäkringen. Tillsammans med försäkringsbolagen genomför vi besluten i praktiken.

Centralinstitut

Vi sköter centralorganisationsuppgifterna för arbetsolycksfallsförsäkringen på ett högklassigt sätt.

Vi sköter på ett föredömligt sätt de uppgifter inom det decentraliserade systemet som det är ändamålsenligt att centralisera Vi är ett välkänt och erkänt stöd för att lösa även svåra frågor om arbetsolycksfallsförsäkring. Betjäningen för medlemmarna i vår kundtjänst, andra intressentgrupper och direkta personkunder är smidig och vänlig. Vi utvärderar ständigt förhållandet mellan decentralisering och centralisering och vi har beredskap att ta oss an även nya uppgifter.

Teknologi

Vi främjar förnyelsen av olycksfallsförsäkringssystemet och dess processer genom teknologi.

Vi ser till att rättsgrunden ger tillräckliga möjligheter att använda teknologin. Vi utforskar potentialen i artificiell intelligens och andra teknologiers potential för att utveckla verkställighetssystemet. Vi uppmanar våra medlemmar och verkställighetssystemet att använda gemensamma datalager i största möjliga utsträckning. Vi söker lösningar som underlättar livet för våra medlemmar och försäkringsanstalternas kunder och som ger ökad insyn i systemet.

Entusiasm

Vi har ett bra arbetsklimat med trevliga medarbetare.

På TVK och i försäkringsbolagen utför vi som experter ett meningsfullt arbete för att utveckla olycksfallsförsäkringen. Även experterna i våra nätverk är engagerade i denna uppgift. Styrelsen, som engagerat sig i utveckling, ger ett gediget stöd till det arbete som vi utför tillsammans. Vi är en attraktiv arbetsplats för de bästa yrkespersonerna i branschen. Hos oss kan branschens bästa experter utvecklas. Vår atmosfär uppmuntrar kontinuerlig utveckling och att lära sig nya saker. Våra arbetsrutiner och strukturer är flexibla för att uppnå bästa resultat. Vi har rätt kompetens för rätt uppgift.